K ton my K ton thu GTGT Ging

  • Slides: 22
Download presentation
Kế toán máy Kế toán thuế GTGT Giảng viên: Khoa: Trường: Bản quyền: Cty

Kế toán máy Kế toán thuế GTGT Giảng viên: Khoa: Trường: Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

Nội dung 1. Sơ đồ hạch toán. 2. Quy trình n. vụ, các mẫu

Nội dung 1. Sơ đồ hạch toán. 2. Quy trình n. vụ, các mẫu c. từ, b/c. 3. Quy trình thực hiện trên phần mềm. 4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm. Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

1. Sơ đồ hạch toán 1. 1. Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu

1. Sơ đồ hạch toán 1. 1. Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu vào theo PP khấu trừ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

1. Sơ đồ hạch toán 1. 2. Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu

1. Sơ đồ hạch toán 1. 2. Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu ra theo PP khấu trừ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình luân chuyển chứng từ Bản quyền: Cty

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình luân chuyển chứng từ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán thuế GTGT 3. 1. Bảng kê hoá đơn hàng

3. B/c của kế toán thuế GTGT 3. 1. Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán thuế GTGT 3. 2. Bảng kê hoá đơn hàng

3. B/c của kế toán thuế GTGT 3. 2. Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán thuế GTGT 3. 3. Tờ khai thuế GTGT Bản

3. B/c của kế toán thuế GTGT 3. 3. Tờ khai thuế GTGT Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

4. Quy trình thực hiện trên phần mềm Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

4. Quy trình thực hiện trên phần mềm Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

5. Khai báo tham số và danh mục 1. Khai báo tham số 2.

5. Khai báo tham số và danh mục 1. Khai báo tham số 2. Danh mục tính chất thuế 3. Danh mục thuế suất thuế GTGT Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 1. Khai báo tham số

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 1. Khai báo tham số Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 2. Danh mục tính chất

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 2. Danh mục tính chất thuế Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 3. Danh mục thuế suất

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 3. Danh mục thuế suất thuế GTGT Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật chứng từ 1. Các chứng từ liên quan thuế đầu ra

6. Cập nhật chứng từ 1. Các chứng từ liên quan thuế đầu ra 2. Các chứng từ liên quan thuế đầu vào Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật chứng từ 6. 1. Chứng từ đầu ra - Hoá đơn

6. Cập nhật chứng từ 6. 1. Chứng từ đầu ra - Hoá đơn bán hàng (kiêm PX kho) Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật chứng từ 6. 2. Chứng từ đầu vào - Hoá đơn

6. Cập nhật chứng từ 6. 2. Chứng từ đầu vào - Hoá đơn mua hàng trong nước (kiêm phiếu nhập) Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật chứng từ 6. 2. Chứng từ đầu vào - Phiếu chi

6. Cập nhật chứng từ 6. 2. Chứng từ đầu vào - Phiếu chi tiền Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

7. Lên báo cáo 1. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, DV

7. Lên báo cáo 1. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, DV bán ra 2. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, DV mua vào 3. Tờ khai thuế GTGT Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

7. Lên báo cáo 7. 1. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá,

7. Lên báo cáo 7. 1. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, DV bán ra Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

7. Lên báo cáo 7. 2. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá,

7. Lên báo cáo 7. 2. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, DV mua vào Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

7. Lên báo cáo 7. 3. Tờ khai thuế GTGT Bản quyền: Cty Phần

7. Lên báo cáo 7. 3. Tờ khai thuế GTGT Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

Xin cám ơn đã lắng nghe bài giảng! Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

Xin cám ơn đã lắng nghe bài giảng! Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.