Trng THCS Tam Hip GV Nguyn Th Thy

  • Slides: 27
Download presentation
Trường : THCS Tam Hiệp GV : Nguyễn Thị Thúy Hà

Trường : THCS Tam Hiệp GV : Nguyễn Thị Thúy Hà

Lôc ®Þa ¸ ¢u Lôc ®Þa B¾c MÜ Lôc ®Þa Nam MÜ Lôc ®Þa

Lôc ®Þa ¸ ¢u Lôc ®Þa B¾c MÜ Lôc ®Þa Nam MÜ Lôc ®Þa Phi Lôc ®Þa Nam Cùc H 1: L îc®å ph©n bè lôc ®Þa vµ ®¹i d ¬ngtrªn thÕ giíi Lôc ®Þa ¤ xtr©y li a

BẮC BĂNG DƯƠNG T Y DƯ ƠN G ẤN ĐỘ DƯƠNG Y ĐẠI T

BẮC BĂNG DƯƠNG T Y DƯ ƠN G ẤN ĐỘ DƯƠNG Y ĐẠI T DƯƠNG D Ư Ơ N G BÌNH THÁI I ĐẠ THÁI

Bảng diện tích các lục địa trên Trái Đất nổi trên Trái Đất Lục

Bảng diện tích các lục địa trên Trái Đất nổi trên Trái Đất Lục địa Á- u Lục địa Phi Lục địa Bắc Mĩ Lục địa Nam Cực Lục địa Ô- xtrây-li-a Các đảo ven lục địa Diện tích ( triệu km 2 ) 50, 7 29, 2 20, 3 18, 1 13, 9 7, 6 9, 2

Bảng diện tích các châu lục trên Trái Đất Các châu lục Châu Á

Bảng diện tích các châu lục trên Trái Đất Các châu lục Châu Á Châu u Châu Phi Châu Mĩ Châu Nam Cực Châu Đại Dương Diện tích ( triệu km 2 ) 44, 5 >10 >30 42 14, 1 8, 5 Châu lục nào lớn nhất, châu lục nào nhỏ nhất ?

LỤC ĐỊA BẮC MĨ LỤC ĐỊA Á - U CH U U LỤC ĐỊA

LỤC ĐỊA BẮC MĨ LỤC ĐỊA Á - U CH U U LỤC ĐỊA NAM MĨ CH U Á PHI CH U LỤC ĐỊA ÔXTR YLIA MĨ PHI CH U ĐẠI DƯƠNG LỤC ĐỊA NAM CỰC CH U NAM CỰC LƯỢC ĐỒ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI THẢO LUẬN NHÓM LƯỢC ĐỒ CÁC CH U LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

LỤC ĐỊA BẮC MĨ LỤC ĐỊA Á - U CH U U LỤC ĐỊA

LỤC ĐỊA BẮC MĨ LỤC ĐỊA Á - U CH U U LỤC ĐỊA NAM MĨ CH U Á PHI CH U LỤC ĐỊA ÔXTR YLIA MĨ PHI CH U ĐẠI DƯƠNG LỤC ĐỊA NAM CỰC CH U NAM CỰC LƯỢC ĐỒ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI LƯỢC ĐỒ CÁC CH U LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI Giống nhauchia : Cảlục lụcđịa địadựa và vào châumặt lụctự đều có biển đạichia dương bao Sự phân nhiên. Sự và phân châu lụcquanh. dựa Khác nhau: vào mặt lịch sử, kinh tế, chính trị. - Lục địa: Là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh - Châu lục: bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.

Lục địa Á- u gồm hai Châu Lục là Châu Á và Châu u

Lục địa Á- u gồm hai Châu Lục là Châu Á và Châu u Châu Mỹ gồm hai lục địa: Lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ Mĩ Châu Á

Em hãy cho biết châu lục nào trên thế giới nằm Châu Nam Cực

Em hãy cho biết châu lục nào trên thế giới nằm Châu Nam Cực dưới một lớp nước đóng thành băng ?

Lớp băng phủ vùng rìa Châu Nam Cực

Lớp băng phủ vùng rìa Châu Nam Cực

B¶ng thèng kª “C¸c ch©u lôc vµ quèc gia l·nh thæ trªn thÕ giíi”

B¶ng thèng kª “C¸c ch©u lôc vµ quèc gia l·nh thæ trªn thÕ giíi” Ch©u lôc Sè quèc gia Ch©u ¸ Ch©u ¢u Ch©u Phi Ch©u MÜ Ch©u §¹i D ¬ng Ch©u Nam Cùc 47 43 54 35 14 0

Dân cư châu u chủ yếu là người da trắng Châu Á có khí

Dân cư châu u chủ yếu là người da trắng Châu Á có khí hậu phù hợp với việc trồng trọt, do đó hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen Nông nghiệp ở châu Phi chủ yếu là hình thức canh tác lạc hậu. Ngày nay, với kĩ thuật hiện đại nhiều nước đã tiến hành khai thác khoáng sản trong lòng đất

Hin đu, Hồi giáo, Ki tô giáo và Do Thái là cac đạo giáo

Hin đu, Hồi giáo, Ki tô giáo và Do Thái là cac đạo giáo chính ở châu Phi Thiên Chúa giáo đạo giáo chủ yếu ở châu u Phật giáo tôn giáo chủ yếu tại châu Á. Ngoài ra còn có Hồi giáo, Thiên chúa giáo

Để phân biệt các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát

Để phân biệt các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội của từng nước từng châu lục người ta dựa vào những tiêu chí cơ bản nào?

Các chỉ tiêu: 1. Thu nhập bình quân đầu người ( USD/người) CT: Tổng

Các chỉ tiêu: 1. Thu nhập bình quân đầu người ( USD/người) CT: Tổng thu nhập kinh tế quốc dân/ số dân ( Đơn vị: USD/người) 2. Tỉ lệ tử vong của trẻ em ( %0 ) ở các nước đó cao hay thấp VD: Tỉ lệ tử vong của trẻ em tù 25 trở lên là cao 3. Chỉ số phát triển con người ( HDI) VD Trình độ văn hóa, tỉ lệ trẻ em đi học, tỉ lệ người biết chữ, chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống

B¶ng chØ tiªu ph©n lo¹i c¸c quèc gia vµ ®¸nh gi¸ - Các chỉ

B¶ng chØ tiªu ph©n lo¹i c¸c quèc gia vµ ®¸nh gi¸ - Các chỉ tiêu: sù ph¸t triÓn kinhđầu tÕngười. – x· héi c¸c n íc, c¸c ch©u lôc + Thu nhập bình quân phân Nhóm nước đang + TỉTiêu lệ tửchí vong ở trẻloại em. Nhóm nước + Chỉ số phát triển con ngườiphát để phân loại các quốc giatriển và các nhóm triển phát nước. Thu nhập bình quân đầu người (USD/người/năm ) Trên 20. 000 Dưới 20. 000 Dùatrẻvµo c¸c Tỉ lệ tử vong em (% o) chØ tiªu vµ quy. Khá ®Þnh trªn, xÐt Rất thấp cao theo tr×nh ®é ph¸t triÓn ng êita chia các nước thÕ Chỉ số phát triển con giíi thµnh mÊy nhãm nước? người ( HDI) Từ 0, 7 => 1 Dưới 0, 7 Liên hệ đối chiếu các chỉ tiêu trên, Việt Nam thuộc Chỉ tiêu nước cụ thểnào? cụ từng nhóm nước như thế nào ? nhóm

Tªn n íc Hoa K× Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng êi (USD) 29010

Tªn n íc Hoa K× Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng êi (USD) 29010 HDI TØ lÖ tö vong cña trÎ em 0. 827 7 An giª ri 4460 0. 665 34 §øc 21230 0. 906 5 A RËp Xª ót 10120 0. 740 24 (%o) Bra xin 6480 0. 739 37 C¸c n ícph¸t triÓn: Hoa K×, §øc Dùa vµo®ang kiÕnph¸t thøc ®· An giª ri, häc vµ sè liÖu. Xª ót, trong b¶ng, C¸c n íc triÓn: A RËp Bra xin s¾p xÕp c¸c quèc gia trªn thµnh 2 nhãm n ícph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn?

Dựa vào cách phân loại đó 2 quốc gia dưới đây thuộc nhóm nước

Dựa vào cách phân loại đó 2 quốc gia dưới đây thuộc nhóm nước nào? 18% 22% 26% 72% 2% 70% HOA KÌ CƠ CẤU KINH TẾ NĂM 2001 LÀO Dựa phâncông loại trên, Việt Namlàthuộc nhóm nước Hoavào kì cách là nước nghiệp, Lào nước nông nghiệp. nào?

Việc phân chia các châu lục khác nhau chủ yếu dựa vào đặc điểm:

Việc phân chia các châu lục khác nhau chủ yếu dựa vào đặc điểm: a. Điều kiện kinh tế- xã hội. b. Chủng tộc c. Điều kiện tự nhiên d. Quy mô diện tích

Để xếp một quốc gia vào nhóm nước đang phát triển người ta thường

Để xếp một quốc gia vào nhóm nước đang phát triển người ta thường dựa vào chỉ tiêu? a. Thu nhập bình quân đầu người < 20. 000 USD/năm b. Chỉ số phát triển con người ( HDI) >0, 7 c. Tỉ lệ tử vong của trẻ em thấp < 10%0 d. Câu a + c đúng

Tại sao nói “ Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và

Tại sao nói “ Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng? Rộng lớn: - Con người có mặt tất cả các châu lục, các đảo, quần đảo. - Vươn tới tầng cao, xuống dưới thềm lục địa Đa dạng: - Hành chính: có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. -Có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc có nhiều bản sắc, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, tiếng nói khác nhau… - Cách thức tổ chức sản xuất, dịch vụ khác nhau.

Cho biết dưới những con số sau là các châu lục và đại dương

Cho biết dưới những con số sau là các châu lục và đại dương nào? 7 5 2 1 3 1 8 4 3 2 1 6 10 3 11 9

* Bài sắp học: “ THIÊN NHIÊN CH U PHI” Cá nhân : đọc

* Bài sắp học: “ THIÊN NHIÊN CH U PHI” Cá nhân : đọc bài 26. ? Quan sát hình 26. 1 kết hợp với bản đồ cho biết Châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào ? ? Đường xích đạo đi qua phần nào của châu lục? ? Lãnh thổ Châu Phi chủ yếu thuộc môi trường nào? - Nhóm 1, 2: Xác định vị trí địa lý, các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây ở Châu Phi? . - Nhóm 3, 4: Sự phân bố các dạng địa hình có đặc điểm gì? .

Th©n mÕn chµo c¸c em

Th©n mÕn chµo c¸c em