K ton my K ton ti sn c

  • Slides: 30
Download presentation
Kế toán máy Kế toán tài sản cố định Giảng viên: Khoa: Trường: Bản

Kế toán máy Kế toán tài sản cố định Giảng viên: Khoa: Trường: Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

Nội dung 1. Sơ đồ hạch toán. 2. Quy trình n. vụ, các mẫu

Nội dung 1. Sơ đồ hạch toán. 2. Quy trình n. vụ, các mẫu c. từ, b/c. 3. Quy trình thực hiện trên phần mềm. 4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm. Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

1. Sơ đồ hạch toán 1. 1. Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ

1. Sơ đồ hạch toán 1. 1. Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ Tăng giảm TSCĐ Trích khấu hao TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình luân chuyển thực hiện giao nhận tài

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình luân chuyển thực hiện giao nhận tài sản Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình luân chuyển thực hiện giao nhận tài

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình luân chuyển thực hiện giao nhận tài sản – biên bản giao nhận tài sản Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình thực hiện thanh lý tài sản Bản

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình thực hiện thanh lý tài sản Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình thực hiện thanh lý tài sản –

2. Quy trình nghiệp vụ Quy trình thực hiện thanh lý tài sản – biên bản thanh lý tài sản Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

2. Quy trình nghiệp vụ Các phương pháp tính khấu hao TSCD 1. Phương

2. Quy trình nghiệp vụ Các phương pháp tính khấu hao TSCD 1. Phương pháp khấu hao đường thẳng 2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 3. Phương pháp khấu hao theo sản lượng sản phẩm, dịch vụ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán tài sản cố định 1. Thẻ tài sản cố

3. B/c của kế toán tài sản cố định 1. Thẻ tài sản cố định 2. Sổ tài sản cố định 3. Báo chi tiết tài sản cố định 4. Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 1. Thẻ tài sản

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 1. Thẻ tài sản cố định Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 2. Sổ tài sản

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 2. Sổ tài sản cố định Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 3. Báo chi tiết

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 3. Báo chi tiết tài sản cố định Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 4. Bảng phân bổ

3. B/c của kế toán tài sản cố định 3. 4. Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

4. Quy trình thực hiện trên phần mềm Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

4. Quy trình thực hiện trên phần mềm Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

5. Khai báo tham số và danh mục 1. Khai báo tham số 2.

5. Khai báo tham số và danh mục 1. Khai báo tham số 2. Các danh mục liên quan TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 1. Khai báo tham số

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 1. Khai báo tham số Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 2. Các danh mục liên

5. Khai báo tham số và danh mục 5. 2. Các danh mục liên quan đến TSCĐ 1. Danh mục nguồn vốn 2. Danh mục lý do tăng giảm TSCĐ 3. Danh mục loại tài sản 4. Danh mục bộ phận sử dụng tài sản Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 1. Khai báo thông tin TSCĐ

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 1. Khai báo thông tin TSCĐ 2. Khai báo giảm tài sản 3. Khai báo thôi khấu hao tài sản 4. Điều chỉnh khấu hao kỳ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 6. 1. Khai báo thông tin

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 6. 1. Khai báo thông tin TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 6. 2. Khai báo giảm TSCĐ

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 6. 2. Khai báo giảm TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 6. 3. Khai báo thôi khấu

6. Cập nhật thông tin liên quan TSCĐ 6. 3. Khai báo thôi khấu hao TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

7. Tính khấu hao và phân bổ khấu hao vào chi phí 1. Tính

7. Tính khấu hao và phân bổ khấu hao vào chi phí 1. Tính khấu hao TSCĐ 2. Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

7. Tính khấu hao và phân bổ khấu hao vào chi phí 7. 1.

7. Tính khấu hao và phân bổ khấu hao vào chi phí 7. 1. Tính khấu hao TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

7. Tính khấu hao và phân bổ khấu hao vào chi phí 7. 2.

7. Tính khấu hao và phân bổ khấu hao vào chi phí 7. 2. Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

8. Lên báo cáo 1. Thẻ tài sản cố định 2. Sổ tài sản

8. Lên báo cáo 1. Thẻ tài sản cố định 2. Sổ tài sản cố định 3. Báo chi tiết tài sản cố định 4. Bảng tính khấu hao TSCD Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

8. Lên báo cáo 8. 1. Thẻ TCSĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

8. Lên báo cáo 8. 1. Thẻ TCSĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

8. Lên báo cáo 8. 2. Sổ tài sản cố định Bản quyền: Cty

8. Lên báo cáo 8. 2. Sổ tài sản cố định Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

8. Lên báo cáo 8. 3. Báo chi tiết TSCĐ Bản quyền: Cty Phần

8. Lên báo cáo 8. 3. Báo chi tiết TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

8. Lên báo cáo 8. 4. bảng phân bổ khấu hao TSCĐ Bản quyền:

8. Lên báo cáo 8. 4. bảng phân bổ khấu hao TSCĐ Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

Xin cám ơn đã lắng nghe bài giảng! Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

Xin cám ơn đã lắng nghe bài giảng! Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.