Hydrologiska cykeln Zoner av underytansvatten Marksvatten zon vatten

  • Slides: 30
Download presentation
Hydrologiska cykeln

Hydrologiska cykeln

Zoner av underytansvatten • Marksvatten zon – vatten som är tillgänglig till växter •

Zoner av underytansvatten • Marksvatten zon – vatten som är tillgänglig till växter • Omättad zon – vatten perkolerar ner till grundvatten • Mättad zon/grundvatten – alla porien är fylld med vatten

Grundvattenyta • Ligger på toppen av mättade zonen grundvattenyta Nivå högning efter ett blött

Grundvattenyta • Ligger på toppen av mättade zonen grundvattenyta Nivå högning efter ett blött säsong Nivå minskning efter ett torka

Grundvatten i horisontella lager

Grundvatten i horisontella lager

Artesisk Akvifär

Artesisk Akvifär

Grott utvekling I kalksten

Grott utvekling I kalksten

Grundvattenförbrukning

Grundvattenförbrukning

Förorening av grundvatten

Förorening av grundvatten

Floder

Floder

Flöde karakteristiker • Velocity of flow is greatest in the centre, near the top

Flöde karakteristiker • Velocity of flow is greatest in the centre, near the top of the stream. • Discharge(Q) is determined by area(A) and velocity(V). Q=AV • If discharge is constant, when A is large, V will be small (and vice versa)

Hydrograph

Hydrograph

Dräneringsbassäng

Dräneringsbassäng

Erosions- och akkumulationslandformer

Erosions- och akkumulationslandformer

Erosion genom ytavrinning och bäckar • Ytavrinningserosion – Förstörd jordmaterial blir transporterad i uniforma

Erosion genom ytavrinning och bäckar • Ytavrinningserosion – Förstörd jordmaterial blir transporterad i uniforma tunna lager. • Bäck erosion – På branta sluttningar (? Se bilder!) – Bäckar eroderar inom jordmaterial. – Bäckar blir djupare nedåt och blir små raviner/rännor.

Kolluvium and Alluvium • Kolluvium – Sediment som blir avlagrad på botten av en

Kolluvium and Alluvium • Kolluvium – Sediment som blir avlagrad på botten av en sluttning. • Alluvium – Fluviala avlagringar, material transporterad och avlagrad av en flod.

Accelererad Erosion

Accelererad Erosion

Floders verkan Erosion Transportering Avlagring

Floders verkan Erosion Transportering Avlagring

Flod Erosion • Progressivt borttagning av berggrund och regolit från botten och sidorna av

Flod Erosion • Progressivt borttagning av berggrund och regolit från botten och sidorna av en flod kanal. - Hydraulisk aktion • Dragkraft av flödande vatten på botten och sidor av flod kanalen. - Abrasion • Mekaniskt slitning av material genom kontakt mellan rörande partiklar I flodens kanal. - Korrosion • Kemisk vittring som borttags material genom syra reaktioner och upplösning.

Sediment laddning i en flod Upplöst material Suspenderad material Rullning Glidning Botten material

Sediment laddning i en flod Upplöst material Suspenderad material Rullning Glidning Botten material

Gradering av en Flods långprofil

Gradering av en Flods långprofil

Meander utveckling

Meander utveckling

Evolution av dalgånger

Evolution av dalgånger

Alluviala Terrasser

Alluviala Terrasser

Landformer i en Alluviala Flod (svenska älver) Typiska Landformer – – – – Meanders

Landformer i en Alluviala Flod (svenska älver) Typiska Landformer – – – – Meanders Meander necks Cutoffs Oxbow lakes. Natural levees Back Swamp Bluffs Floodplains

Entrenched Meanders

Entrenched Meanders

Alluviala Koner

Alluviala Koner