Prawo transportowe 7 FINANSOWANIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO Finansowanie transportu

  • Slides: 22
Download presentation
Prawo transportowe 7 FINANSOWANIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Prawo transportowe 7 FINANSOWANIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Finansowanie transportu zbiorowego Źródła prawa: utz – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Finansowanie transportu zbiorowego Źródła prawa: utz – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Roz – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu publicznego

Finansowanie transportu zbiorowego Sposoby finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej cz. 1 Finansowanie przewozów

Finansowanie transportu zbiorowego Sposoby finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej cz. 1 Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może polegać w szczególności na: 1) pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub 2) przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub 3) udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (art. 50 ust. 1 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Sposoby finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej cz. 2 2. W

Finansowanie transportu zbiorowego Sposoby finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej cz. 2 2. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 - ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie może prowadzić do odzyskania całości poniesionych kosztów. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 – bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług - , jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych przyjmie formę koncesji na usługi. 4. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 - ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - : 1) pobieranie opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi prawo do korzystania z usługi, 2) udostępnianie środków transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz przekazanie rekompensaty stanowi płatność zamawiającego, (art. 50 ust. 2 -4 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Przepisy miejscowe ustalające ceny za usługi przewozowe 1. Rada gminy może

Finansowanie transportu zbiorowego Przepisy miejscowe ustalające ceny za usługi przewozowe 1. Rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. W mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy. 2. Rada powiatu może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. 3. Sejmik województwa może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w wojewódzkich przewozach pasażerskich. (art. 50 a utz) Maksymalne ceny za usługi przewozowe Ceny, o których mowa w art. 50 a, mają charakter cen maksymalnych. (art. 50 b utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Umowa o świadczenie usług a finansowanie – cz. 1 1. W

Finansowanie transportu zbiorowego Umowa o świadczenie usług a finansowanie – cz. 1 1. W przypadku gdy właściwy organ podejmuje decyzję o przyznaniu wybranemu podmiotowi wyłącznego prawa lub rekompensaty, niezależnie od ich charakteru, w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, następuje to w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. (art. 3 ust. 1 Roz 1370/2007)

Finansowanie transportu zbiorowego Umowa o świadczenie usług a finansowanie – cz. 2 2. W

Finansowanie transportu zbiorowego Umowa o świadczenie usług a finansowanie – cz. 2 2. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 Roz 1370/2007 zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, które mają na celu określenie taryf maksymalnych dla wszystkich lub niektórych kategorii pasażerów, mogą także stanowić przedmiot zasad ogólnych. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 i 6 oraz w załączniku właściwy organ rekompensuje podmiotom świadczącym usługi publiczne wynik finansowy netto, dodatni lub ujemny, uzyskany jako rezultat kosztów i przychodów, które powstały przy wypełnianiu zobowiązań taryfowych określonych na podstawie zasad ogólnych tak, by zapobiec nadmiernym rekompensatom. Następuje to niezależnie od prawa właściwych organów do włączenia zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych polegającego na określeniu maksymalnych taryf do umów o świadczenie usług publicznych. (art. 3 ust. 2 Roz 1370/2007)

Finansowanie transportu zbiorowego Umowa o świadczenie usług a finansowanie – cz. 3 3. Bez

Finansowanie transportu zbiorowego Umowa o świadczenie usług a finansowanie – cz. 3 3. Bez uszczerbku dla postanowień art. 73, 86, 87 i 88 Traktatu państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu zastosowania niniejszego rozporządzenia ogólne zasady dotyczące rekompensat finansowych odnoszących się do zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych przewidujące taryfy maksymalne dla uczniów, studentów, praktykantów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. O wspomnianych zasadach ogólnych informuje się zgodnie z art. 88 Traktatu. Każda taka informacja zawiera dokładne dane na temat danego środka, a zwłaszcza szczegółowy opis metody obliczeń. (art. 3 ust. 3 Roz 1370/2007)

Finansowanie transportu zbiorowego Źródła finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej 1. Źródłem finansowania przewozów

Finansowanie transportu zbiorowego Źródła finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej 1. Źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być w szczególności: 1) środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem; 2) środki z budżetu państwa. 2. Do źródeł finansowania, o których mowa w ust. 1, należą również wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe. (art. 51 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Prawo do rekompensaty za straty cz. 1 1. Operatorowi przysługuje rekompensata,

Finansowanie transportu zbiorowego Prawo do rekompensaty za straty cz. 1 1. Operatorowi przysługuje rekompensata, jeżeli wykaże, że podstawą poniesionej straty z tytułu realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego są utracone przychody i poniesione koszty, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, proporcjonalnie do poniesionej straty. art. 50 ust. 1 pkt 2) przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub (art. 52 ust. 1 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Prawo do rekompensaty za straty cz. 2 2. W ramach rekompensaty,

Finansowanie transportu zbiorowego Prawo do rekompensaty za straty cz. 2 2. W ramach rekompensaty, w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c, - poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - operatorowi przysługuje rozsądny zysk, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy operatora: 1) wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1: a) pkt 2, - ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi b) pkt 3, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych przyjmie formę koncesji na usługi; - bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług 2) będącego samorządowym zakładem budżetowym. (art. 52 ust. 2 -3 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Wniosek o rekompensatę 1. Właściwy organizator przekazuje operatorowi rekompensatę, o której

Finansowanie transportu zbiorowego Wniosek o rekompensatę 1. Właściwy organizator przekazuje operatorowi rekompensatę, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, jeżeli operator poniósł stratę i złożył wniosek o rekompensatę w trybie określonym w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Art. 50 ust. 1 pkt. 2 utz - przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się wysokość utraconych przychodów i poniesionych kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, obliczoną zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość utraconych przychodów i poniesionych kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2. (art. 53 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Weryfikacja wniosku o rekompensatę 1. Właściwy organizator weryfikuje wniosek i dokumenty

Finansowanie transportu zbiorowego Weryfikacja wniosku o rekompensatę 1. Właściwy organizator weryfikuje wniosek i dokumenty przedstawione przez operatora, stanowiące podstawę obliczenia rekompensaty. 2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, organizator: 1) występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem o przekazanie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty; 2) wypłaca przyznaną operatorowi rekompensatę w zakresie poniesionej straty z tytułu: a) realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora. 3. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy organizatorem jest marszałek województwa lub minister właściwy do spraw transportu. (art. 54 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Rekompensata w formie dotacji 1. Operator realizujący usługi w zakresie publicznego

Finansowanie transportu zbiorowego Rekompensata w formie dotacji 1. Operator realizujący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich otrzymuje rekompensatę w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c, w postaci dotacji z budżetu państwa. Art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit. c utz - przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub 2. Operator realizujący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w międzynarodowych przewozach pasażerskich może otrzymać rekompensatę w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c, w postaci dotacji z budżetu państwa. Art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit. c utz - przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub (art. 55 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Rekompensata z tytułu utraconych przychodów w formie dotacji 1. Na wyrównanie

Finansowanie transportu zbiorowego Rekompensata z tytułu utraconych przychodów w formie dotacji 1. Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, w postaci dotacji. Art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit. a utz - przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub 2. Wydatki na sfinansowanie straty, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa, z wyłączeniem wydatków na sfinansowanie straty wynikającej z uprawnień do ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej. Art. 4 ust. 1 pkt. 4 utz - komunikacja miejska - gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: a) miasta i gminy, b) miast, albo c) miast i gmin sąsiadujących - jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie; (art. 56 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych - Roz 1370/2007 1. Każda

Finansowanie transportu zbiorowego Rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych - Roz 1370/2007 1. Każda rekompensata wynikająca z zasady ogólnej lub z umowy o świadczenie usług publicznych musi być zgodna z przepisami określonymi w art. 4 Roz 1370/2007, bez względu na sposób udzielenia zamówienia. Każda rekompensata, bez względu na jej charakter, wynikająca z umowy zawartej w następstwie udzielonego bezpośrednio zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych zgodnie z art. 5 ust. 2, 4, 5 lub 6 lub wynikająca z zasady ogólnej musi ponadto być zgodna z przepisami określonymi w załączniku. 2. Na pisemny wniosek Komisji państwa członkowskie zobowiązane są dostarczyć jej, w terminie trzech miesięcy lub w określonym we wniosku dłuższym terminie, wszelkich informacji, które Komisja uzna za niezbędne do dokonania oceny, czy przyznana rekompensata jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem. (art. 6 Roz 1370/2007)

Finansowanie transportu zbiorowego Stosowanie kas rejestrujących jako warunek przyznania rekompensaty 1. Uprawnienie do otrzymywania

Finansowanie transportu zbiorowego Stosowanie kas rejestrujących jako warunek przyznania rekompensaty 1. Uprawnienie do otrzymywania rekompensaty w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, nabywa operator, który stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych. Art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit. a utz - przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub 2. Zmiany w programach kas rejestrujących, uwzględniających zasady określone w ust. 1, wymagają uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych. (art. 57 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Wyodrębniona rachunkowość dla usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego Operator,

Finansowanie transportu zbiorowego Wyodrębniona rachunkowość dla usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego Operator, który poza świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego prowadzi inną działalność gospodarczą, jest obowiązany do prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej. (art. 58 utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Oddzielny bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdanie finansowe. 1. Operator,

Finansowanie transportu zbiorowego Oddzielny bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdanie finansowe. 1. Operator, który poza świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym prowadzi inną działalność gospodarczą, sporządza oddzielny bilans oraz rachunek zysków i strat dla tych usług, a także wyodrębnia w księgach rachunkowych operacje związane z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Finansowanie transportu zbiorowego Zakaz przenoszenia środków publicznych 2. Operator, o którym mowa w ust.

Finansowanie transportu zbiorowego Zakaz przenoszenia środków publicznych 2. Operator, o którym mowa w ust. 1, nie może przenosić środków publicznych przeznaczonych na działalność związaną z usługami w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na inną działalność. 4. Wyodrębniona rachunkowość jest prowadzona w sposób umożliwiający monitorowanie zakazu przenoszenia środków publicznych, o którym mowa w ust. 2.

Finansowanie transportu zbiorowego Sprawozdanie finansowe. 3. Sprawozdanie finansowe operatora, o którym mowa w ust.

Finansowanie transportu zbiorowego Sprawozdanie finansowe. 3. Sprawozdanie finansowe operatora, o którym mowa w ust. 1, publikowane na podstawie przepisów o rachunkowości, zawiera dodatkowo oddzielny bilans oraz rachunek zysków i strat dla działalności związanej z usługami w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. (art. 58 a utz)

Finansowanie transportu zbiorowego Dziękuję za uwagę

Finansowanie transportu zbiorowego Dziękuję za uwagę