Mn Ton Ton Nu tnh cht c bn

  • Slides: 11
Download presentation
Môn Toán

Môn Toán

To¸n - Nêu tính chất cơ bản của phân số? 10 10 - Cho

To¸n - Nêu tính chất cơ bản của phân số? 10 10 - Cho phân số Tìm phân số bằng phân số ? 15 15

To¸n -Cho phân số 10 Tìm phân số bằng phân số 10 ? 15

To¸n -Cho phân số 10 Tìm phân số bằng phân số 10 ? 15 15 Ta có thể làm như sau: Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có: 10 10 10 : 5 2 2 Vậy: = = = 15 15 : 5 3 15 3 Nhận xét: • Tử số và mẫu số của phân số 2 đều bé hơn tử số và mẫu 3 số của phân số 10. 2 15 10 • Hai phân số và bằng nhau. 3 15 Ta nói rằng: Phân số 10 đã được rút gọn thành phân số 2. 15 3 Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.

To¸n b) C¸ch rót gän ph©n sè. VÝ dô 1 : Rót gän ph©n

To¸n b) C¸ch rót gän ph©n sè. VÝ dô 1 : Rót gän ph©n sè . Ph©n sè tèi gi¶n : * Lµ ph©n sè cã tö vµ mÉu sè kh «ng cïng chia hÕt cho cïng mét sè tù nhiªn nµo lín h¬n 1.

To¸n VÝ dô 2 : Rót gän ph©n sè . T×m mét sè tù

To¸n VÝ dô 2 : Rót gän ph©n sè . T×m mét sè tù nhiªn mµ 18 vµ 54 ®Òu chia hÕt cho sè ®ã ? ;

To¸n Khi rót gän ph©n sè ta ® îc ph©n sè nµo ? Ph©n

To¸n Khi rót gän ph©n sè ta ® îc ph©n sè nµo ? Ph©n sè ®· lµ ph©n sè tèi gi¶n ch a ? V× sao ?

To¸n * Dùa vµo c¸ch rót gän ph©n sè vµ ph©n sè em h·y

To¸n * Dùa vµo c¸ch rót gän ph©n sè vµ ph©n sè em h·y nªu c¸c b íc thùc hiÖn rót gän ph©n c¸c b íc ®Ó rót gän mét ph©n sè. sè ? * XÐt xem tö sè vµ mÉu sè cã cïng chia hÕt cho sè tù nhiªn nµo lín h¬n 1. * Chia tö sè vµ mÉu sè cho sè ®ã. * Cø lµm nh thÕ cho ®Õn khi nhËn ® îc ph©n sè tèi gi¶n.

To¸n Bµi 1 Rót gän c¸c ph©n sè. a, ; ; ;

To¸n Bµi 1 Rót gän c¸c ph©n sè. a, ; ; ;

To¸n Bµi 2 a, Trong c¸c ph©n sè : Ph©n sè nµo tèi gi¶n

To¸n Bµi 2 a, Trong c¸c ph©n sè : Ph©n sè nµo tèi gi¶n ? V× sao ? Gi¶i : lµ ph©n sè tèi gi¶n V×: c¶ tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè nµy kh «ng cïng chia hÕt cho sè tù nhiªn nµo lín h¬n Ph©n sè ; ;

To¸n c¸c b íc ®Ó rót gän mét ph©n sè. * XÐt xem tö

To¸n c¸c b íc ®Ó rót gän mét ph©n sè. * XÐt xem tö sè vµ mÉu sè cã cïng chia hÕt cho sè tù nhiªn nµo lín h¬n 1. * Chia tö sè vµ mÉu sè cho sè ®ã. * Cø lµm như thÕ cho ®Õn khi nhËn ®ư îc ph©n sè tèi gi¶n.