POSLOVNA EKONOMIKA Dr Valentina Mirkovi POSLOVNA EKONOMIKA I

  • Slides: 15
Download presentation
POSLOVNA EKONOMIKA Dr Valentina Mirković

POSLOVNA EKONOMIKA Dr Valentina Mirković

POSLOVNA EKONOMIKA I DEO UVOD U POSLOVNU EKONOMIKU II DEO PREDUZEĆE KAO SUBJEKT TRŽIŠNOG

POSLOVNA EKONOMIKA I DEO UVOD U POSLOVNU EKONOMIKU II DEO PREDUZEĆE KAO SUBJEKT TRŽIŠNOG PRIVREĐIVANJA III DEO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA PREDUZEĆA IV DEO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA V DEO UPRAVLJANJE REZULTATIMA POSLOVANJA VI DEO EFIKASNOST POSLOVANJA I MERENJE KVALITETA EKONOMIJE VII DEO RAST I RAZVOJ PREDUZEĆA KAO STRATEŠKI CILJ

POSLOVNA EKONOMIKA BODOVANJE: I kolokvijum III kolokvijum Seminarski rad Prisutnost Usmeni ispit Ukupno min

POSLOVNA EKONOMIKA BODOVANJE: I kolokvijum III kolokvijum Seminarski rad Prisutnost Usmeni ispit Ukupno min 9 max 15 min 10 max 15 min 0 max 10 max 30 100

POSLOVNA EKONOMIKA Ocenjivanje: 51 – 60 6 / šest 61 – 70 7/sedam 71

POSLOVNA EKONOMIKA Ocenjivanje: 51 – 60 6 / šest 61 – 70 7/sedam 71 – 80 8/osam 81 – 90 9/devet 91 – 100 10/deset

POSLOVNA EKONOMIKA I • • • kolokvijum: I DEO UVOD U POSLOVNU EKONOMIKU II

POSLOVNA EKONOMIKA I • • • kolokvijum: I DEO UVOD U POSLOVNU EKONOMIKU II DEO PREDUZEĆE KAO SUBJEKT TRŽIŠNOG PRIVREĐIVANJA III DEO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA PREDUZEĆA 27. 10. 2020. u 12, 10

POSLOVNA EKONOMIKA II • • kolokvijum: IV DEO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA V DEO UPRAVLJANJE REZULTATIMA

POSLOVNA EKONOMIKA II • • kolokvijum: IV DEO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA V DEO UPRAVLJANJE REZULTATIMA POSLOVANJA 01. 12. 2020. u 12, 10

 III • • kolokvijum VI DEO EFIKASNOST POSLOVANJA I MERENJE KVALITETA EKONOMIJE VII

III • • kolokvijum VI DEO EFIKASNOST POSLOVANJA I MERENJE KVALITETA EKONOMIJE VII DEO UPRAVLJANJE RASTOM I RAZVOJEM PREDUZEĆA 29. 12. 2020. u 12, 10

POSLOVNA EKONOMIKA Operativni plan rada: 1. Uvodna predavanja, Uvod u PE 2. Preduzeće kao

POSLOVNA EKONOMIKA Operativni plan rada: 1. Uvodna predavanja, Uvod u PE 2. Preduzeće kao subjekt tržišnog privređivanja 3. Preduzeće kao subjekt tržišnog privređivanja 4. Upravljanje sredstvima 5. Upravljanje sredstvima 6. I kolokvijum 7. Upravljanje troškovima 8. Upravljanje troškovima 9. Upravljanje troškovima 10. Upravljanje rezultatima poslovanja 11. II kolokvijum 12. Efikasnost poslovanja i merenje kvaliteta ekonomije 13. Rast i razvoj preduzeća kao strateški cilj 14. III kolokvijum 15. Završna predavanja

POSLOVNA EKONOMIKA Ispitna pitanja: 1. Pojam i definisanje poslovne ekonomike 2. Cilj, predmet i

POSLOVNA EKONOMIKA Ispitna pitanja: 1. Pojam i definisanje poslovne ekonomike 2. Cilj, predmet i metodologija poslovne ekonomike 3. Povezivanje poslovne ekonomike sa drugim naukama 4. Pojam i karakteristike preduzeća 5. Ciljevi preduzeća 6. Elementi preduzeća 7. Funkcije preduzeća 8. Vertikalna podela funkcija 9. Horizontalna podela funkcija 10. Preduzeće kao sistem 11. Oblici preduzeća - Preduzeća prema obliku vlasništva i organizacionoj formi 12. Inokosno preduzeće 13. Društva lica 14. Partnersko (ortačko) preduzeće 15. Komanditno društvo 16. Akcionarsko društvo 17. Društvo sa ograničenom odgovornošću 18. Komanditno društvo na akcije 19. Zadruge kao oblici preduzeća 20. Društveno preduzeće 21. Jav no preduzeće 22. Diferenciranje preduzeća prema podeli rada 23. Diferenciranje preduzeća prema veličini 24. Grupacije preduzeća 25. Osnivanje , promene statusa, oblika I prestanak rada preduzeća 26. Aktuelna pravna regulativa preduzeća

27. Ulaganja u reprodukciju 28. Pojam procesa reprodukcije u preduzeću 29. Pojam i oblici

27. Ulaganja u reprodukciju 28. Pojam procesa reprodukcije u preduzeću 29. Pojam i oblici ulaganja 30. Pojam i cilj angažovanja 31. Metamorfoze i stanja angažovanih sredstava 32. Determinante angažovanih sredstava 33. Trošenje sredstava u reprodukciji 34. Pojam i cilj trošenja 35. Naturalno trošenje 36. Cene elemenata proizvodnje 37. Odnos angažovanja i trošenja sredstava 38. Trošenje i reprodukovanje sredstava 39. Sredstva preduzeća 40. Pojam i podela sredstava 41. Osnovna sredstva 42. Struktura osnovnih sredstava 43. Vrednost osnovnih sredstava 44. Amortizacija osnovnih sredstava 45. Kapacitet sredstava 46. Merenje kapaciteta 47. Korišćenje kapaciteta 48. Obrtna sredstva 49. Obim i struktura obrtnih sredstava 50. Utvrđivanje potrebnih obrtnih sredstava 51. Sredstva posebnih namena 52. Izvori sredstava 53. Pojam troškova 54. Značaj troškova 55. Vrste troškova 56. Troškovi elemenata proizvodnje

57. Promena strukture prirodnih vrsta troškova 58. Troškovi po mestima 59. Vezanost troškova za

57. Promena strukture prirodnih vrsta troškova 58. Troškovi po mestima 59. Vezanost troškova za nosioce 60. Obračun troškova po nosiocima 61. Troškovi prema reagovanju na obim proizvodnje 62. Ostale vrste troškova 63. Troškovi prema načinu evidentiranja 64. Podela troškova sa stanovišta upravljanja 65. Podela troškova prema mogućnosti otklanjanja 66. Dinamika troškova kao funkcija dinamike proizvodnje 67. Proporcionalni troškovi 68. Relativno fiksni troškovi 69. Fiksni troškovi 70. Ukupni i prosečni troškovi 71. Ponašanje ukupnih troškova 72. Degresija troškova 73. Progresija troškova 74. Remanentnost troškova 75. Marginalni troškovi 76. Prag ekonomičnosti – mrtva tačka rentabilnosti 77. Kalkulacije troškova 78. Kalkulacija cene koštanja 79. Diviziona kalkulacija 80. Kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva 81. Kalkulacija kuplovanih proizvoda 82. Dodatna kalkulacija 83. Metod Direct Costing ________________I KOLOKVIJUM________________ 84. Pojam i značaj rezultata 85. Fizički proizvod

86. Ukupan prihod 87. Dobit 88. Efikasnost i efektivnost preduzeća 89. Ekonomski pokazatelji efikasnosti

86. Ukupan prihod 87. Dobit 88. Efikasnost i efektivnost preduzeća 89. Ekonomski pokazatelji efikasnosti preduzeća 90. Pojam i značaj produktivnosti 91. Merenje produktivnosti 92. Faktori produktivnosti 93. Sprovođenje principa produktivnosti 94. Pojam ekonomičnosti 95. Metode utvrđivanja ekonomičnosti 96. Upoređivanje ekonomičnosti 97. Faktori ekonomičnosti 98. Merenje ekonomičnosti 99. Sprovođenje principa ekonomičnosti 100. Pojam i značaj rentabilnosti 101. Rentabilnost uslovljena vrednošću proizvodnje 102. Merenje rentabilnosti 103. Merenje promena rentabilnosti 104. Rentabilnost u funkciji troškova sredstava za proizvodnju 105. Faktori rentabilnosti 106. Faktori angažovanih sredstava 107. Sadržaj rentabilnosti 108. Rentabilnost izražena profitnom stopom 109. Sprovođenje principa rentabilnosti 110. Odnos produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti

111. Izraz ukupnog kvaliteta 112. Principi finansijskog poslovanja u funkciji efikasnosti 113. Pojam i

111. Izraz ukupnog kvaliteta 112. Principi finansijskog poslovanja u funkciji efikasnosti 113. Pojam i merenje likvidnosti 114. Neto obrtni fond 115. Cash flow analiza 116. Funds flow analiza 117. Racia efikasnosti upravljanja 118. Pojam i značaj kontrole 119. Proces kontrole 120. Metode kontrole 121. Vreme kontrole 122. Nosioci kontrole 123. Efikasnost kontrole 124. Rast i razvoj preduzeća 125. Faze rasta i razvoja 126. Ciljevi rasta i razvoja 127. Faktori rasta i razvoja 128. Podsticajni faktori razvoja 129. Ograničavajući faktori razvoja 130. Razvojna politika 131. Razgraničenje rasta i razvoja 132. Merenje rasta i razvoja 133. Naturalni pokazatelji 134. Vrednosni pokazatelji 135. Strategije rasta i razvoja 136. Pojam investicija 137. Vrste investicija___________________________II KOLOKVIJUM_______

POSLOVNA EKONOMIKA Udžbenik: Dr Valentina Mirković, prof. dr Ljiljana Arsić: POSLOVNA EKONOMIKA; BAPUSS 2020.

POSLOVNA EKONOMIKA Udžbenik: Dr Valentina Mirković, prof. dr Ljiljana Arsić: POSLOVNA EKONOMIKA; BAPUSS 2020.

POSLOVNA EKONOMIKA SREĆNO

POSLOVNA EKONOMIKA SREĆNO