Inspekcja Transportu Drogowego Rozdzia 9 Ustawa z dnia

  • Slides: 27
Download presentation
Inspekcja Transportu Drogowego Rozdział 9 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Inspekcja Transportu Drogowego Rozdział 9 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088)

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego ð Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów z zakresu transportu drogowego

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego ð Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów z zakresu transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne ð Ujednolicenie warunków konkurencji w przewozach drogowych ð Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym ð Zastopowanie procesu degradacji dróg ð Likwidacja nieuczciwej konkurencji ð Ochrona środowiska naturalnego ð Ochrona rodzimego rynku transportowego ð Poprawa warunków pracy kierowców

Inspektorzy ITD ð przeprowadzają kontrole drogowe ð są członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w

Inspektorzy ITD ð przeprowadzają kontrole drogowe ð są członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w 16 wojewódzkich inspektoratach ð korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych ð podlegają corocznemu szkoleniu

Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego Kontrole przeprowadzać mogą tylko inspektorzy: umundurowani* okazujący się legitymacją służbową

Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego Kontrole przeprowadzać mogą tylko inspektorzy: umundurowani* okazujący się legitymacją służbową posiadający odznakę identyfikacyjną poruszający się oznakowanym pojazdem* * Nie dotyczy kontroli w przedsiębiorstwie oraz przewozów regularnych osób i taksówek jeśli kontrola nie wymaga zatrzymania pojazdu

Umundurowanie inspektorów

Umundurowanie inspektorów

Umundurowany Inspektor ITD w kontroli drogowej

Umundurowany Inspektor ITD w kontroli drogowej

Dokumenty inspektora ITD

Dokumenty inspektora ITD

Oznakowane pojazdy ITD

Oznakowane pojazdy ITD

Uprawnienia inspektorów ITD Ø Wykonując zadania kontrolne inspektor ma prawo: - wstępu do pojazdu

Uprawnienia inspektorów ITD Ø Wykonując zadania kontrolne inspektor ma prawo: - wstępu do pojazdu - kontroli dokumentów - kontroli urządzeń pomiarowych - kontroli masy, nacisków, wymiarów pojazdów - legitymowania kierowcy i innych osób - badania dokumentów - dokonywania oględzin - zabezpieczania dowodów - przesłuchiwania świadków i stron - nakładania i pobierania kar pieniężnych

Zakres podmiotowy w ustawie 1. kierowcy wykonujący transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne

Zakres podmiotowy w ustawie 1. kierowcy wykonujący transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne 2. przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy lub przewozów na potrzeby własne 3. Przewozy w ramach: - powszechnych usług pocztowych - przewozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych - wykonywane przez podmioty niebędące przedsiębiorcami

Wyłączenie spod kontroli Inspekcji Przewozy wykonywane pojazdami: ð do 9 osób łącznie z kierowcą

Wyłączenie spod kontroli Inspekcji Przewozy wykonywane pojazdami: ð do 9 osób łącznie z kierowcą - niezarobkowy przewóz na potrzeby własne ð do 3. 5 t dopuszczalnej masy całkowitej ð zespoły ratownictwa medycznego oraz usług i transportu sanitarnego Wyłączenia na zasadach szczególnych : ð pojazdy przewożące wartości pieniężne ð pojazdy specjalne

Zakres przedmiotowy kontroli ITD n n n n n dokumenty związane z wykonywaniem transportu

Zakres przedmiotowy kontroli ITD n n n n n dokumenty związane z wykonywaniem transportu drogowego, dokumenty przewozowe, przepisy ruchu drogowego, przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, przepisy z zakresu transportu zwierząt, przestrzeganie zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, przepisy z zakresu transportu odpadów, spełnianie wymagań w zakresie masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów, stan techniczny pojazdów, w tym w zakresie wymagań dotyczących ochrony rodzaj używanego paliwa w pojazdach mechanicznych

Uprawnienia przysługujące inspektorom wykonującym kontrolę drogową Określone w art. 129 a, w związku z

Uprawnienia przysługujące inspektorom wykonującym kontrolę drogową Określone w art. 129 a, w związku z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym i obejmują m. in. : n n n sprawdzanie dokumentów wymaganych z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, potwierdzających wymagane kwalifikacje kierowcy, stwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadacza pojazdu; sprawdzanie stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; zatrzymanie, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania; uniemożliwienie korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska; używanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określenia jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzenia stanu trzeźwości kierowcy; usuwanie lub przemieszczanie pojazdu m. in. w przypadku, gdy jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Wymagania dla pojazdów i ich wyposażenia ¯ określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

Wymagania dla pojazdów i ich wyposażenia ¯ określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm. )

Warunki kontroli drogowej stanu technicznego pojazdów ¯ Określa dyrektywa 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Warunki kontroli drogowej stanu technicznego pojazdów ¯ Określa dyrektywa 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie ¯ zmieniona przepisami dyrektywy komisji 2003/26/WE z dnia 3 kwietnia 2003 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ograniczników prędkości i emisji spalin pojazdów użytkowych

Kontrola drogowa stanu technicznego pojazdów Obejmuje jeden lub więcej z następujących aspektów: n n

Kontrola drogowa stanu technicznego pojazdów Obejmuje jeden lub więcej z następujących aspektów: n n n wzrokowa ocena warunków utrzymania technicznego pojazdu użytkowego; sprawdzenie ostatniego sprawozdania z kontroli drogowej określonego lub dokumentacji stwierdzającej przydatność pojazdu do ruchu drogowego, w szczególności, w przypadku pojazdu zarejestrowanego lub dopuszczonego do ruchu w Państwie Członkowskim, dowodu, że pojazd użytkowy został poddany ustawowym badaniom przydatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą 96/96/WE; kontrola nieprawidłowości obejmujących jedną lub więcej pozycji, które należy sprawdzać, Zgodnie z wykazem określonym w pkt. 10 załącznika I dyrektywy 2000/30/WE.

Wykaz elementów podlegających kontroli drogowej stanu technicznego a) b) c) d) e) f) g)

Wykaz elementów podlegających kontroli drogowej stanu technicznego a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) układ hamulcowy i jego części; układ wydechowy; zmętnienie spalin w przypadku pojazdów napędzanych silnikami diesela; emisje gazowe w przypadku pojazdów napędzanych silnikami benzynowymi, na gaz ziemny lub gaz płynny (LPG); połączenia układu kierowniczego; światła, urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej; koła i opony; zawieszenie w zakresie widocznych defektów; podwozie w zakresie widocznych defektów; tachograf wraz z instalacją; ogranicznik prędkości wraz z instalacją; wycieki płynów eksploatacyjnych – paliwa, oleju.

Wykaz elementów podlegających kontroli drogowej stanu technicznego

Wykaz elementów podlegających kontroli drogowej stanu technicznego

Kontrola zadymienia spalin wykonywana przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego

Kontrola zadymienia spalin wykonywana przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu Kontrola drogowa stanu technicznego pojazdu prowadzona przez inspektora kończy się

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu Kontrola drogowa stanu technicznego pojazdu prowadzona przez inspektora kończy się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu m. in. w przypadku: 1. stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, że pojazd: • zagraża bezpieczeństwu, • zagraża porządkowi ruchu, • narusza wymagania ochrony środowiska; 2. stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin ten badania został wyznaczony nieprawidłowo; 3. stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieuprawnioną

Stosunek liczby zatrzymanych dowodów rejestracyjnych do liczby przeprowadzonych kontroli a) Ogółem b) Krajowe c)

Stosunek liczby zatrzymanych dowodów rejestracyjnych do liczby przeprowadzonych kontroli a) Ogółem b) Krajowe c) Zagraniczne

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów prowadzonych przez ITD rok 2004

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów prowadzonych przez ITD rok 2004

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów prowadzonych przez ITD rok 2005

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów prowadzonych przez ITD rok 2005

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów prowadzonych przez ITD I-IV 2006

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów prowadzonych przez ITD I-IV 2006

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli polskich pojazdów na terytorium Niemiec okres od 2004 –

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli polskich pojazdów na terytorium Niemiec okres od 2004 – do IV 2006

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli polskich pojazdów w Wielkiej Brytanii okres od 2004 –

Struktura nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli polskich pojazdów w Wielkiej Brytanii okres od 2004 – do IV 2006

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę