HNG DN HCH TON NGHIP V K TON

  • Slides: 19
Download presentation
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ ……. , Ngày….

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ ……. , Ngày…. tháng…. năm 2018 Người trình bày: …………

1. LUỒNG QUY TRÌNH THU PHÍ, LỆ PHÍ

1. LUỒNG QUY TRÌNH THU PHÍ, LỆ PHÍ

2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 1. Tài khoản trong bảng 1. Tài khoản 3373:

2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 1. Tài khoản trong bảng 1. Tài khoản 3373: Tạm thu phí, lệ phí 2. Tài khoản 514: Thu phí được khấu trừ, để lại 3. Tài khoản 3663: Các khoản nhận trước chưa ghi thu 2. Tài khoản ngoài bảng: 1. TK 014: Phí được khấu trừ, để lại a) 0141: Chi thường xuyên b) 0142: Chi không thường xuyên

TÀI KHOẢN 3373 – TẠM THU PHÍ, LỆ PHÍ TK 3373 được sử dụng

TÀI KHOẢN 3373 – TẠM THU PHÍ, LỆ PHÍ TK 3373 được sử dụng để phản ánh các khoản thu phí, lệ phí phát sinh tại đơn vị. – Bên Có: Ghi nhận các khoản phí, lệ phí đã thu hoặc chắn thu được trong kỳ. – Bên Nợ: Phản ánh số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước và số phí lệ phí được để lại đơn vị, số phí, lệ phí đã dùng để đầu tư, mua sắm TSCĐ, nguyên vật liệu, CCDC dùng cho hoạt động thu phí.

TÀI KHOẢN 514 THU PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI TK 514 phản ánh

TÀI KHOẢN 514 THU PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI TK 514 phản ánh các khoản thu được từ hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện hoặc số phí đơn vị đã thu được khấu trừ, để lại theo quy định. – Bên Có: Số thu phí được khấu trừ, để lại tương ứng với số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại theo quy định phát sinh trong kỳ. – Bên Nợ: Các khoản được phép ghi giảm thu hoặc số phí được khấu trừ, để lại kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động

TK 3663 – PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI CÁC KHOẢN NHẬN TRƯỚC CHƯA

TK 3663 – PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI CÁC KHOẢN NHẬN TRƯỚC CHƯA GHI THU Phản ánh các khoản phí, lệ phí thu được nhưng chưa ghi nhận doanh thu ngay do khoản thu này được phân bổ cho nhiều kỳ tiếp theo mặc dù đã được quyết toán với NSNN toàn bộ số đã sử dụng 1. Phát sinh Có ghi nhận các khoản thu đã nhận trước để đầu tư, mua sắm TSCĐ, NVL, CCDC nhập kho 2. Phát sinh Nợ kết chuyển sang TK thu phí, lệ phí được để lại số hao mòn, khấu hao TSCĐ đã tính vào chi phí hoặc giá trị NVL, CCDC xuất ra sử dụng.

TÀI KHOẢN 014: PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI • Tài khoản 014 được

TÀI KHOẢN 014: PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI • Tài khoản 014 được phản ánh các khoản phí được khấu trừ, để lại đơn vị. – Bên Nợ: Số phí được khấu trừ, để lại đơn vị – Bên Có: Số đã sử dụng cho hoạt động thu phí và các hoạt động khác • Nguyên tắc hạch toán: 1. Số phí được khấu trừ, để lại được tính dựa trên tỷ lệ được giữ lại so với tổng số phí đã thu hoặc chắn thu được trong kỳ 2. Số phí được khấu trừ, để lại được sử dụng chi cho hoạt động thu phí và các hoạt động khác

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ PHÍ, LỆ PHÍ • Khi phát

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ PHÍ, LỆ PHÍ • Khi phát sinh các khoản thu phí, lệ phí (khi thu được bằng tiền hoặc chắn thu được) đơn vị phản ánh vào TK 3373. • Định kỳ đơn vị xác định số phải nộp NSNN theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (hoặc nộp cấp trên (nếu có)), phần được khấu trừ, để lại đơn vị là nguồn thu của đơn vị và hạch toán vào TK 014 – Phí được khấu trừ, để lại. • Căn cứ vào số chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại (không bao gồm số dùng để mua TSCĐ, NVL, CCDC nhập kho) để kết chuyển từ TK 3373 sang TK 514 tương ứng với số chi phí đã phát sinh. • Khi sử dụng phần phí được khấu trừ, để lại dùng để đầu tư, mua sắm TSCĐ, NVL, CCDC nhập kho, kế toán sẽ kết chuyển từ TK 3373 sang TK 3663. Cuối năm căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong năm và số NVL, CCDC xuất dùng trong kỳ, kế toán kết chuyển từ TK 3663 sang TK 514 tương ứng.

3. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ, LỆ PHÍ

3. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ, LỆ PHÍ

4. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾT CHUYỂN CHÊNH LỆCH THU – CHI HOẠT ĐỘNG

4. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾT CHUYỂN CHÊNH LỆCH THU – CHI HOẠT ĐỘNG THU PHÍ

5. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU •

5. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU • Phản ánh số phí, lệ phí thu được hoặc chắn thu được trong kỳ: Nợ TK 111, 112: Số phí, lệ phí thực thu được bằng tiền Nợ TK 1383: Số phí, lệ phí chắc chắn thu được Có TK 3373 • Định kỳ, xác định số phí, lệ phí đơn vị phải nộp NSNN hoặc cấp trên: Nợ TK 3373: Số phải nộp NSNN, số nộp cấp trên (nếu có) Có TK 3332: Số phải nộp NSNN Có TK 331, 336: Số phải nộp cấp trên • Định kỳ xác định số phí, lệ phí được khấu trừ để lại đơn vị: Nợ TK 014: Số phí được khấu trừ để lại

5. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU •

5. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU • Sử dụng số phí được khấu trừ, để lại để phục vụ cho các hoạt động thu phí hoặc các hoạt động khác: Nợ TK 614: Chi phí phát sinh cho hoạt động thu phí Nợ TK 152, 153, 211, 213: Mua NVL, CCDC, TSCĐ Có TK 111, 112: Số chi phí thực tế phát sinh Đồng thời ghi: Có TK 014: Số tiền tương ứng với số đã chi Đồng thời, ghi: Nợ TK 3373/Có TK 3663: Tương ứng số chi mua NVL, CCDC, TSCĐ • Định kỳ xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC), ghi: Nợ TK 3373/Có TK 514: Số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại • Cuối năm căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong năm và số NVL, CCDC xuất dùng trong kỳ, kế toán hạch toán: Nợ TK 3663/Có TK 514: Tương ứng với số KH TSCĐ, số NVL, CCDC xuất dụng trong năm

6. CÁC ĐIỂM THAY ĐỔI SO VỚI CHẾ ĐỘ CŨ STT Chế độ kế

6. CÁC ĐIỂM THAY ĐỔI SO VỚI CHẾ ĐỘ CŨ STT Chế độ kế toán mới Chế độ kế toán cũ 1 Sử dụng TK 3373 để phản ánh và ghi nhận các khoản thu phí, lệ phí Sử dụng TK 5111 để phản ánh và ghi nhận các khoản thu phí, lệ phí 2 Sử dụng TK 336 để phản ánh số phí, lệ phí phải nộp lên đơn vị cấp trên Nguồn phí, lệ phí để lại đơn vị hạch toán riêng trên TK 014, và số chi từ nguồn phí, lệ phí được phản ánh vào TK 614 và kết chuyển tương ứng sang TK 514 Sử dụng TK 342 để phản ánh số phí, lệ phí phải nộp lên đơn vị cấp trên Toàn bộ số chi từ nguồn phí, lệ phí để lại được ghi thu ghi chi để bổ sung kinh phí hoạt động tại đơn vị Cuối kỳ kết chuyển chênh lệch thu chi phí, lệ phí sang TK 421 Không thực hiện kết chuyển chênh lệch thu, chi cuối kỳ 3 4

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO v Báo cáo về phí, lệ phí

7. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO v Báo cáo về phí, lệ phí được lồng vào trong các báo cáo quyết toán: VD: • Báo cáo B 01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động • Báo cáo F 01 -01/BCQT: Báo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại • …