KAMU HALE MEVZUATI TEMEL ETM Elektronik hale Uygulamalar

  • Slides: 20
Download presentation
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez 24@gmail. com 1

Kamu İhale Kanununun Uygulama İlkeleri (EKAP İlişkisi) n İdareler, ihalelerde; n saydamlığı, n rekabeti,

Kamu İhale Kanununun Uygulama İlkeleri (EKAP İlişkisi) n İdareler, ihalelerde; n saydamlığı, n rekabeti, nkamuoyu denetimini, nsağlamalıdır. Alattin ÜŞENMEZ 2

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) n Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde; --ihale dokümanının

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) n Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde; --ihale dokümanının ve ilanın hazırlanması, --dokümanların verilmesi, **katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, --tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, **ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, -- kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, **sözleşmenin imzalanması gibi n ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimlerin kısmen veya tamamen, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak n Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformunu kurmuş bulunmaktadır. Alattin ÜŞENMEZ 3

EKAP Gerçekleşme Sürüm Planı n. Diğer Sürümler n. Sürüm 1. 2 1 Mart 2011

EKAP Gerçekleşme Sürüm Planı n. Diğer Sürümler n. Sürüm 1. 2 1 Mart 2011 n. Sürüm 1. 1 1 Aralık 2010 n. Sürüm 1. 0 1 Eylül 2010 Alattin ÜŞENMEZ 4

İdareler (e ihale kaydı) Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için İdarelerin EKAP’a kayıt n√

İdareler (e ihale kaydı) Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için İdarelerin EKAP’a kayıt n√ EKAP Kaydı olmaları gerekmektedir. Protokol Hazırlama n√ . Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler • Mahalli İdareler • Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) n√ Kurum Onayı n√ Protokol İzleme • Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) • Sosyal Güvenlik Kurumları • Diğer • İdareler Döner Sermaye İşletmeleri Alattin ÜŞENMEZ 5

İstekliler (e ihale kaydı)-Zorunluluk İsteklilerin Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları

İstekliler (e ihale kaydı)-Zorunluluk İsteklilerin Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları gerekmektedir. Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Kurum – Kuruluş İstenilen Belgeler: Gerçek Kişi Tüzel Kişi Kurum Kuruluş • Oda Kayıt Belgesi • İmza Beyannamesi EKAP Kaydı Protokol Hazırlama n√ n√ Kurum Onayı n√ Protokol İzleme Belgesi • İmza Sirküleri • Vekâletname ve – • Vekâletname ve Beyannamesi • Vekil İmza n√ İmza Beyannamesi – İmza Beyannamesi Alattin ÜŞENMEZ 6

Platform Sorumlusunun Yetkileri n Platform sorumluları, ***ihale sürecinde yer alacak tüm kullanıcı/kullanıcıları tanımlamaya ve

Platform Sorumlusunun Yetkileri n Platform sorumluları, ***ihale sürecinde yer alacak tüm kullanıcı/kullanıcıları tanımlamaya ve bu kişilerin bilgilerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. ***Platform sorumlularının ikisinin aynı anda değişmesi durumunda, değişikliğe ilişkin belgeler posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ 7

EKAP’ın 1. 0 Sürümü (01 Eylül 2010 tarihi) n Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP’ın

EKAP’ın 1. 0 Sürümü (01 Eylül 2010 tarihi) n Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP’ın 1. 0 sürümü ile elektronik ihalenin alt yapısı oluşturulmuştur. n Söz konusu 1. 0 sürümünde, ***Kanun kapsamındaki bütün ihaleler için ihale dokümanlarının hazırlanması; ***ilgili uygulama yönetmeliklerine, ***tip idari şartnamelere, sözleşme tasarılarına ve standart formlara uygun olarak EKAP üzerinden sağlanmaya başlanmıştır. n Ayrıca, hazırlanan dokümanlardan ihale ilanı otomatik olarak oluşturulmaktadır. Alattin ÜŞENMEZ 8

1 Eylül 2010 Tarihi İtibariyle (I. Aşama) (İsteklilerce Yapılan İşlemler) n İhalelere katılmak isteyenler

1 Eylül 2010 Tarihi İtibariyle (I. Aşama) (İsteklilerce Yapılan İşlemler) n İhalelere katılmak isteyenler belirli kriterlere göre ilan arayabilirler, n İlgilenebilecekleri ihale fırsatlarından e-posta yoluyla anında haberdar olup özel mesaj ve bildirim alabilirler, n İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz indirilebiliyor, ancak bu durum istekli olabilecek sıfatını kazandırmamakta. n n Bu nedenle; İhaleye katılabilmek için idareden dokümanın satın alınması gerekmekte. EKAP’a 100. 000 beklenilmektedir. civarında Alattin ÜŞENMEZ isteklinin kaydolması 9

1 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle (EKAP’ta 2. Aşama) n GİB-vergi borcu sorgulaması, (KİK Tebliğine

1 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle (EKAP’ta 2. Aşama) n GİB-vergi borcu sorgulaması, (KİK Tebliğine göre değerlendirme yapılması şeklinde sonuç vermekte) n SGK – prim borcu sorgulaması, (KİK Tebliğine göre değerlendirme yapılması şeklinde sonuç vermekte) n Bilanço ve gelir tablosu sorgulaması, MERNİS–ihale komisyonu üyeleri–istekli akrabalık derecesi sorgulaması, (Uygulamaya Geçirilemedi) n Alattin ÜŞENMEZ 10

EKAP’ta e İmzanın Önemi n EKAP üzerinden doküman indirerek istekli olabilecek sıfatını kazanmak ve

EKAP’ta e İmzanın Önemi n EKAP üzerinden doküman indirerek istekli olabilecek sıfatını kazanmak ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. n e-imza sahibinin, KİK ile imzalanan protokolde; Gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişinin olması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ 11

Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler n Güvenli Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler n Güvenli Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) veya mobil iletişim (GSM) operatörlerinden temin edilebilir. Alattin ÜŞENMEZ 12

Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS)) Alattin ÜŞENMEZ 13

Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS)) Alattin ÜŞENMEZ 13

Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler (GSM) operatörleri) Alattin ÜŞENMEZ 14

Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler (GSM) operatörleri) Alattin ÜŞENMEZ 14

1 Mart 2011 Tarihi İtibariyle (EKAP’ta 3. Aşama) n 25 Şubat 2011 tarihinde Elektronik

1 Mart 2011 Tarihi İtibariyle (EKAP’ta 3. Aşama) n 25 Şubat 2011 tarihinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yayınlanarak; n Kağıdın olmadığı/kullanılmadığı, n İdare ile isteklinin karşıya gelmek zorunda olmadığı, n E İhale Başlamıştır. Alattin ÜŞENMEZ 15

(e-ihale) ve EKAP e-ihale, kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirildiği elektronik dönüşüm sürecidir. ****e-ihale, öncelikli

(e-ihale) ve EKAP e-ihale, kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirildiği elektronik dönüşüm sürecidir. ****e-ihale, öncelikli 11 e-devlet projesi içerisinde yer almaktadır. Alattin ÜŞENMEZ 16

Alattin ÜŞENMEZ 17

Alattin ÜŞENMEZ 17

E İhalede Pilot Uygulama n Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerin pilot uygulaması: --Hacettepe Üniversitesi

E İhalede Pilot Uygulama n Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerin pilot uygulaması: --Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi, --Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, --Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi , -- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tarafından n Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilebilecek Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi Alımı ihalelerinde yapılmaya başlanmıştır. Alattin ÜŞENMEZ 18

E İhalenin Genel Olarak Uygulanması n Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen ---pilot idareler dışındaki

E İhalenin Genel Olarak Uygulanması n Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen ---pilot idareler dışındaki idareler ve --tıbbi cihaz ve sarf malzemesi sektörü dışındaki sektörlerde tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihaleler, n pilot uygulamadan alınacak sonuçlara göre ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecektir. Alattin ÜŞENMEZ 19

TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı ausenmez 24@gmail. com Alattin ÜŞENMEZ 20

TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı ausenmez 24@gmail. com Alattin ÜŞENMEZ 20