Otpad klasifikacija i opasan otpad Margareta Milosavljevi Direktor

  • Slides: 12
Download presentation
Otpad – klasifikacija i opasan otpad Margareta Milosavljević Direktor Industrijske ekologije 23. Oktobar 2010,

Otpad – klasifikacija i opasan otpad Margareta Milosavljević Direktor Industrijske ekologije 23. Oktobar 2010, Beška

Agenda § Definicija otpada § Klasifikacija otpada i osnovne karakteristike opasnog otpada § Upravljanje

Agenda § Definicija otpada § Klasifikacija otpada i osnovne karakteristike opasnog otpada § Upravljanje otpadom § Zbrivanjanje industriskog opasnog otpada § Pitanja 2 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Definicija i vrste otpada § otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi

Definicija i vrste otpada § otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom § Vrste otpada u smislu zakona su: Ø komunalni otpad (otpad iz domaćinstva) Ø komercijalni otpad Ø industrijski otpad 3 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Klasifikacija otpada § klasifikacija otpada jeste postupak svrstavanja otpada na jednu ili više lista

Klasifikacija otpada § klasifikacija otpada jeste postupak svrstavanja otpada na jednu ili više lista otpada koje su utvrđene posebnim propisom, a prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni § Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema: Ø mestu nastanka Ø poreklu Ø predviđenom načinu postupanja § Lista otpada je nomenklatura otpada prema karakteru otpada 4 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Klasifikacija otpada § Otpad se razvrstava prema: Ø Poreklu Ø Karakteru Ø Kategoriji §

Klasifikacija otpada § Otpad se razvrstava prema: Ø Poreklu Ø Karakteru Ø Kategoriji § Poreklo - određuje se indeksnim brojem iz Kataloga otpada § Karakter - određuje se nakon definisanja indeksnog broja postupcima kojima se utvrđuju: Ø fizičke karakteristike Ø hemijske karakteristike Ø biološke karakteristike Ø osobine otpada i da li otpad poseduje opasne karakteristike § Kategorija otpada - određuje se pripadnost Listi otpada 5 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Klasifikacija otpada § U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i

Klasifikacija otpada § U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti: Ø neopasan Ø inertan Ø opasan § opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan § pripada kategorijama iz Aneksa I i/ili sadrži supstance iz Aneksa II EC Direktive o opasnom otpadu(91/689/EEZ) 6 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Karakteristike opasnog otpada § Karakteristika koja otpad čine opasnim su: Ø eksplozivan Ø oksidirajući

Karakteristike opasnog otpada § Karakteristika koja otpad čine opasnim su: Ø eksplozivan Ø oksidirajući Ø visoko zapaljivi Ø nadrazujući (iritativan) Ø štetan (opasan) Ø otrovan (toksičan) Ø kancerogen (toksičan) Ø korozivan Ø infektivan 7 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Grupe opasnog otpada § Neke grupe opasnog otpada: Ø Istrošene baterije i akumulatori Ø

Grupe opasnog otpada § Neke grupe opasnog otpada: Ø Istrošene baterije i akumulatori Ø Otpadna ulja ØOtpadne fluo cevi koje sadrže živu Ø Otpad kontamiran dugotrajnim organskim zagađujućim materijama (POPs otpad) Ø Medicinski otpad - infektivni deo Ø Farmaceutski otpad Ø Otpad koji sadrži azbest …. 8 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Upravljanje otpadom Održivi sistem upravljanja otpadom temelji se na sledećim principima: reciklaža i ponovno

Upravljanje otpadom Održivi sistem upravljanja otpadom temelji se na sledećim principima: reciklaža i ponovno korištenje t os ljn že Po Termička upotreba Spaljivanje Hemijska i fizički Pre-tretmat Odlaganje Nekontrolisano spaljivanje i odlaganje Eliminisanje otpada Izbjegavanje Minimizacija Obnavljanje materijala Obnavljanje energije i materijala Količina otpada 9 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Zbrinjavanje industrijskog opasnog otpada Tržište Otpada AFR Platforma Cement Peć Tržište Lobiranje Predobrada Suspaljivanje

Zbrinjavanje industrijskog opasnog otpada Tržište Otpada AFR Platforma Cement Peć Tržište Lobiranje Predobrada Suspaljivanje Regulativa 10 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM

Klasifikacija otpada § Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine je propisao 1) katalog

Klasifikacija otpada § Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine je propisao 1) katalog otpada; prilogkatalog_prilog. pdf 2) listu kategorija otpada (Q lista); prilogkategorije_otpada Q lista. pdf 3) listu kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu (Y lista); prilogy_lista. pdf 4) listu opasnih karakteristika otpada (H lista); prilogh_lista. pdf 5) listu komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim (C lista); prilogc_lista. pdf 6) granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada; prilog_granicne_vrednosti. pdf 7) listu postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D lista i R lista); d_i_r_lista. rtf. pdf 8) vrste, sadržinu i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada; 9) vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman; priloglista_parametara_za_fiz_hemijsko_ispitivanje. pdf 10) vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; priloglista_parametara_za_termicki_tretman. pdf 11) vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; priloglista_parametara_za_odlaganje. pdf Holcim (Srbija) d. o. o. i postupak klasifikacije Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 12) način otpada prilognacin_i_postupak_klasifikacije. pdf 11 27. 11. 2020/MM

12 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27.

12 Holcim (Srbija) d. o. o. Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom 27. 11. 2020/MM