Lp 5 Mn Ton Ton S o thi

  • Slides: 14
Download presentation
 Lớp 5 Môn Toán

Lớp 5 Môn Toán

Toán Số đo thời gian 1. Bảng đơn vị đo thời gian: 1 thế

Toán Số đo thời gian 1. Bảng đơn vị đo thời gian: 1 thế kỉ = 100 năm 1 năm = 12 tháng 1 năm = 365 ngày 1 năm nhuận = 366 ngày Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận 1 tuần lễ = 7 ngày 1 ngày = 24 giờ 1 giờ = 60 phút 1 phút 60 giây 2. Một số dạng chuyển đổi đơn vị đo thời gian: Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ: (phép nhân) Ví dụ 1: Một năm rưỡi = …. 18 tháng Vì 1 năm = 12 tháng nên một năm rưỡi tức là 1, 5 năm = 12 tháng x 1, 5 = 18 tháng

Ví dụ 2: 40 phút giờ = …. . Vì 1 giờ = 60

Ví dụ 2: 40 phút giờ = …. . Vì 1 giờ = 60 phút nên giờ = 60 phút = 40 phút 60 : 3 x 2 Ví dụ 3: 3 năm 6 tháng = …. 42 tháng Vì 1 năm = 12 tháng nên 3 năm 6 tháng = 12 x 3 + 6 = 42 tháng Dạng 2: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ: (phép chia) Ví dụ 1: 216 phút = …. . 3, 6 giờ Vì 1 giờ = 60 phút nên 216 phút = 216 : 60 = 3, 6 giờ Ví dụ 2: 216 phút = …. . giờ …. . phút Vì 1 giờ = 60 phút nên 216 phút = 216 : 60 = 3 (dư 36) Vậy 216 phút = 3 giờ 36 phút

Dạng 3: Đổi từ hai đơn vị sang một đơn vị lớn: Ví dụ

Dạng 3: Đổi từ hai đơn vị sang một đơn vị lớn: Ví dụ 1: 2 năm 3 tháng = 2, 25 …. . năm Bước 1: Giữ nguyên 2 năm Bước 2: Đổi 3 tháng = …. năm bằng cách lấy 3: 12 = 0, 25 năm Bước 3: Cộng: 2 năm + 0, 25 năm = 2, 25 năm 1 Ví dụ 2: 4 giờ 20 phút = …. . giờ 4 3 Bước 1: Giữ nguyên 4 giờ 1 Bước 2: Đổi 20 phút = …. giờ bằng cách lấy 20: 60 = giờ 3 1 1 Bước 3: Cộng: 4 giờ + giờ = 4 giờ. 3 3

Dạng 4: Đổi từ một đơn vị lớn sang hai đơn vị: Ví dụ

Dạng 4: Đổi từ một đơn vị lớn sang hai đơn vị: Ví dụ 1: 2, 75 ngày = …. 2 ngày …. giờ Bước 1: Tách 2, 75 ngày = 2 ngày + 0, 75 ngày Bước 2: Đổi 0, 75 ngày =…. giờ bằng cách lấy 24 x 0, 75 = 18 18 giờ Ví dụ 2: 4 2 4 giờ …. phút giờ = …. 3 Bước 1: Giữ nguyên 4 giờ, điền số 4 vào chỗ chấm của giờ Bước 2: Đổi 2 giờ ra phút bằng cách 2 x 60 = 40 phút 3 3 60 : 3 x 2 Chú ý: Trường hợp bài cho dưới dạng phân số thì đưa về hỗn số rồi đổi như ví dụ 2.

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12 ngµy = 288 giê b) 1, 6 giê = 96 phót 3, 4 ngµy = 81, 6 giê 2 giê 15 phót = 135 phót 4 ngµy 12 giê = 108 giê 2, 5 phót = 150 gi©y 4 phót 25 gi©y = 265 gi©y giờ = 30 phút

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12 ngµy = 288 giê b) 1, 6 giê = 96 phót 3, 4 ngµy = 81, 6 giê 2 giê 15 phót = 135 phót 4 ngµy 12 giê = 108 giê 2, 5 phót = 135 gi©y 4 phót 25 gi©y = 265 gi©y giờ = 30 phút

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12 ngµy = 288 giê b) 1, 6 giê = 96 phót 3, 4 ngµy = 81, 6 giê 2 giê 15 phót = 135 phót 4 ngµy 12 giê = 108 giê 2, 5 phót = 135 gi©y 4 phót 25 gi©y = 265 gi©y giờ = 30 phút

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12

Toán Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12 ngµy = 288 giê b) 1, 6 giê = 96 phót 3, 4 ngµy = 81, 6 giê 2 giê 15 phót = 135 phót 4 ngµy 12 giê = 108 giê 2, 5 phót = 135 gi©y 4 phót 25 gi©y = 265 gi©y giờ = 30 phút

Bài 2: 30 phút = …. . 0, 5 giờ 20 phút = ….

Bài 2: 30 phút = …. . 0, 5 giờ 20 phút = …. . giờ 15 giây = 0, 25 …. . phút 10 giây = …. . phút 2 giờ 45 phút = 2, 75 …. . giờ 1 phút 30 giây = …. . 1, 5 phút 3 phút 40 giây = …. . phút = …. 3 phút …. giây 20

2. Cách xác định năm thuộc thế kỉ: -Nếu hai chữ số cuối của

2. Cách xác định năm thuộc thế kỉ: -Nếu hai chữ số cuối của năm có tận cùng là 00, ta bỏ hai chữ số đó đi thì số còn lại chỉ thế kỉ. VD: Năm 1900 (bỏ 2 chữ số 0) thuộc thế kỉ 19 (XIX) -Nếu hai chữ số cuối của năm có tận cùng khác 00, ta bỏ hai chữ số đó rồi lấy số còn lại cộng thêm 1 được số chỉ thế kỉ. VD: Năm 1902 (bỏ 2 chữ số 02; lấy 19 = 1 = 20 ). Năm 1902 thuộc thế kỉ 20 (XX) Cách 2: Lấy năm chia cho 100 -Nếu phép chia hết thì thương chính là số chỉ thế kỉ. -Nếu phép chia có dư thì lấy thương cộng 1 được số chỉ thế kỉ. Làm miệng bài 1 SGK

Toán Luyện tập Bài 4: Năm 1942, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-pô phát hiện

Toán Luyện tập Bài 4: Năm 1942, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-pô phát hiện ra Châu Mỹ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ? Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô I – u - ri Ga – ga - rin

Bài về nhà Bài 2 ; 3 trang 131; bài 2 trang 156 –

Bài về nhà Bài 2 ; 3 trang 131; bài 2 trang 156 – 157 SGK. Bài làm xong chụp gửi zalo cho cô! Lưu ý bài 2 c – 156: 45 phút = …. giờ = 0, … giờ tức là đổi ra phân số ở chỗ chấm thứ nhất, số thập phân ở chỗ chấm thứ hai