Ton S 0 0 0 Ton S 0

  • Slides: 25
Download presentation

To¸n Sè 0 0 0

To¸n Sè 0 0 0

To¸n Sè 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

To¸n Sè 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 0 ViÕt sè 0 0 0 0

1 0 ViÕt sè 0 0 0 0

 ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng 0 1 2 3 4 5

ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng 0 1 2 3 4 5 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 3 1 ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng ( theo mÉu) 2

3 1 ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng ( theo mÉu) 2 3 4 7 9 1 2 3

 4 >? < = 0 1 0 5 7 0 8 8 2

4 >? < = 0 1 0 5 7 0 8 8 2 0 8 0 0 3 4 4 0 4 9 0 0 2 0 0

? Sè nµo ®øng liÒn tr ícsè 1 ?

? Sè nµo ®øng liÒn tr ícsè 1 ?

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ?

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ?

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ?

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ?

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ? PhÇn th ëng lµ

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ? PhÇn th ëng lµ 1 tói giÊy mÇu

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ? PhÇn th ëng lµ

? Sè nµo ®øng liÒn tr íc sè 1 ? PhÇn th ëng lµ 1 tói nh·n vë

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo lín nhÊt ?

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo lín nhÊt ?

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo lín nhÊt ?

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo lín nhÊt ? PhÇn th ënglµ 1 tói giÊy mÇu

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo

? Trong d·y sè tõ 0 >9 sè nµo bÐ nhÊt , sè nµo lín nhÊt ? PhÇn th ënglµ 1 tói nh·n vë

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ?

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ?

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ?

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ?

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ?

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ?

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ? PhÇn

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ? PhÇn th ënglµ 1 tói giÊy mÇu

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ? PhÇn

? Con cã thÓ ®äc tõ 0 ®Õn 9 Theo 2 c¸ch ? PhÇn th ënglµ 1 tói nh·n vë