N D Gi MN TON Lp 2 Ton

  • Slides: 10
Download presentation
ĐẾN DỰ GiỜ MÔN TOÁN Lớp: 2

ĐẾN DỰ GiỜ MÔN TOÁN Lớp: 2

Toán: 38 + 25 = ? 38 + 25 = 63 38 * 8

Toán: 38 + 25 = ? 38 + 25 = 63 38 * 8 cộng 5 bằng + 13, viết 3, nhớ 1 25. 6 3 * 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. .

38 + 25 + 38 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1.

38 + 25 + 38 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 25 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 63 - Thực hiện phép tính dọc (theo 2 bước): + Bước 1: Đặt tính (thẳng cột) + Bước 2: Tính từ phải sang trái * Lưu ý: Có nhớ 1 vào tổng các chục.

Toán: 38 + 25 1/ Tính: 38 + 45 83 68 + 4 72

Toán: 38 + 25 1/ Tính: 38 + 45 83 68 + 4 72 58 + 36 bảng con 28 + 59 94 44 + 8 87 47 + 32 52 79

38 + 25 3 Đoạn thẳng AB dài 28 dm, đoạn thẳng BC dài

38 + 25 3 Đoạn thẳng AB dài 28 dm, đoạn thẳng BC dài 34 dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đêximet? (xem hình vẽ). A B C 28 dm 34 dm * Bài toán cho biết gì? - Đoạn thẳng AB dài 28 dm, đoạn thẳng BC dài 34 dm. * Bài toán hỏi gì ? - Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đêximet ?

38 + 25 * Muốn biết con kiến phải đi đoạn đường dài bao

38 + 25 * Muốn biết con kiến phải đi đoạn đường dài bao nhiêu ta làm tính gì ? - Thực hiện tính cộng. + 1 HS giải bảng lớp, cả lớp làm vào vở BT.

Toán: Vở 38 + 25 Tóm tắt: Giải ? dm A 28 dm B

Toán: Vở 38 + 25 Tóm tắt: Giải ? dm A 28 dm B 34 dm C Độ dài đoạnđường con kiến phải bò là: 28+34=62(dm) Đáp số: 62 dm * Độ dài đoạn thẳng AC bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng AB và BC.

38 + 25 4 > < ? = 8 + 4. . . 8

38 + 25 4 > < ? = 8 + 4. . . 8 + 5 9+8… 8+9 9+7… 9+6 * Để điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho đúng ta làm thế nào ? Có thể tính tổng rồi so sánh kết quả.

38 + 25 8 + 4. . . <8+5 9+8… = 8+9 9+7… >

38 + 25 8 + 4. . . <8+5 9+8… = 8+9 9+7… > 9+6 Vì 4 < 5 nên 8 cộng 4 bé hơn 8 cộng 5. Vì đổi chỗ các số trong một tổng thì kết quả không thay đổi. Vì 16 >15 nên 9 cộng 7 lớn hơn 9 cộng 6.

38 + 25 + 38 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1.

38 + 25 + 38 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 25 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 63 - Thực hiện phép tính dọc (theo 2 bước): + Bước 1: Đặt tính (thẳng cột) + Bước 2: Tính từ phải sang trái * Lưu ý: Có nhớ 1 vào tổng các chục.