Metodologija za ispitivanje komunalnog otpada Hristina Stevanovi arapina

  • Slides: 29
Download presentation
Metodologija za ispitivanje komunalnog otpada Hristina Stevanović Čarapina SEPA Beograd januar 2007

Metodologija za ispitivanje komunalnog otpada Hristina Stevanović Čarapina SEPA Beograd januar 2007

Sadržaj Osnovne informacije Zahtevi za izgradnju i izveštavanje Potreba za standardizacijom u oblasti upravljanja

Sadržaj Osnovne informacije Zahtevi za izgradnju i izveštavanje Potreba za standardizacijom u oblasti upravljanja otpadom Izrada uputstva za opštine

Opšta definicija Otpad prouzrokuje neprihvatljiv uticaj na : n Zdravlje ljudi n Na životnu

Opšta definicija Otpad prouzrokuje neprihvatljiv uticaj na : n Zdravlje ljudi n Na životnu sredinu

Osnovne informacije Identiifkacija : • generatora • količina i sastava otpada • tipova •

Osnovne informacije Identiifkacija : • generatora • količina i sastava otpada • tipova • Postojećih metoda tretmana

Podaci o otpadu Utvrđivanje količina i sastava : n n za određivanje sistema za

Podaci o otpadu Utvrđivanje količina i sastava : n n za određivanje sistema za upravljanje Za definisanje postrojenja za tretman za utvrđivanje stanja životne sredine Za izveštavanje prema međunarodnim organizacijama

Ispitivanje otpada ? ? ? Razumevanje osobina i karakteristika tokova otpada Poboljšavanje rada opštine-grada

Ispitivanje otpada ? ? ? Razumevanje osobina i karakteristika tokova otpada Poboljšavanje rada opštine-grada Uvođenjem i edukacija u cilju minimizacije uspostavljanja reciklaže Podaci /informacije su od interesa za zajednicu koja gradi postrojenja za tretman i preradu otpada

Količina komunalnog otpada poreklo broj stanovnika Način stanovanja način sakupljanja Mogućnost in situ izdvajanja

Količina komunalnog otpada poreklo broj stanovnika Način stanovanja način sakupljanja Mogućnost in situ izdvajanja sekundarnih sirovina godišnje doba ekonomski razvoj

Nivo i razvoj analiza otpada Prostorna dimenzija Internacionalni nivo- za izveštavanje prema međunarodnim organizacijama

Nivo i razvoj analiza otpada Prostorna dimenzija Internacionalni nivo- za izveštavanje prema međunarodnim organizacijama i prema EU zakonima Nacionalni i regionalni nivo- za strateško upravljanje otpadima Lokalni – za formulaciju lokalnih planova, kao i izradu planova za reciklažu, sakupljanje, opcije tretmana Preciznost i tačnost podataka Snimak bez statističkog praćenja, za brzu ocenu sastava otpada u gradu- vrlo jeftina i najmanje tačna Studija sastava otpada sa statistički validnim rezultatima Studija sastava sa statistički validnim rezultatima, uz identiifkaciju generatora otpada i njihovom prostornom distribucijom- dugotrajna i skupa

Uzorak je najmanja jedinica : Koja se može separatno izvaditi iz matične količine Koja

Uzorak je najmanja jedinica : Koja se može separatno izvaditi iz matične količine Koja može biti separatno sortirana Za koju se mogu uraditi posebni rezultati Za prethodno definisanu zapreminu otpada na pr. 1 m 3 Za prethodno definisanu masu napr. 100 kg

Morfološki sastav čvrstih otpadaka maseni udeo pojedinih vrsta otpadaka u karakterističnom uzorku otpada. Na

Morfološki sastav čvrstih otpadaka maseni udeo pojedinih vrsta otpadaka u karakterističnom uzorku otpada. Na morfološki sastav utiče: n n broj stanovnika i stepen razvoja naselja, godišnje doba, klima i geografski položaj

Metodologija Definisanje n Načina uzorkovanja zavisno od: w w w n n n broja

Metodologija Definisanje n Načina uzorkovanja zavisno od: w w w n n n broja stanovnika Veličine naselja Strukture naselja Izrada plana uzorkovanje Izrada protokola za zaštitu zdravlja Definisanje vrste otpada koji će se ispitivati w

Standard za ispitivanje Predlažu tri načina (nivoa uzorkovanja) komponenti otpada: n n n analiza

Standard za ispitivanje Predlažu tri načina (nivoa uzorkovanja) komponenti otpada: n n n analiza otpada direktno iz domaćinstava, analiza otpada iz kontejnera u okviru naselja ili kombinacija obe metode

Šta se sve određuje Fizičke kararkteristike Hemijske karakteristike Mikrobiološke karakteristike

Šta se sve određuje Fizičke kararkteristike Hemijske karakteristike Mikrobiološke karakteristike

Karakteristike uzorkovanja • Sortiranje materijala i kategorija • Trening ispitivača • Određivanje načina sakupljanja

Karakteristike uzorkovanja • Sortiranje materijala i kategorija • Trening ispitivača • Određivanje načina sakupljanja materijala • Višednevno kontinualno merenje • Tokom više godina • Najmanje višednevno u svakom godišnjem dobu

Sortiranje materijala 10 Kategorija Crni metali Aluminum PET plastične boce HDPE plastika • Staklo

Sortiranje materijala 10 Kategorija Crni metali Aluminum PET plastične boce HDPE plastika • Staklo • Organski otpad • Papir • Ostali otpad

Slike iz procesa uzorkovanja

Slike iz procesa uzorkovanja

Kvalitativna analiza otpada se bazira na utvrđivanju morfološkog sastava otpada , a prema zahtevima

Kvalitativna analiza otpada se bazira na utvrđivanju morfološkog sastava otpada , a prema zahtevima I u saglasnosti sa kategorizacijom prema Katalogu otpada. Šema organizacije - veličine sa koje se otpad sakuplja u opštini. - šema uzorkovanja se bazira na koncepciji uzorkovanja n n za opštine ispod 30. 000 stanovnika Za opština iznad 30. 000 stanovnika Uvažavajući različitosti rasporeda stanovanja u opštinama, pri uzorkovanju se mora voditi računa da se uključe specifičnosti otpada koji nastaje u centralnim zonama grada, obodnim zonama grada kao i u seoskim područjima.

kvalitativna procena otpada Opština (grad) Nivo uzorkovanja Kontejneri Broj stanovnika <30 000 > 30

kvalitativna procena otpada Opština (grad) Nivo uzorkovanja Kontejneri Broj stanovnika <30 000 > 30 000 min 1 sektor min 2 sektora min 3 sub sektora (min 3 sub sektora) min 3 sub sektora (min 6 sub sektora) min 3000 l po sektoru min 1 sektor min 3 sub sektora (min 3 sub sektora) min 3000 l po sektoru min 1 selo po opštini min 1 sektor min 3 sub sektora (min 3 sub sektora) min 3000 l po sektoru Zona Centralna zona opštine Periferija Selo Komercijalna zona

ANALIZA OTPADA Dat um Sist em Grad Kragujevac Analiza Oblast Struktura Sistem Iznos xxxxxxx

ANALIZA OTPADA Dat um Sist em Grad Kragujevac Analiza Oblast Struktura Sistem Iznos xxxxxxx 1 Mešani otpad, jedna prodavnica, 20% domaćinstava… 1. 100 Litar Rezultati: kg Lit ar % Biorazgradivi otpad - - Papir - - Karton - - Fe-Metal - - Ne Fe-Metal - - Plastika/Komp - - PET - - Folija - - Tekstil - - Neklasifikovani zapaljivi otpad - - Neklasifikovani nezapaljivi otpad - - Staklo Metal Kompozitni otpad . Plastika Poseban kućni otpad Sitne komponente Rezultati: - 0 24. 06. 20 06 1, 1 m³ Specifična gustina kg/m³

Kvantitativna analiza otpada Opština (grad) Nivo uzorkovanja Kese za otpad Broj stanovnika <30 000

Kvantitativna analiza otpada Opština (grad) Nivo uzorkovanja Kese za otpad Broj stanovnika <30 000 > 30 000 Frekventnost 21 dan min 1 sektor min 2 sektor min 3 sub sektora (min 3 sub sektora) min 3 sub sektora (min 6 sub sektora) min 20 domaćinstava po sub-sektoru min 60 domaćinstava ukupno min 120 domaćinstava ukupno min 1 sektor min 3 sub sektora (min 3 sub sektora) min 60 domaćinstava ukupno min 20 domaćinstava po sub sektoru min 60 domaćinstava ukupno min 1 selo po opštini min 1 sektor min 3 sub sektora (min 3 sub sektora) min 2 sub sektora (min 2 sub sektora) min 20 domaćinstava po sub sektoru min 60 domaćinstava ukupno min 40 domaćinstava ukupno Sektor Centralna zona opštine Periferija Selo

Selo Raca ZON A Ss V I I X 25 Jun 06 Prvi dan

Selo Raca ZON A Ss V I I X 25 Jun 06 Prvi dan Posled nji dan 16 July 06 X X I I I X I V X V II XV III X XX Dan 10 Dan 11 Dan 12 Dan 13 Dan 14 Dan 15 Dan 16 Dan 17 Dan 18 Dan 19 Dan 20 Dan 21 Domaćinstvo[HH ] I III I V V Dan 1 Dan 2 Dan 3 Dan 4 Dan 5 Dan 6 Dan 7 Dan 8 Dan 9 PE/HH

Šta na kraju snimanje podataka Zapisivanje podataka

Šta na kraju snimanje podataka Zapisivanje podataka

Kragujevac Primarna analiza- direktno date kese, 22 o dom. n Centar Kragujevca, Periferni delovi,

Kragujevac Primarna analiza- direktno date kese, 22 o dom. n Centar Kragujevca, Periferni delovi, Sela Sekundarna analiza- iz kontejnera n Centar Kragujevca, komercijalna i industrijska zona , Periferni delovi, Sela, 230 domaćinstava , 21 dan ispitivanje

Winter Average 0% 1% 2% 1%0% 3% 6% 3% 4% 0% 7% 4% 69%

Winter Average 0% 1% 2% 1%0% 3% 6% 3% 4% 0% 7% 4% 69%

Predlog Izrada instrukcija i uputstava za sve indikatore otpada , shodno zahtevima EEA Uvođenje

Predlog Izrada instrukcija i uputstava za sve indikatore otpada , shodno zahtevima EEA Uvođenje standardizacije i metodologije za analize otpada u nacionalnoj standardizaciji Postavljanje minimalnih standarda sa kojima se analize moraju raditi, imajući u vidu postavke ponovljivosti i to naročito: za određen tip otpada, jedinica za uzorkovanje, klasifikacije za sortiranje, statističkih standarda Uvođenje uslova akreditacije laboratorija Postavljanje odgovarajućih kriterijuma za selekciju iznad i ispod tih minimalnih standarda , u cilju omogućavanja krajnjem korisniku da izabere odgovarajući metod zavisno od specifičnih zahteva.

Kako ? Tehnička Radna Grupa Problemi otpada u selu Problemi otpada u gradu Izmena

Kako ? Tehnička Radna Grupa Problemi otpada u selu Problemi otpada u gradu Izmena Informacija Metodologija uzorkovanja Izmena informacija

Hvala na pažnji !

Hvala na pažnji !