sociologie ekonomie ekologie geografie demografie urbanismus Geografie osdlen

  • Slides: 27
Download presentation
sociologie ekonomie ekologie geografie demografie urbanismus Geografie osídlení Geografie města územní plánování architektura Urban

sociologie ekonomie ekologie geografie demografie urbanismus Geografie osídlení Geografie města územní plánování architektura Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies

n geografie osídlení (geography of settlement) q n geografie města (urban geography) q n

n geografie osídlení (geography of settlement) q n geografie města (urban geography) q n sídelní systém město jako systém geografie venkova (rural geography) q Venkovské osídlení není jednoznačně vymezeno – překrývá se

Shrnutí nejdůležitějších trendů n n rozdělení na proudy (g. sídel, města a venkova) do

Shrnutí nejdůležitějších trendů n n rozdělení na proudy (g. sídel, města a venkova) do 2. sv. v. dominance morfologicko-genetického popisu sídel, po válce funkční klasifikace pokrok ve výzkumných metodách: souvisí s kvantitativní revolucí od 50. let, modelování (gravitační modely, pravidlo vel. pořadí, teorie centrálních míst) zvyšuje se aplikační funkce a interdisciplinarita (spolupráce s územním plánováním, urbanismem, sociologií, ale i marketingem)

n Současný stav osídlení je výsledkem dlouhodobého vývoje q n výrazná setrvačnost – inercie

n Současný stav osídlení je výsledkem dlouhodobého vývoje q n výrazná setrvačnost – inercie sídelního systému Sídla vznikají a rozvíjejí se za určitých podmínek – impulzů. I přes jejich změny sídla přetrvávají. q horní města ve středověku potřeba historického přístupu ke studiu osídlení preindustriální – postindustriální

Časopisy a učebnice n n n n Urban Studies International Journal of Urban and

Časopisy a učebnice n n n n Urban Studies International Journal of Urban and Regional Research Environment and Planning European Urban and Regional Studies City Urban geography Carter, Harold: The study of urban geography Johnson, James H. : Urban geography : an introductory analysis Knox, Paul: Urban social geography : an introduction Pacione, Michael : Urban geography : a global perspective Short, John R. : An introduction to urban geography Musil J. : Sociologie soudobého města Horská, Maur, Musil: Zrod velkoměsta Hampl, Gardavský, Kühnl: Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR.

n Vývoj sídelního systému q q n zvyšování počtu funkcí, která sídla plní vede

n Vývoj sídelního systému q q n zvyšování počtu funkcí, která sídla plní vede k jejich specializaci – k územní dělbě práce roste potřeba vzájemných vztahů od izolovaných sídel k propojenému systému prohlubování strukturace systému Struktura sídelního systému q q horizontální (poloha) vertikální (hierarchie)

n Funkční specializace sídel q funkce q q n městoobslužné městotvorné Základní diferenciace sidelního

n Funkční specializace sídel q funkce q q n městoobslužné městotvorné Základní diferenciace sidelního systému q městská sídla X venkovská sídla

n Vznik a vývoj měst - preindustriální období q q neolitická revoluce soustřeďování nezemědělských

n Vznik a vývoj měst - preindustriální období q q neolitická revoluce soustřeďování nezemědělských funkcí n q q především obchod, správa, vzdělání, postupně výroba (řemesla) kvalitativní význam kvantitativní význam n n celosvětově do 5% v jádrových oblastech na malé ploše 20 -40% Řím 1 mil. , Paříž 200 tis, severoitalská a španělská města do 100 tis, Praha 40 až 60 tis.

Funkční typy měst n n n n n města s vlastní a bez vlastní

Funkční typy měst n n n n n města s vlastní a bez vlastní ekonomické základny (obytné satelity) obvykle základní a ostatní funkce obranná zemědělská a rybářská průmyslová dopravní obchodní kulturní (religiozní střediska, univerzitní (vědecká), města -muzea) léčebná a rekreační funkce administrativně-politická funkce

n Vývoj měst – industriální období q q q prudký nárůst měst a městského

n Vývoj měst – industriální období q q q prudký nárůst měst a městského obyvatelstva aspekty ekonomické, technologické, politické, demografické 1. fáze - velkovýroba + technologické změny = potřeba fyzické koncentrace pracovních sil n n q parní stroj – vazba na zdroj energie železnice – koncentrace v rozvojových osách 2. fáze průmyslové revoluce – elektřina, automobil, telekomunikace dekoncentrační trendy

Manchester průměrný věk zemřelých 1842 Birmingham

Manchester průměrný věk zemřelých 1842 Birmingham

n Urbanizace q stav – stupeň urbanizace proces q pojetí q n n q

n Urbanizace q stav – stupeň urbanizace proces q pojetí q n n q užší – koncentrační proces širší – změna způsobu života Lampard – tři přístupy n n n demografický strukturální behaviorální

n n Hampl – urbanizace je prostorovou stránkou modernizace Musil – teze o urbanizaci

n n Hampl – urbanizace je prostorovou stránkou modernizace Musil – teze o urbanizaci q q q změna prostorových forem uspořádání společnosti i změny způsobu života historický proces spojený s industrializací zásadní kvalitativní předěl ve vývoji osídlení celosvětový proces spojitost s technologickými změnami

n Stupeň urbanizace – míra urbanizace n Jaký je stupeň urbanizace v Česku? q

n Stupeň urbanizace – míra urbanizace n Jaký je stupeň urbanizace v Česku? q q Podíl lidí žijících městským způsobem života Podíl lidí žijících ve městech n 3 problémové okruhy q q q definice města územní vymezení měst stanovení počtu obyvatel

n Kritéria pro definici města q q velikostní administrativně právní středisková funkce ekonomická struktura

n Kritéria pro definici města q q velikostní administrativně právní středisková funkce ekonomická struktura

Kritéria – zákon o obcích 2000 n Celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném

Kritéria – zákon o obcích 2000 n Celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném území obce alespoň 3000 n Soustředěná městská zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem a chodníky, převažující vícepodlažní nadzemní zástavba. Všechny ulice a veřejná prostranství v obci jsou pojmenovány n Celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a budovami sloužícími všeobecně potřebným službám. Větší část obce je vybavena veřejným vodovodem a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem a veřejným osvětlením n Rozvinutá síť veřejných a všeobecně potřebných služeb, přesahující znatelně potřeby místního obyvatelstva a sloužící i pro spádové území n Udržovaná veřejná zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek, organizovaný svoz tuhých domovních odpadů

Kritéria – zákon o obcích 2000 n Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením

Kritéria – zákon o obcích 2000 n Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékařskými místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm, tělocvičnou, ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky a vede obecní kroniku. Do stávající vybavenosti obce lze započítat i zařízení, které je ve výstavbě, případně v rekonstrukci. n Vzdálenost obce, která žádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti Zákona č. 234/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006 n Zavádí titul městys n Obnovuje status historických měst a městysů

n Velikostní kriterium (2001) q q q n Administrativně-právní kriterium q n 524 městských

n Velikostní kriterium (2001) q q q n Administrativně-právní kriterium q n 524 městských úřadů (2001) 71% Středisková funkce q n 2 tis. obyv. 74% 5 tis. obyv. 63% 10 tis. obyv. 54% 348 měst (1991) 68% Aglomerace q SRA + MR + zbylá města 80%

Vymezení městských aglomerací v Česku

Vymezení městských aglomerací v Česku

USA - Standard Metropolitan Areas (MAs)

USA - Standard Metropolitan Areas (MAs)

Vymezování městských aglomerací n n Administrativní x funkční Metody q q Areály maximálního zalidnění

Vymezování městských aglomerací n n Administrativní x funkční Metody q q Areály maximálního zalidnění Vymezení na základě funkčních vztahů (např. dojížďka za prací)

Areály maximálního zalidnění ČR 1970

Areály maximálního zalidnění ČR 1970

Vymezení aglomerací

Vymezení aglomerací