MLL ETM BAKANLII YNETC VE RETMENLERNN DERS VE

  • Slides: 70
Download presentation
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Resmî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Resmî Gazete : 16. 12. 2006/26378

Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman

Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir. E k ve Değişiklikler: 1) 13/7/2007 -2007/12399 B. K. K. 21. 7. 2007/26589 2) 18/4/2008 -2008/13567 B. K. K. 10. 5. 2008/26872 3) 24/11/2008 -2008/14575 B. K. K. 23. 1. 2009/27119 4) 30/6/2010 -2010/681 B. K. K. 25. 7. 2010/27652 5) 17/1/2011 -2011/1328 B. K. K. 13. 2. 2011/27845 6) 03/01/2012 -2012/2664 B. K. K. 10. 01. 2012/28169 7) 24/8/2012 -2012/3671 B. K. K. 10. 9. 2012/28407 8) 24/9/2012 -2012/3773 B. K. K. 09. 10. 2012/28436 9) 21/10/2013 -2013/5516 B. K. K. 07. 11. 2013/28814 10) 16/03/2015 -2015/7434 B. K. K. 24. 04. 2015/29336 11) 13/03/2017 -2017/10010 B. K. K 03. 07. 2017/30113 RG RG RG

Aylık karşılığı ders görevi a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve

Aylık karşılığı ders görevi a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, (Okul Müdürünün ihtiyaç olmaması halinde 2 saat ders okutması yeterli ) b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Ek ders görevi a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, b)

Ek ders görevi a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, (2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. (12 Saat) Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

 Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı

Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir. (5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevleri haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere; a) Ders yılı içinde; 1) Derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile yetiştirme kurslarında veya programlarında, 2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar 3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda, 4) Okuma-yazma kurslarında, 5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında, 6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüze eğitim uygulamalarında, 7) DYK Kursları, 8) İYEP eğitimler kapsamında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde; Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde; Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir. Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir. (3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Ders ücreti karşılığında görevlendirme Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; Bu

Ders ücreti karşılığında görevlendirme Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. Uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden; Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller Ders niteliğinde yönetim görevi: Tam gün tam yıl eğitim

Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller Ders niteliğinde yönetim görevi: Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati, 2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati, 3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati, 4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 24 saati,

Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların

Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati, Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati, Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 19 saati, Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,

Rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel

Rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati, Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım” bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.

Hazırlık ve planlama görevi Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, (Müdür , Müdür

Hazırlık ve planlama görevi Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, (Müdür , Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen) Müdür Yetkili Öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir. Not: Bu ücret aylık karşılığı ders saatini doldurup doldurmamasına bakılmaksızın ödenir. Kesilemez. Not: Kordinatörlük, Planlama ve bakım onarım (Şef), Sınav, Belleticilik , Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevleri bu kapsamda hesaba katılmaz.

Sınav görevi : Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı

Sınav görevi : Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri, (Sayı sınırlaması sözleşmeyle kalktı) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü, için ücret ödenmez. Yöneticiler, için ücret ödenmez. Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz.

Belleticilik Görevi : Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri

Belleticilik Görevi : Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 3 saat daha ek ders ücreti ödenir. (Toplu Sözleşme) Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez. Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.

Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim

Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitimöğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir.

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada; a) Meslekî eğitim merkezlerinde; Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati, Diğer il ve ilçelerde 18 saati, b) Diğer okul ve kurumlarda; Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati, Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ders saatleri kapsamında verilir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere : Bakanlıkça

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere : Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

16/2 Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya

16/2 Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Not: Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerin daha önceki görevinde ki ekdersi daha fazla ise eski görevindeki ücretini almaya devam eder.

Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan

Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. (14)

Ders dışı eğitim çalışmaları Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları

Ders dışı eğitim çalışmaları Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim -ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(5) fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6‘ sını geçemez. Not: Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

Okulda bulunma zorunluluğu İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden

Okulda bulunma zorunluluğu İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır. İstekleri halinde dilekçe vererek evlerine gidebilirler. Ancak bu saatler için ek ders ödenmez.

Kurul ve komisyon üyeliği Aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi

Kurul ve komisyon üyeliği Aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme Her derece ve türdeki örgün ve yaygın

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır. Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara(ücretli öğretmenlere) verilemez.

Vekâlet görevi (22/2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür

Vekâlet görevi (22/2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir.

Dağıtım : Bu Kararın 10, 14 ve ek maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci

Dağıtım : Bu Kararın 10, 14 ve ek maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve 3 üncü fıkralarındaki ek ders saati sayıları (müdür , Müdür yardımcısı) haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir. Öğretmenlerin ise hafta bütünlüğü bozulmadan dersinin olduğu günlere hak ettiği ek dersler dağıtılır. Örnek: 19 saat alan Müdür yardımcısı için 44344 gibi, 24 saat alan Müdür için 55455 gibi , 22 saat alan pansiyonlu okul müdür yardımcısı için 54445, 28 saat alan Pansiyondan sorumlu Müdür yrd. İçin 65656 gibi.

Görevin fiilen yapılması Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin

Görevin fiilen yapılması Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur. Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır. Bu Kararın 10, 14 ve ek maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve 3 üncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri (idarecilere idari görevlerinden dolayı ödenen), yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.

Diğer okul ve kurumlarda ders görevi Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî

Diğer okul ve kurumlarda ders görevi Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri ( seminer , kurs, sınıf öğretmenlerinin 8 saati , ) istisnadır.

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir

 Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak

Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden; Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati, Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati, Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati, ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir. Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.

 Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama

Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. (5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir.

1 - Sözü edilen Kararın 4’üncü maddesinin (n) bendinde; yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi

1 - Sözü edilen Kararın 4’üncü maddesinin (n) bendinde; yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve Pazar günleri yapılan yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18. 00’dan sonra başlayan yüze eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir. Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18. 00’dan sonra başlayan yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders

Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir. Yönetici ve öğretmenlere alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilmesinde istekleri aranacaktır. İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir.

 Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüze eğitim de dahil olmak üzere, yüze yapılan

Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüze eğitim de dahil olmak üzere, yüze yapılan öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma koşulu aranmayacaktır. Ek ders ücretinden yararlanmak için aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma koşulu, yarıyıl ve yaz tatili dışında yüze yapılan öğretimle sınırlı tutulacaktır. İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevleri karşılığında alacakları ek ders ücretlerinin ödenmesinde, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları koşulu aranmayacaktır.

Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Yönetici Ekdersi

Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Yönetici Ekdersi

Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21’inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati

Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21’inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin tamamı üzerinden belirlenecektir.

Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dâhil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde okuttukları

Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dâhil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı olarak değerlendirilecek, bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. Yüz yüze eğitim kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenlere, yine yüze eğitim kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bu nedenle, bu durumdaki öğretmenlerin ek ders saatleri önceden belirlenmeyecek, o hafta içinde okuttukları ders saati sayıları esas alınarak hafta sonunda belirlenecektir. Herhangi bir nedenle ders görevini yerine getiremeyen öğretmenin yerine derse girenler de bu görevi öncelikle aylık karşılığı olarak yerine getirecektir.

GÖRÜŞ YAZILARI & Müdür Yetkili Öğretmende dahil Yöneticilere : Belletmenlik görevi , Destek Eğitim

GÖRÜŞ YAZILARI & Müdür Yetkili Öğretmende dahil Yöneticilere : Belletmenlik görevi , Destek Eğitim Odasında ders, Eğzersiz çalışması görevleri verilmez, Öğretmen talebi varken DYK kurs görevi verilmez. (Özel eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Müdürlüğü 12. 2018/ 23990976)

GÖRÜŞ YAZILARI & Belletici öğretmene aynı gün Nöbet, Eğzersiz , Destekleme ve Yetiştirme Kursu,

GÖRÜŞ YAZILARI & Belletici öğretmene aynı gün Nöbet, Eğzersiz , Destekleme ve Yetiştirme Kursu, HEM Kurslarında görev verilebilir. Görevlerini aksatmamaları ve fiilen yerine getirmeleri halinde her bir görev için öngörülen ek dersten ayrı yararlanabilirler. (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 19. 01. 2018/ 1446553)

GÖRÜŞ YAZILARI & Özel eğitim sınıflarında yada okullarında görevli öğretmenlerin ve evde eğitim veren

GÖRÜŞ YAZILARI & Özel eğitim sınıflarında yada okullarında görevli öğretmenlerin ve evde eğitim veren öğretmenlerin ek dersi , nöbeti, planlama, Mesleki çalışma ekdersi %25 arttırımlı ödenir. (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 24. 04. 2018/ 8135809(Evde Eğitim Konulu ) & Yaygın eğitim kurumlarında özel eğitim öğrencilerine açılan kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenlere %25 arttırımlı ödeme yapılamaz. (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 25. 02. 2016/1622 sayılı yazı. )

GÖRÜŞ YAZILARI & Okul öncesi öğretmenleri sınıfları var ise ayrıca destek odasında , evde

GÖRÜŞ YAZILARI & Okul öncesi öğretmenleri sınıfları var ise ayrıca destek odasında , evde eğitim kapsamında ders veremez. (30 saatten fazla ders görevi alamaz) Sınıfı yoksa 30 saate kadar ders verebilir. (İnsan Kaynakları. Genel Müdürlüğü 07. 12. 2016/ 13827320)

GÖRÜŞ YAZILARI & Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri DYK- HEM –Okuma Yazma Kursları

GÖRÜŞ YAZILARI & Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri DYK- HEM –Okuma Yazma Kursları da dahil 40 saatten fazla ders görevi alamaz. (Nöbet , Planlama, Egzersiz, rehberlik bunun dışında) (Personel. Genel Müdürlüğü 14. 11. 2018/ 21793161)

GÖRÜŞ YAZILARI & Sınıf öğretmenleri 30 saat Sınıfında ders okuttuktan sonra 10 saat İYEP

GÖRÜŞ YAZILARI & Sınıf öğretmenleri 30 saat Sınıfında ders okuttuktan sonra 10 saat İYEP kapsamında 8 Saatte Destek odasında derse girebilir. (Toplamda 48 saat) (Personel Genel Müdürlüğü 15. 10. 2018/ 19219490)

GÖRÜŞ YAZILARI & Nöbetci öğretmenlerden boş derslere girenler dersin müfredatını aynı şekilde uygulamaları şartıyla

GÖRÜŞ YAZILARI & Nöbetci öğretmenlerden boş derslere girenler dersin müfredatını aynı şekilde uygulamaları şartıyla o dersin ek dersinden yararlanabilir. Önce aylık karşılığı Aylık karşılığını dolduranlar bakımından ekders karşılığı olarak değerlendirilir. (Personel. Genel Müdürlüğü 06. 09. 2018/15656956)

GÖRÜŞ YAZILARI & Yöneticiler DYK dahil toplamda en fazla 22 saat derse girebilir. 6

GÖRÜŞ YAZILARI & Yöneticiler DYK dahil toplamda en fazla 22 saat derse girebilir. 6 saat aylık karşılığı 6 saat ekders karşılığı 10 saat DYK olarak. 16 Saatten fazla ek ders ücreti alamaz. Normal ders varken aylık karşılığını doldurmadan DYK kursu alamaz. Hafta içi DYK kursu öncelikli aylık karşılığına sayılır artan ekders olarak değerlendirilir. DYK dan girdiği dersler ve DYK hafta sonu yönetim görevini %100 arttırımlı alır. (İnsan Kaynakları Genel

GÖRÜŞ YAZILARI & Yöneticiler ikili eğitim yapılan okullarda bu kapsamda haftada 2 saat ekders

GÖRÜŞ YAZILARI & Yöneticiler ikili eğitim yapılan okullarda bu kapsamda haftada 2 saat ekders ücreti daha alır. Not: &Bu ek dersi Şubat tatili ve yaz tatilinde alamaz. &Bu ek dersi sadece anaokullarında ikili eğitim olan okul idarecileri de alır. &İlkokul ortaokul aynı müdürlük adı altında ise Müdür ve İlkokuldan sorumlu ve kadrosu ilkokulda bulunan Müdür yardımcısı alır. (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 12. 02. 2018 / 2949048)

GÖRÜŞ YAZILARI & Öğretmenlere verilen idari tatillerde , kar tatillerinde ve Görevli izinli günlerinde

GÖRÜŞ YAZILARI & Öğretmenlere verilen idari tatillerde , kar tatillerinde ve Görevli izinli günlerinde : Normal müfredat kapsamındaki ders ve ek derslerini, DYK kurslarındaki görevlerini, İYEP Kurslarındaki görevlerini, yapmış sayılırlar ve ek derslerini alırlar. Nöbet , Egzersiz ödenmez. Personel Genel Müd. 11. 01. 2019 /750901 (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 20. 04. 2018/ 8024580)

GÖRÜŞ YAZILARI & İdarecilerin yarım gün çalıştığı günlerde ek dersi kesilmez ve ek dersini

GÖRÜŞ YAZILARI & İdarecilerin yarım gün çalıştığı günlerde ek dersi kesilmez ve ek dersini tam olarak alır. Bu hastane idari tatil yada süt izni gibi herhangi bir sebeplen olabilir. İdarecilere İzinli yada raporlu olunan günlerde ek ders ödenmez. İdari tatillerde bu yönde bir hüküm yoksa görevine gelen idarecilere ek dersleri ödenir. (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 18. 06. 2018/11833445)

GÖRÜŞ YAZILARI & 8. Sınıflarda okutulan Kariyer Planlama dersi için ayrıca ek ders ödenmeyecek

GÖRÜŞ YAZILARI & 8. Sınıflarda okutulan Kariyer Planlama dersi için ayrıca ek ders ödenmeyecek fakat bu ders hazırlık planlamada dikkate alınacaktır. 29 saat normal dersi olan branş öğretmeni Kariyer planlama dersine de giriyorsa 3 saat Hazırlık Planlama ek dersi alır. Ayrıca 2 saat daha Öğrenci Kişilik hizmetlerinden ücret alamaz. Bu öğretmene Klüp görevi verilir ve 2 saat ekders bu şekilde verilir. (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 30. 11. 2015/12274946)

GÖRÜŞ YAZILARI & Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Sportif faaliyetlerinde görevli öğretmenlere ayrıca Bakanlığımızca ek

GÖRÜŞ YAZILARI & Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Sportif faaliyetlerinde görevli öğretmenlere ayrıca Bakanlığımızca ek ders ödenmez. (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 30. 11. 2015/12274946) &Öğretmenlere Sorumluluk sınavlarının yapıldığı günlerde hem normal ekdersi hemde sorumluluk sınavı görevi için 5 saat ekdersi ödenir. (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 12. 11. 2013/3331890)

GÖRÜŞ YAZILARI & BT. Rehber Öğretmenleri bu görevleri esnasında başka görevlerde görevlendirilemez. Normal müfredat

GÖRÜŞ YAZILARI & BT. Rehber Öğretmenleri bu görevleri esnasında başka görevlerde görevlendirilemez. Normal müfredat derslerinin dışında ki zamanlarda BT Rehberlik görevini yerine getirir. Nöbet bu görevleri esnasında verilmez. Verilecekse normal dersleri bir güne toplanır ve o günde nöbet görevi verilir. BT göreviyle alakalı seminerlerde ücret alamaz ve göreviyle alakasız seminerlerde bu görevleri dışındaki zamanlarda ücret alır.

GÖRÜŞ YAZILARI & İkili eğitim yapılan Okullarda ve sadece ana sınıfında ikili eğitim yapılan

GÖRÜŞ YAZILARI & İkili eğitim yapılan Okullarda ve sadece ana sınıfında ikili eğitim yapılan okullarda yöneticilere bu kapsamda eğitim öğretim dönemiyle sınırlı kalmak tatillerde ödenmemek koşuluyla haftada 2 saat ayrıca ekders verilir. (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 13. 02. 2013/103490)

BİLGİ NOTU & İdareciliğe Ek ders Kararının 2 maddesine görevlendirme yapılır. 1 - 16/2

BİLGİ NOTU & İdareciliğe Ek ders Kararının 2 maddesine görevlendirme yapılır. 1 - 16/2 Maddesine görevlendirme : 16/2 Maddesine görevlendirme Normun dolu olduğu yada görevlendirilecek kişinin asilde aranan şartları taşımadığı durumlarda yapılır. Sadece 18 saat ek ders alır. Müdürse nöbet alamaz Müdür yardımcısı ise nöbet alır. İkili eğitimden 2 saat alamaz. Geldiği görevdeki ek dersi daha fazlaysa eski görevinin ek dersini almaya devam eder.

BİLGİ NOTU 2 - 22/2 Maddesine görevlendirme : 22/2 Maddesine görevlendirme Normun boş olduğu

BİLGİ NOTU 2 - 22/2 Maddesine görevlendirme : 22/2 Maddesine görevlendirme Normun boş olduğu ve görevlendirilecek kişinin asilde aranan şartları taşıdığı durumlarda yapılır. Asilin ek dersini alır. Diğer aldığı bütün ek dersleri(ikili eğitim vb. ) alır.

GÖRÜŞ YAZILARI “Başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilen öğretmenlerden fiilen ders görevi yapmayan ve eğitim

GÖRÜŞ YAZILARI “Başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilen öğretmenlerden fiilen ders görevi yapmayan ve eğitim ve öğretimle ilgili bir görevi ifa etmeyen, Bakan tarafından görevlendirilerek bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecek” (MEB Personel Genel Müdürlüğünden geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15. 10. 2018 tarihli ve 19240570 sayılı yazısı gereği Bakanlık ek ders görüşü )

GÖRÜŞ YAZISI DYK kursları kapsamında okutulan derslerin hafta içi veya hafta sonu günlerinde okutulup

GÖRÜŞ YAZISI DYK kursları kapsamında okutulan derslerin hafta içi veya hafta sonu günlerinde okutulup okutulmadığına bakılmaksızın rutin müfredat kapsamında okutulan ders görevleri de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla , hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınacaktır. İnsan Kaynakları genel müd. 28/02/2017 - 2619872

 Okul yöneticilerine kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı hafta içi saat 17. 00’den sonra

Okul yöneticilerine kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı hafta içi saat 17. 00’den sonra açılan kurslar için yöneticilik görevinden dolayı ek ders ücreti ödenir mi? Okulların tür ve özelliklerine bağlı olarak yönetim görevi karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesine göre ders niteliğinde yönetim görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılan yöneticilerin, hafta içinde saat 17. 00'dan sonra olsa dahi yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi veya hafta sonu ders alması durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir? Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları derslerin tamamının, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında; hafta içi günlerde okuttukları derslerin ise öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir. (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 27/05/20215 tarih ve 928552 sayılı görüş yazısı)

DESTEK EĞİTİMİ(GÖRÜŞ YAZISI) 1. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin

DESTEK EĞİTİMİ(GÖRÜŞ YAZISI) 1. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin okutmakla yükümlü oldukları azami ders saatleri sayısı içerisinde kalmak kaydıyla destek odalarına görevlendirilebilir. 2. Sınıf öğretmenleri ile özel eğitim alan öğretmenlerinin, haftada 8 saate kadar daha ders okutmalarının mümkün bulunduğu, okul öncesi öğretmenlerine ise bu kapsamda ayrıca ders görevi verilmeyecektir. 3. Ders okutan öğretmenlerin , bu kapsamda hak ettikleri ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenir. (İnsan Kaynakları Genel müd. 08. 03. 2017 - 303858

GÖRÜŞ YAZILARI Ücretli öğretmenler her ne sebeple olursa olsun fiilen girmedikleri dersin ücretini alamazlar

GÖRÜŞ YAZILARI Ücretli öğretmenler her ne sebeple olursa olsun fiilen girmedikleri dersin ücretini alamazlar velev ki kadrolu öğretmenlerdeki gibi dersin yapılmış sayılacağı haller gerçekleşmiş olsa bile. (idari izin-kar tatili vb. . ) Ücretli öğretmenlerin DYK ücretleri de %100 arttırımlı ödenir.

Ek ders saati hesaplama 30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders

Ek ders saati hesaplama 30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır: Maaş karşılığı: 15 Ekders Karşılığı : 30 -15= 15 Hazırlık Planlama = 3 (Fiilen girilen her 10 saate 1 saat) Nöbet = 3 Öğrenci sosyal ve Kişilik Hizmetleri Klüp= 2 Toplamda : 15+3+3+2= 23 saat Not: Varsa Belletmenlik –DYK –Egzersiz-İYEPNot : Fiilen girilen ders sayısı DYK dahil 40 saati aşamaz

Ek ders saati hesaplama 30 saat derse giren sınıf /Okul öncesi öğretmeni kaç saat

Ek ders saati hesaplama 30 saat derse giren sınıf /Okul öncesi öğretmeni kaç saat ek ders alır : Maaş karşılığı: 18 Ekders Karşılığı : 30 -18= 12 Hazırlık Planlama = 3 (Fiilen girilen her 10 saate 1 saat) Nöbet = 3 Toplamda : 12+3+3= 18 saat Not: Varsa Belletmenlik –Egzersiz- İYEP-

Ek ders saati hesaplama 12 saat derse giren 10 DYK giren Ortaokul Müdür Yardımcısı

Ek ders saati hesaplama 12 saat derse giren 10 DYK giren Ortaokul Müdür Yardımcısı kaç saat ek ders alır : Maaş karşılığı: 6 Ekders Karşılığı : 22 -6= 16 Yönetim görevi = 19 Nöbet = 3 Toplamda : 16+19+3= 28 saat