VOD DO STUDIA GEOGRAFIE GEOGRAFIE JAKO VDA GEOGRAFIE

  • Slides: 15
Download presentation
ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE

ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE

GEOGRAFIE JAKO VĚDA GEOGRAFIE – slovo řeckého původu - v překladu do češtiny znamená

GEOGRAFIE JAKO VĚDA GEOGRAFIE – slovo řeckého původu - v překladu do češtiny znamená POPIS ZEMĚ neboli ZEMĚPIS (γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti ) - jedna z nejstarších věd - vyčleněna z filosofie na přelomu 3. a 2. stol. př. n. l. Eratosthénem

OBJEKT STUDIA GEOGRAFIE Původně – Země jako celek. Nyní – KRAJINNÁ SFÉRA (KS)

OBJEKT STUDIA GEOGRAFIE Původně – Země jako celek. Nyní – KRAJINNÁ SFÉRA (KS)

HLAVNÍ ZMĚNY VE VÝVOJI G. 1) zúžil se objekt geografie (dříve celá Země, nyní

HLAVNÍ ZMĚNY VE VÝVOJI G. 1) zúžil se objekt geografie (dříve celá Země, nyní KRAJINNÁ SFÉRA) 2) změnil se ráz poznání v geografii (dříve popis, nyní vysvětlování jevů) 3) změnil se význam a zaměření geografie (dříve všeobecně vzdělávací, nyní praktické zaměření)

GEOGRAFIE JAKO VĚDA GEOGRAFIE je věda stojící na rozhraní mezi přírodními, společenskými a technickými

GEOGRAFIE JAKO VĚDA GEOGRAFIE je věda stojící na rozhraní mezi přírodními, společenskými a technickými vědami GEOGRAFIE je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi, jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

KRAJINNÁ SFÉRA Složky KS : - FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA (FGS) - SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA (SES)

KRAJINNÁ SFÉRA Složky KS : - FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA (FGS) - SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA (SES)

SLOŽKY FGS 1) svrchní část litosféry (zemská kůra a svrchní část zemského pláště) 2)

SLOŽKY FGS 1) svrchní část litosféry (zemská kůra a svrchní část zemského pláště) 2) dolní část atmosféry (troposféra a stratosféra po ozonosféru – 25 km) 3) hydrosféra 4) pedosféra 5) biosféra

SLOŽKY SES 1) obyvatelstvo 2) sídla 3) průmysl 4) zemědělství 5) doprava 6) služby

SLOŽKY SES 1) obyvatelstvo 2) sídla 3) průmysl 4) zemědělství 5) doprava 6) služby 7) rekreace a cestovní ruch

ČLENĚNÍ GEOGRAFIE FGS je objektem studia FYZICKÉ GEOGRAFIE SES je objektem studia SOCIOEKONOMICKÉ GEOGRAFIE

ČLENĚNÍ GEOGRAFIE FGS je objektem studia FYZICKÉ GEOGRAFIE SES je objektem studia SOCIOEKONOMICKÉ GEOGRAFIE Vzájemné působení FGS a SES studuje OBECNÁ GEOGRAFIE Totéž podle oblastí studuje REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 1. FYZICKÁ GEOGRAFIE GEOMORFOLOGIE – nauka o georeliéfu KLIMATOLOGIE – nauka o

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 1. FYZICKÁ GEOGRAFIE GEOMORFOLOGIE – nauka o georeliéfu KLIMATOLOGIE – nauka o podnebí METEOROLOGIE – studuje počasí HYDROGEOGRAFIE – studium vodstva na Zemi OCEÁNOGRAFIE – studium vodstva oceánů a moří PEDOGEOGRAFIE – studuje rozmístění půd na Zemi

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 1. FYZICKÁ GEOGRAFIE BIOGEOGRAFIE – studuje prostorovou diferenciaci biosféry GLACIOLOGIE – studuje

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 1. FYZICKÁ GEOGRAFIE BIOGEOGRAFIE – studuje prostorovou diferenciaci biosféry GLACIOLOGIE – studuje ledovce GEOKRYOLOGIE – věda o permafrostu Některé další : petrologie, vulkanologie, seismologie, stratifikace, orografie, karsologie, speleologie, krystalografie, mineralogie, hydrologie, limnologie , pedologie , biologie

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 2. SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE G. OBYVATELSTVA – zabývá se prostorovým rozmístěním a strukturou

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 2. SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE G. OBYVATELSTVA – zabývá se prostorovým rozmístěním a strukturou obyvatel G. SÍDEL – studuje zákonitosti sídel G. PRŮMYSLU – studuje zákonitosti rozmístění průmyslové výroby G. ZEMĚDĚLSTVÍ – studuje zákonitosti rozmístění zemědělství G. DOPRAVY – studuje zákonitosti dopravních pohybů a dopravních sítí G. SLUŽEB – studuje zákonitosti rozmístění služeb G. CESTOVNÍHO RUCHU

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 3. KARTOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY - vědní obory o tvorbě, reprodukci a využití map

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 3. KARTOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY - vědní obory o tvorbě, reprodukci a využití map TEMATICKÁ KARTOGRAFIE – sestavování tematických map MATEMATICKÁ KARTOGRAFIE – teorie kartografických projekcí KARTOMETRIE – věda o měření na mapách Postupy : GEOINFORMATIKA – geoinformační věda (GPS, DPZ, GIS, …)

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 4. OSTATNÍ GEOGRAFICKÉ VĚDY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE – zabývá se komplexním geografickým studiem

GEOGRAFICKÉ DISCIPLÍNY 4. OSTATNÍ GEOGRAFICKÉ VĚDY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE – zabývá se komplexním geografickým studiem jednotlivých oblastí POLITICKÁ GEOGRAFIE – studuje otázky např. územního vývoje státu, státních hranic, rozložením politických sil, státním zřízením a formou vlády jednotlivých států NAUKA O KRAJINĚ – studuje obecné zákonitosti krajiny, její rozmístění, vlastnosti a funkce HISTORICKÁ GEOGRAFIE – studuje obecné zákonitosti krajinné sféry v minulosti

ODKAZY • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Geografie

ODKAZY • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Geografie