STAVBA SPORTOVNHO TRNINKU Dlouhodob koncepce Plnovn v rmci

  • Slides: 51
Download presentation
STAVBA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Dlouhodobá koncepce Plánování v rámci ročního tréninkového cyklu Řízení sportovního tréninku

STAVBA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Dlouhodobá koncepce Plánování v rámci ročního tréninkového cyklu Řízení sportovního tréninku

Základní zásady: • ST z dlouhodobého i krátkodobého pohledu má své limitující zákonitosti nebo

Základní zásady: • ST z dlouhodobého i krátkodobého pohledu má své limitující zákonitosti nebo stavební kameny: - biologický věk - délka pravidelné sportovní přípravy - charakteristika jednotlivých druhy sportů i disciplin - senzitivní období pro rozvoj schopností

Etapy sportovního tréninku • Choutka (1987), Moravec (2007) 1. Etapa sportovní předpřípravy(1 -3 roky)

Etapy sportovního tréninku • Choutka (1987), Moravec (2007) 1. Etapa sportovní předpřípravy(1 -3 roky) 2. Etapa základního tréninku (2 -4 roky) 3. Etapa specializovaného tréninku (2 -4) 4. Etapa vrcholového tréninku (2 -10) • Dovalil (2002) 1. Etapa základního tréninku (min. 2 -3 roky) 2. Etapa specializovaného tréninku (trvá 2 -4 roky) 3. Etapa vrcholového tréninku (nejprve po 19 -20 roku) Zahraničí: Platonov- Ukrajina, 7 etap SRN – 4 etapy Norsko 3 etapy

Etapa sportovní předpřípravy • Cíl: všeobecný rozvoj pohybových schopností a zvládnutí co největšího množství

Etapa sportovní předpřípravy • Cíl: všeobecný rozvoj pohybových schopností a zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základů techniky • Úkol: vytvoření trvalého zájmu o sportovní aktivity, upevnění zdraví, optimální tělesný a psychický rozvoj, plnění tréninkových povinností, znát a dodržovat pravidla dané sportovní disciplíny. • Prostředek: pohybové a sportovní hry, gymnastická, atletická a jiná cvičení. • Tréninkové zatížení: preference objemu nad intenzitou a složitostí. • Organizační forma: hromadná a skupinová (se zaměřením na motivaci a socializaci, hry)

Etapa základního sportovního tréninku • Cíl: všestranný rozvoj funkčních, energetických, psychosomatických, motorických a koordinačních

Etapa základního sportovního tréninku • Cíl: všestranný rozvoj funkčních, energetických, psychosomatických, motorických a koordinačních – technických předpokladů vyplývající z faktorů sportovního výkonu zvoleného sportu. • Úkol: zvládnutí racionální techniky, zvyšování sportovního výkonu na základě všestrannosti a všeobecnosti, vytvoření systému používání kompenzačních, regeneračních a doplňkových prostředků, zabezpečení plynulého zvyšování tréninkového zatížení (počet TJ/týden, počet soutěžních startů) • Prostředky: poměr všeobecné a specifické přípravy na začátku etapy 80: 20, na konci 50: 50 • Tréninkové zatížení: týdně 4 -5 TJ, 10 -15 soutěžních startů (v individuálních sportech), 30 -40 (v kolektivních sportech) v ročním tréninkovém cyklu.

Etapa specializovaného sportovního tréninku • Cíl: zvyšování sportovní výkonnosti na základě nárůstu intenzity tréninkového

Etapa specializovaného sportovního tréninku • Cíl: zvyšování sportovní výkonnosti na základě nárůstu intenzity tréninkového zatížení převážně specifického charakteru • Úkol: rozvoj specifických kondičních schopností a stabilizace obecných, využívat adaptační mechanizmy na základech specifických podnětů manipulací s intenzitou, objemem, složitostí, dosažení vysoké úrovně techniky ve vybrané sportovní disciplíně, rozvoj výkonové motivace a psychických vlastností, vysoká úroveň sportovního výkonu jako předpokladu pro vrcholový sport. • Prostředky: poměr všeobecné a specifické přípravy 2040 : 80 -60 % • Tréninkové zatížení: týdně 5 -8 TJ, 20 -25 soutěžních startů (v individuálních sportech), 50 -60 (v kolektivních sportech) v ročním tréninkovém cyklu.

Etapa vrcholového sportovního tréninku • Cíl: dosažení vrcholné úrovně sportovního výkonu z hlediska individuálních

Etapa vrcholového sportovního tréninku • Cíl: dosažení vrcholné úrovně sportovního výkonu z hlediska individuálních možností sportovce (v rámci národních i světových výkonů) • Úkol: maximální rozvoj faktorů SV s přihlédnutím k individuálním vlastnostem a schopnostem, dosažení a stabilizace SV v náročných podmínkách (na úrovni národní i světové), efektivní využití vědomostí, dovedností a zkušeností, dosažení maximální úrovně adaptace prostřednictvím originality a invence. • Prostředek: forma přípravy se vyznačuje individuálností a rostoucí intenzitou. Z hlediska řízení se využívají nejnovější informace z daného sportu, informace o stavu sportovce a o dynamice změn stavu. Regenerace může tvořit až 50 % tréninkového objemu.

Počátek a délka etap, věk • Nejsou ve sportech totožné: - povaha sportu, jeho

Počátek a délka etap, věk • Nejsou ve sportech totožné: - povaha sportu, jeho zvláštních požadavcích - věk vrcholové výkonnosti v daném sportu - individuálních zvláštnostech sportovce • První tři etapy mají přípravný charakter

Plánování • Periodizace tréninku • Blokový systém • • Plán perspektivní Plán roční Plán

Plánování • Periodizace tréninku • Blokový systém • • Plán perspektivní Plán roční Plán operativní Plán TJ

Tréninkové cykly • Cyklus – relativně ukončený celek opakujících se různě dlouhých časových úseků

Tréninkové cykly • Cyklus – relativně ukončený celek opakujících se různě dlouhých časových úseků tréninkového procesu • Megacyklus • Makrocyklus (Ma. C) • Mezocyklus (Me. C) • Mikrocyklus (Mi. C)

Roční tréninkový cyklus (RTC) • Typický Ma. C • Základní jednotka dlouhodobě organizované sportovní

Roční tréninkový cyklus (RTC) • Typický Ma. C • Základní jednotka dlouhodobě organizované sportovní činnosti • Vychází se z – kalendářního roku - dynamiky růstu sportovní výkonnosti směrem k HO • Standardní rozdělení: přípravné období (předsoutěžní) hlavní období (soutěžní) přechodné období • Jednovrcholové plánování • Vícevrcholové plánování

Přípravné období (PO) • • • Z pohledu trénovanosti nejdůležitější období RTC Analytický charakter

Přípravné období (PO) • • • Z pohledu trénovanosti nejdůležitější období RTC Analytický charakter Všeobecný – specializovaný charakter Objem – intenzita Postupné zvyšování adaptačních podnětů – k SV

Schéma tvorby PO

Schéma tvorby PO

Předzávodní období • Kratší časový úsek 2 -4 týdnů • Úkol – dosažení sportovní

Předzávodní období • Kratší časový úsek 2 -4 týdnů • Úkol – dosažení sportovní formy, stabilní vysoké výkonnosti • Zásady ladění SF - snížení objemu zatížení, udržení vysoké intenzity - důraz na kvalitu prováděných činností - vysoký poměr speciálních cvičení (podle věku) - kontrolní závody, soutěže - psychologický stav

Závodní období (HO, ZO) • • Cíl – max. SV, SF Vrcholy HO Sporty

Závodní období (HO, ZO) • • Cíl – max. SV, SF Vrcholy HO Sporty s pravidelnými a častými starty Sporty s nepravidelným soutěžním programem • Starty – hlavní vedlejší • Činnosti – ladění na hlavní závody - udržení výkonnosti - tréninková činnost

Přechodné období • Cíl • Délka – podle věkové kategorie - u vícevrcholového RTC

Přechodné období • Cíl • Délka – podle věkové kategorie - u vícevrcholového RTC – kratší • Obsah • Psychická regenerace

Schéma RTC Hypotetická schémata Přípravné období Hlavní období Přechod. období PO 1 PO 2

Schéma RTC Hypotetická schémata Přípravné období Hlavní období Přechod. období PO 1 PO 2 HO 1 Rekond. HO 2 PřO PO 1 HO 1 PřO PO 2 HO 2 PřO PO 1 HO 1 PřO 1 PO 2 HO 2 PřO 2

Mezocykly • • Střednědobý cyklus Možná délka 2 – 4 – 6 týdnů Dílčí

Mezocykly • • Střednědobý cyklus Možná délka 2 – 4 – 6 týdnů Dílčí úkoly – konkretizace rozvoje PSch. , Rozdělení: – – základní předzávodní zotavný

Mikrocyklus • Rozhodující úloha při realizaci tréninkového procesu • Délka 3 – 10 dní

Mikrocyklus • Rozhodující úloha při realizaci tréninkového procesu • Délka 3 – 10 dní • Základní stavební jednotka pro Me. C

Tréninková jednotka (TJ) Podle obsahu tréninková jednotka může být zaměřena na: • Rozvoj pohybových

Tréninková jednotka (TJ) Podle obsahu tréninková jednotka může být zaměřena na: • Rozvoj pohybových schopností (kondičních a koordinačních). • Na nácvik a zdokonalení sportovní techniky. • Na taktickou přípravu. • Na regeneraci, aktivní odpočinek a kompenzační zaměření. • Kontrolu trénovanosti. • Rozcvičení na soutěž

Tréninková jednotka • Základní a hlavní organizační forma tréninku • Realizace úkolů vycházející z

Tréninková jednotka • Základní a hlavní organizační forma tréninku • Realizace úkolů vycházející z koncepce tréninku • Struktura TJ - Úvodní část - Hlavní část - Závěrečná část

Úvodní část • • • Seznámení s úkoly Organizace TJ Rozcvičení – strečink, zahřátí

Úvodní část • • • Seznámení s úkoly Organizace TJ Rozcvičení – strečink, zahřátí Dynamická část Speciální zaměření

Hlavní část • Monotématická TJ • Více úkolů: pořadí - nové dovednosti, technika -

Hlavní část • Monotématická TJ • Více úkolů: pořadí - nové dovednosti, technika - koordinační, rychlostní sch. - silové a vytrvalostní sch. - stabilizace a variabilita dovedností v únavě

Závěrečná část • Uklidnění • Uvolnění svalů • Uvolnění nervového napětí

Závěrečná část • Uklidnění • Uvolnění svalů • Uvolnění nervového napětí

Organizační formy TJ • Hromadná • Skupinová • Individuální

Organizační formy TJ • Hromadná • Skupinová • Individuální

Evidence tréninku • Evidenci tréninku se rozumí zaznamenávání tréninkového a závodního zatížení. • Evidenci

Evidence tréninku • Evidenci tréninku se rozumí zaznamenávání tréninkového a závodního zatížení. • Evidenci zajišťujeme podklady pro: -vyhodnocování a kontrolu tréninkového procesu -řízení tréninku -plánování tréninku

 • Pro plánování a řízení tréninků a diferenciaci zátěže u sportovce je jeho

• Pro plánování a řízení tréninků a diferenciaci zátěže u sportovce je jeho evidence tréninkové a závodní činnosti nezbytná, provádí se : - individuálně, v tréninkových denících sportovce, - pro tréninkovou skupinu, v deníku trenéra, - v evidenčním a výkonnostním listu sportovce.

Evidence ST • Vybrané ukazatele - obecné - hlavní – všeobecné zatížené - specifické

Evidence ST • Vybrané ukazatele - obecné - hlavní – všeobecné zatížené - specifické zatížení - objem, intenzita • souhrnné zpracování v časových cyklech

Tréninkový deník sportovce • základní údaje sportovce a jeho sportovní růst • plán tréninkových

Tréninkový deník sportovce • základní údaje sportovce a jeho sportovní růst • plán tréninkových ukazatelů v roční tréninkovém cyklu (RTC) • vyhodnocení evidence RTC • plánovací kalendář akcí, přehled závodní činnosti • výsledky testů STP a VTP a funkčního vyšetření • záznam tréninků a závodů podle týdnů a cyklů v RTC • záznamy o zdravotním stavu, údaje hmotnosti a výšce

Tréninkový záznam trenéra • • chronologický diář podle cyklů termínovou listinu soutěží, závodů a

Tréninkový záznam trenéra • • chronologický diář podle cyklů termínovou listinu soutěží, závodů a VT roční tréninkový cyklus pro skupinu seznam sportovců: nově přijatých, vyřazených, předaných přehled o účasti sportovců na tréninku a soutěžích přehledy výsledků závodů a testů zařazení tréninkových prostředků v cyklech evidenci plnění tréninkových ukazatelů sportovců po cyklech

Kontrola trénovanosti • Informace o změnách - zpětná vazba ST • Co testujeme -

Kontrola trénovanosti • Informace o změnách - zpětná vazba ST • Co testujeme - schopnosti - dovednosti - znalosti • Kdy, jak často?

Vyhodnocení tréninkového procesu • Vyhodnocovat tréninky znamená dávat do vztahu tréninkovou činnost a změny

Vyhodnocení tréninkového procesu • Vyhodnocovat tréninky znamená dávat do vztahu tréninkovou činnost a změny v trénovanosti, změny ve výkonnosti a na základě výsledků vyhodnocení přijímat závěry pro řízení tréninkové činnosti. • Vyhodnocování se provádí v tréninkovém deníku trenéra a sportovce. Objem a intenzita tréninkových prostředků, metody a dávkování tréninku směrují k perspektivním cílům v dospělém věku.

Vyhodnocení tréninku • Dlouhodobé, krátkodobé • Opakovaně v průběhu RTC • Závěrečné hodnocení RTC

Vyhodnocení tréninku • Dlouhodobé, krátkodobé • Opakovaně v průběhu RTC • Závěrečné hodnocení RTC

Vyhodnocení RTC • Výsledkovost – splnění cílů • Kondiční, motorická oblast -splnění naplánovaného trén.

Vyhodnocení RTC • Výsledkovost – splnění cílů • Kondiční, motorická oblast -splnění naplánovaného trén. procesu - hodnoty z testů, rozvoj dílčích ukazatelů (S, V, R, . . ) • Technika – dosažení stanovené úrovně • Taktika- schopnost realizovat v soutěži • LPK – funkční rozvoj • Psychosociální adaptace

Řízení sportovního tréninku • Strukturovaná činnost, která obsahuje velmi bohatou množinu prvků, které jsou

Řízení sportovního tréninku • Strukturovaná činnost, která obsahuje velmi bohatou množinu prvků, které jsou hierarchicky, časově, kvalitativně, kvantitativně uspořádány, jejíž součástí jsou především objekty a subjekty tréninkového procesu. • Dvě roviny: - proces vedení lidí, ovlivňování jejich chování, jednání , aspekty pedagogické a didaktické - technologická - konkrétní stanovení systému zatěžování, velikost, metody prostředky, vše co je zaměřeno na trénovanost, výkonnost

Řízení sportovního tréninku • Plánovité působení řídících prvků na objekt ST – sportovce. •

Řízení sportovního tréninku • Plánovité působení řídících prvků na objekt ST – sportovce. • Řídící systém: - organizace, svaz, klub atd. - trenér - informace, teorie o zatěžování - tréninkové podněty - přímé a zpětné vazby

Fáze řízení ST • Přípravná • Realizační • Inovační • Přípravná - anamnéza sportovce

Fáze řízení ST • Přípravná • Realizační • Inovační • Přípravná - anamnéza sportovce - realizovaný trén. proces - podmínky pro ST - výběr z teoret. a prakt. poznatků pro trénink sportovce

Realizační fáze - vlastní řízení trén. procesu (M, P, Pro, F, O, I…) -

Realizační fáze - vlastní řízení trén. procesu (M, P, Pro, F, O, I…) - diagnostikování stavů (kond, tech, psych. . , zdraví, aspirace, motivace apod. ) - úpravy v trén. plánu Inovace řízení ST Změna systému, od obsahu, postupy, způsoby řízení

Proměnlivé veličiny řízení tréninkového zatížení

Proměnlivé veličiny řízení tréninkového zatížení

Řízení tréninku pomocí srdeční frekvence a laktátu • Srdeční frekvence - reprezentativní, nejčastěji používaná

Řízení tréninku pomocí srdeční frekvence a laktátu • Srdeční frekvence - reprezentativní, nejčastěji používaná veličina, dokumentuje práci srdečně cévního systému - reaguje velmi rychle a adekvátně na změny v pohybové intenzitě zatížení, a vnitřním stavu organismu - základní oblasti vědomostí pro práci se SF: znalost SF klidové, odpočinkové, při zatížení(SF max, pásma) znalost určení tréninkových pásem zvláštní symptomy SF a jejich význam na trénink(vnitřní) vnější faktory ovlivňující SF • Koncentrace laktátu - po SF nejčastější kontrola efektivity tréninkového procesu - vznik LA, výše LA určuje podíl energ. procesů – správná intenzita zatížení - pásma koncentrace LA a typ zatížení - faktory ovlivňující hodnotu LA

Srdeční frekvence • • Klidová Maximální Tréninková Odpočinková

Srdeční frekvence • • Klidová Maximální Tréninková Odpočinková

Vnější faktory ovlivňující SF • • Teplota a vlhkost okolního prostředí Nadmořská výška Příjem

Vnější faktory ovlivňující SF • • Teplota a vlhkost okolního prostředí Nadmořská výška Příjem jídla Vliv denního rytmu

Koncentrace laktátu v různých pásmech zatížení

Koncentrace laktátu v různých pásmech zatížení

Faktory ovlivňující koncentraci laktátu • Individuální dispozice, výkonnost, schopnost pracovat při vyšší koncentraci LA

Faktory ovlivňující koncentraci laktátu • Individuální dispozice, výkonnost, schopnost pracovat při vyšší koncentraci LA • Nižší obsah glukózy v krvi • Nadmořská výška • Denní čas • Výživa