TON Ton a V d 1 27 867

  • Slides: 15
Download presentation
TOÁN

TOÁN

Toán a) Ví dụ 1: 27, 867 x 10 2 7 8, 6 7

Toán a) Ví dụ 1: 27, 867 x 10 2 7 8, 6 7 0 27, 867 x 10 = ? 27, 867 x 10 = 278, 67 Cách viết số 27, 867 thành số 278, 67 như thế nào ? Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27, 867 sang bên phải một chữ số ta được 278, 67

Toán + Khi nhân một số thập phân với 10 ta có thể tìm

Toán + Khi nhân một số thập phân với 10 ta có thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào? +Khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số ta cũng được ngay tích.

Toán b) Ví dụ 2: 53, 286 x 100 5328, 600 53, 286 x

Toán b) Ví dụ 2: 53, 286 x 100 5328, 600 53, 286 x 100 = ? 53, 286 x 100 = 5328, 6 Cách viết số 53, 286 thành số 5328, 6 như thế nào ? Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53, 286 sang bên phải hai chữ số ta được 5328, 6

Toán + Khi nhân một số thập phân với 100 ta có thể tìm

Toán + Khi nhân một số thập phân với 100 ta có thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào? +Khi nhân một số thập phân với 100 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số ta cũng được ngay tích.

Toán - Dựa vào cách nhân một số thập phân với 10, 100 em

Toán - Dựa vào cách nhân một số thập phân với 10, 100 em hãy nêu cách nhân một số thập phân với 1000. - Muốn nhân một số thập phân với 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số.

Toán -Muốn nhân một số thập phân với 10, 1000, … ta phải làm

Toán -Muốn nhân một số thập phân với 10, 1000, … ta phải làm như thế nào ? - Muốn nhân một số thập phân với 10, 1000, …ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, . . . chữ số.

Toán *Luyện tập: * Bài tập 1: Nhân nhẩm a) b) 1, 4 x

Toán *Luyện tập: * Bài tập 1: Nhân nhẩm a) b) 1, 4 x 10 = ? 14 9, 63 x 10 = 96, 3 ? 2, 1 x 100 = ? 210 25, 08 x 100 = 2508 ? 7, 2 x 1000 = 7200 ? 5, 32 x 1000 = 5320 ? c) 5, 328 x 10 = 53, 28 ? 0, 894 x 1000 = ? 894 4, 061 x 100 = 406, 1 ? ? 4, 8 x 10000 = 48000

Toán Hai đơn vị đo độ dài liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu

Toán Hai đơn vị đo độ dài liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? 10 lần Bảng đơn vị đo độ dài Km hm dam m dm cm mm 1 m = 100 cm ; 1 dm = 10 cm

Toán Bài tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có

Toán Bài tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng- ti-mét: 10, 4 dm ; 12, 6 m ; 0, 856 m ; 6, 75 dm

5 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0 10

5 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0 10 1 15 Có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời (A- B- C), hãy chọn phương án trả lời đúng nhất ghi vào bảng con, thời gian cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Nếu trả lời đúng thì được chơi tiếp, nếu trả lời sai thì bị loại ra khỏi cuộc chơi.

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0 10 1 Ghi vaøo baûng con chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng Caâu 1: 10, 4 dm =. . . cm A. 1004 cm B. 104 cm Đáp án: B C. 1040 cm

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0 10 1 Ghi vaøo baûng con chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng Caâu 2: 12, 6 m =. . . cm A. 126, 0 cm B. 1206 cm Đáp án: C C. 1260 cm

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0 10 1 Ghi vaøo baûng con chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng Caâu 3: 0, 856 m =. . . cm A. 85, 6 cm B. 856 cm Đáp án: A C. 8560 cm

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0

5 15 8 3 7 4 2 14 6 11 12 13 9 0 10 1 Ghi vaøo baûng con chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng Caâu 4: 5, 75 dm =. . . cm A. 57, 5 cm B. 575 cm Đáp án: A C. 57, 05 cm