Rozdzia 17 Rozdzia 17 Przychody i koszty w

  • Slides: 16
Download presentation
Rozdział 17

Rozdział 17

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Przychody - kwota uzyskiwana przez przedsiębiorstwo

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Przychody - kwota uzyskiwana przez przedsiębiorstwo ze sprzedaży produktów i usług w danym okresie. W przypadku hotelu będą to przychody ze sprzedaży usług hotelarskich (noclegi), usług gastronomicznych, wynajmu sal, itp. Zamiast pojęcia przychody możemy też używać określeń: � Obrót (obroty), � Utarg (utargi) - stosowane raczej w działalności handlowej. Obliczenie przychodów: � Przychód = cena * ilość Ilość w powyższym wzorze oznacza liczbę sprzedanych wyrobów lub usług. W przypadku hotelu będzie to liczba sprzedanych noclegów (pokojów). W przypadku różnych cen należy zsumować kolejne iloczyny.

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Koszty - wyrażone w określonej walucie

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Koszty - wyrażone w określonej walucie nakłady poniesione w danym okresie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorstwo ponosi koszty w celu uzyskania przychodów, dlatego możemy je określić kosztami uzyskania przychodów (KUP).

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Rodzaje kosztów (koszty możemy klasyfikować według

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Rodzaje kosztów (koszty możemy klasyfikować według różnych kryteriów i ujęć): a) układ rodzajowy kosztów � Amortyzacja - koszt zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych � Zużycie materiałów i energii - zużycie środków czystości, surowców w kuchni, energii elektrycznej, � Usługi obce - usługi kontrahentów: transportowe, łączność, itp. , � Wynagrodzenia - pensje brutto pracowników, � Ubezpieczenia społeczne - składki ZUS obciążające pracodawcę, � Podatki i opłaty - podatki lokalne oraz opłaty skarbowe, sądowe i inne � Pozostałe koszty.

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Rodzaje kosztów b) układ funkcjonalny kosztów

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Rodzaje kosztów b) układ funkcjonalny kosztów - według miejsc ich powstawania � Koszty działalności podstawowej - związane ze świadczeniem usługi noclegowej, � Koszty sprzedaży - np. : promocja, reklama, � Koszty zakupu - np. : wyładunek surowców do kuchni, wniesienie mebli, � Koszty działalności pomocniczej - np. : transport � Koszty zarządu - administracja, pensje menedżerów hotelu

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Rodzaje kosztów c) układ kalkulacyjny kosztów

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Rodzaje kosztów c) układ kalkulacyjny kosztów � Koszty bezpośrednie - bezwzględne koszty usługi noclegowej hotelu, � Koszty pośrednie - inne niezbędne w funkcjonowaniu hotelu, doliczane do ceny usługi noclegowej. d) układ analityczny (zmienny) kosztów � Koszty stałe - koszty nie związane z wielkością produkcji (ilością świadczonych usług), ponoszone w podobnej wysokości w każdym okresie, np. rachunki telefoniczne, � Koszty zmienne - koszty zależne od wielkości produkcji (ilości świadczonych usług), obejmujące nakłady bezpośrednio dotyczące produkowanego wyrobu/ świadczonej usługi, np. koszt surowców w potrawie.

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Koszty � Typowe koszty w hotelu:

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Koszty � Typowe koszty w hotelu: Marta Kuniszyk, Spójrz na koszty, Hotelarz, nr 04/2005.

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Dochód (dochody) - inaczej zysk, to

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Dochód (dochody) - inaczej zysk, to różnica pomiędzy przychodami i kosztami w przedsiębiorstwie. � Dochód = Przychody - Koszty Dochód utożsamić możemy z zyskiem przedsiębiorstwa: � Przychody > Koszty → Zysk � Przychody < Koszty → Strata

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Pojęcia brutto i netto w analizie

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Pojęcia brutto i netto w analizie cen, przychodów, dochodów W przypadku cen i przychodów pojęcie netto oznacza kwotę bez podatku VAT, a brutto z podatkiem VAT. � Cena brutto = cena netto + kwota VAT Inaczej: Cena brutto = cena netto + cena netto * stawka VAT Przychody brutto = przychody netto + kwota VAT Należy pamiętać, że podatek VAT jest obliczany zawsze jako procent od kwoty netto, czyli: � Cena netto = cena brutto / (1 + stawka VAT)

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Pojęcia brutto i netto w analizie

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Pojęcia brutto i netto w analizie cen, przychodów, dochodów W przypadku dochodów pojęcie brutto oznacza zysk przed zapłaceniem podatku dochodowego (PIT, CIT), natomiast netto po odjęciu (zapłaceniu) podatku. � Zysk brutto - podatek dochodowy (kwota) = Zysk netto (wynik finansowy) Inaczej: Zysk brutto - zysk brutto * stawka podatku (PIT, CIT) = Zysk netto

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Obliczanie i analiza kosztów � Koszty

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Obliczanie i analiza kosztów � Koszty całkowite - suma wszystkich kosztów danego okresu Koszty całkowite = koszty stałe + koszty zmienne

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Obliczanie i analiza kosztów � Koszt

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Obliczanie i analiza kosztów � Koszt jednostkowy - kosz przypadający na jeden wyrób lub jedną usługę (1 nocleg) Koszt jednostkowy = koszty całkowite / ilość (liczba noclegów) � Obliczanie kosztów zmiennych: koszty zmienne = kjz * ilość gdzie kjz to koszty jednostkowe zmienne Stąd: Koszty całkowite = koszty stałe + kjz * ilość (liczba noclegów)

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Próg rentowności � Próg rentowności (BEP)

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Próg rentowności � Próg rentowności (BEP) - break even point, oznacza taką wielkość produkcji (ilość świadczonych usług), przy której przychody i koszty przedsiębiorstwa się zrównują, czyli firma nie ponosi strat (dochód równy zero). � Próg rentowności ilościowy - określa ilość wyrobów jaką należy wyprodukować i sprzedać w danym okresie, aby nie ponosić strat. W przypadku hotelu będzie to ilość sprzedanych pokojonocy (noclegów). BEP = Koszty stałe / (cena - kjz) � Próg rentowności wartościowy - określa przychód jaki należy osiągnąć w danym okresie, aby nie ponosić strat. BEPw = BEP * cena

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Graficzna interpretacja progu rentowności

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Graficzna interpretacja progu rentowności

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Bibliografia � W. Bień, Zarządzanie finansami

Rozdział 17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim Bibliografia � W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011. � K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006. � A. Hajdamowicz, K. Książek, Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012. � S. Marek, Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus, Szczecin 2008. � M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY EKONOMIA Zapoznaj się z materiałem umieszczonym w linku: https: //fotocam. pl/szkola/32 -zaklad-fotograficzny/42

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY EKONOMIA Zapoznaj się z materiałem umieszczonym w linku: https: //fotocam. pl/szkola/32 -zaklad-fotograficzny/42 -zaklad-fotograficzny-ekonomia