LUYN TON BI 153 Luyn ton PHP NH

  • Slides: 8
Download presentation
LUYỆN TOÁN BÀI 153

LUYỆN TOÁN BÀI 153

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 1. Tính: a) 7285 x 302 35, 48

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 1. Tính: a) 7285 x 302 35, 48 x 4, 5 14570 21855 17740 14192 2200070 159, 660

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 1. Tính: a) 21, 63 x 2, 04

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 1. Tính: a) 21, 63 x 2, 04 92, 05 x 0, 05 8652 4326 4, 6025 44, 1252

PHÉP NH N Luyện toán: Bài 1. Tính: b) 9 15 x 25 36

PHÉP NH N Luyện toán: Bài 1. Tính: b) 9 15 x 25 36 8 27 9 x 25 = 15 x 36 8 x 9 = 27 5 = 8 = 3 12

PHÉP NH N Luyện toán: Bài 2. Tính nhẩm: a) 2, 35 x 10

PHÉP NH N Luyện toán: Bài 2. Tính nhẩm: a) 2, 35 x 10 = 23, 5 2, 35 x 0, 1 = 0, 235 472, 54 x 100 = 47254 472, 54 x 0, 01 = 4, 7254 b) 62, 8 x 100 = 6280 62, 8 x 0, 01 = 0, 628 9, 9 x 10 x 0, 1 = 9, 9 172, 56 x 100 x 0, 01 = 172, 56

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a)

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 0, 25 x 5, 87 x 40 = (0, 25 x 40) x 5, 87 = 58, 7 b) 7, 48 + 7, 48 x 99 = 7, 48 x (1 + 99) = 748

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 4. Một ô tô và một xe máy

Luyện toán: PHÉP NH N Bài 4. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 44, 5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 35, 5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ? Bài giải Đổi 1 giờ 30 phút = 1, 5 giờ Vận tốc của ô tô và xe máy đi trong một giờ là: 45, 5 + 35, 5 = 80 (km/giờ) Quãng đường AB dài là: 80 x 1, 5 = 120 (km) Đáp số: 120 km

Luyện toán: PHÉP NH N Học sinh về nhà: Xem lại các phép tích

Luyện toán: PHÉP NH N Học sinh về nhà: Xem lại các phép tích với số thập phân, phân số và giải toán chuyển động đều.