Teczka wychowawcy klasy Rola wychowawcy Trener Beata uczakWierzbicka

  • Slides: 21
Download presentation
Teczka wychowawcy klasy. Rola wychowawcy Trener: Beata Łuczak-Wierzbicka Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego

Teczka wychowawcy klasy. Rola wychowawcy Trener: Beata Łuczak-Wierzbicka Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFS: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3. 5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Zawartość PROPOZYCJA • Lista uczniów z podstawowymi informacjami personalnymi, • Dokumenty szkół: statut, WSO,

Zawartość PROPOZYCJA • Lista uczniów z podstawowymi informacjami personalnymi, • Dokumenty szkół: statut, WSO, szkolny program wychowawczy, regulaminy, wewnątrzszkolne przepisy, itp. oraz potwierdzenia zapoznania się z nimi, • Szkolny zestaw nauczania-spis z ewentualnych uzasadnieniem wyboru, • Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka w zajęciach religi, etyki, wych. do życia w rodzinie, • Lista uczących w klasie nauczycieli, ew. terminarz ich dyżurów, • Plan klasowych działań wychowawczych współtworzony przez uczniów i rodziców, • Materiały promocyjne np. skrócony raport po mierzeniu jakości pracy szkoły, foldery, ulotki, informatory itp. , • Harmonogram spotkań z rodzicami, plany spotkań, protokoły, • Wzory zaproszeń, powiadomień, • Kalendarz organizacji roku szkolnego, kalendarz imprez szkolnych,

Zawartość PROPOZYCJA • Karta zgłoszenia wycieczki, • Zwory notatek służbowych, • Opinie z poradni

Zawartość PROPOZYCJA • Karta zgłoszenia wycieczki, • Zwory notatek służbowych, • Opinie z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- podpisane przez nauczycieli przedmiotów, • Opinie lekarskie, zwolnienia np. z wychowania fizycznego, • Usprawiedliwienia i nieobecności ucznia, • Karty diagnostyczne uczniów, • Wzory ankiet, ewaluacje, • Tematyka godzin wychowawczych, • Konspekty godzin wychowawczych, • Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie /semestralne, roczne/, • Wzory podziękowań i listy gratulacyjne dla uczniów, rodziców, sponsorów, • Karta analizy własnej pracy wychowawcy,

Plan wychowawczy klasy – przykład zapisu Cel Zadania Sposoby Odpowie Termin realizacji dzialny Rozwijanie

Plan wychowawczy klasy – przykład zapisu Cel Zadania Sposoby Odpowie Termin realizacji dzialny Rozwijanie umiejętnoś ci prospołecz nych Wyrażanie własnego zdaniaćwiczenie umiejętnoś ci • Lekcja nt. „Wypowia dam się w komunikac ie” Ja • Trening asertywno ści • Wykład nt. empatii Wychowa wca Pedagog/p sycholog szkolny Wychowa wca Uwagi

Plan wychowawczy dla klasy: • Powstaje na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, programów

Plan wychowawczy dla klasy: • Powstaje na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, programów nauczania poszczególnych przedmiotów, diagnozy potrzeb klasy • Uwzględnia także sugestie uczniów • Zostaje przedstawiony rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań

TEMATY, KTÓRE WARTO ZREALIZOWAĆ NA ZAJĘCIACH Z KLASĄ • Nawiązywanie kontaktu i poznawanie się,

TEMATY, KTÓRE WARTO ZREALIZOWAĆ NA ZAJĘCIACH Z KLASĄ • Nawiązywanie kontaktu i poznawanie się, • Porozumiewanie się z innymi, • Kontakty z dorosłymi (nauczycielami, rodzicami), • Prawa młodych ludzi i jak zachęcać innych do respektowania ich, • Pomaganie i korzystanie z pomocy innych, • Rozwiązywanie konfliktów, • Bliskie relacje- przyjaźń, miłość, czego potrzebujemy od bliskich osób i jak to uzyskać, • Stres i pokonywanie go, • Organizacja nauki- radzenie sobie z brakiem motywacji, znużeniem, • Pasje i zainteresowania- jak je odszukać w sobie, jak rozwijać, • Problemy osobiste- jak można sobie radzić i gdzie szukać pomocy, • Trudne relacje z innymi ludźmi, • Pewność siebie, jak ją rozwijać- uczenie się technik autoprezentacji, • Wymagania szkolne, • Uzależnienia- podstawy związane z używkami.

Zebrania z rodzicami • Zebranie z rodzicami musi być: 1. Efektywne 2. Celowe 3.

Zebrania z rodzicami • Zebranie z rodzicami musi być: 1. Efektywne 2. Celowe 3. Potrzebne 4. Satysfakcjonujące 5. Dobrze przygotowane 6. Interesujące dla rodziców 7. Realizowane w miłej atmosferze 8. Organizowane, przygotowywane przez nauczycieli i rodziców

Uprzedź rodziców o: • • • Terminach planowanych spotkań, Przewidywanym czasie ich trwania, Przebiegu

Uprzedź rodziców o: • • • Terminach planowanych spotkań, Przewidywanym czasie ich trwania, Przebiegu spotkania, Celu spotkania, Swoich oczekiwaniach dotyczących spotkania.

Organizując zebranie pamiętaj! • • • Aby zadbać o salę, w której organizujesz spotkanie,

Organizując zebranie pamiętaj! • • • Aby zadbać o salę, w której organizujesz spotkanie, Stwórz przyjazną atmosferę (układ krzeseł, ciepłe powitanie), Przygotuj wszelkie potrzebne materiały, Przestrzegaj planu spotkania, kontroluj czas, Ty napisałeś scenariusz tego spotkania i jesteś jego reżyserem, Szanuj terytorium psychologiczne rodziców, nie wpuszczaj na własne- twórz asertywne relacje, • Mów płynnie, spokojnie, stanowczo, • Pamiętaj o komunikacji pozawerbalnej- uśmiech numer 1, otwarte gesty, ubiór, • Pamiętaj o regułach asertywnego wyrażania krytyki, • Diagnozuj własne emocje i wypowiadaj je w języku „JA”, • Pozwól zaistnieć każdemu rodzicowi np. żegnając się z nim indywidualnie.

PROPOZYCJA SPOTKANIA Z RODZICAMI – POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Na początku roku, na pierwszym

PROPOZYCJA SPOTKANIA Z RODZICAMI – POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Na początku roku, na pierwszym zebraniu nauczyciel przedstawia się i prezentuje swoje kwalifikacje oraz kompetencje. 2. Przekonująco przedstawia program naukowy i wychowawczy szkoły, cele ogólne i cele zaprojektowane na ten rok, także cele związane z określonym etapem życia uczniów w systemie edukacyjnym (pierwszy rok nauczania wprowadzenie kreślonego programu np. wychowanie do życia w rodzinie, edukacja europejska, przygotowanie uczniów do matury i wybór kierunku studiów). 3. Jeżeli jest to pierwsze spotkanie poproś ich o krótkie jednominutowe wzajemne przedstawienie się. 4. Informuje o zasadach oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania. 5. Ustala razem z rodzicami program dyscyplinarny- system reagowania na nieobecności, spóźnienia, formy usprawiedliwień. 6. Informuje o możliwych działaniach wspierających dla rodziców w razie wystąpienia trudności wychowawczych (ze strony szkoły lub innych instytucji). 7. Wyjaśnia zakres oczekiwanej współpracy- co rodzice mogą zrobić dla klasy, szkoły. 8. W czasie roku szkolnego zaprasza rodziców na konferencje (najlepiej warsztaty) poświęcone ważnej problematyce wychowawczej, które prowadzi on sam lub zaproszony gość. 9. Nauczyciel organizuje spotkania podsumowujące wyniki nauczania uczniów na których przedstawia ich moce strony, postępy i osiągnięcia oraz obszary wymagające korekty. Te ostatnie omawia indywidualnie z rodzicami i ewentualnie z uczniem.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ WYWIADÓWKI PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W I SEMESTRZE 1. Powitanie rodziców przez nauczyciela- wychowawcę.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ WYWIADÓWKI PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W I SEMESTRZE 1. Powitanie rodziców przez nauczyciela- wychowawcę. 2. Omówienie wyników nauczania w klasie: a. pozycja klasy w szkole (średnia ocena klasy na tle średniej oceny szkoły), b. przedstawienie nazwisk uczniów z najlepszą średnią ocen w klasie na tle najlepszej oceny w szkole, c. wnioski dotyczące podniesienia wyników nauczania. 3. Omówienie zachowania uczniów: a. przedstawienie statystyki ocen z zachowania w klasie w kontekście ocen w szkole, b. wyróżnienie uczniów z najlepszymi ocenami wraz z podaniem motywacji, c. wyróżnienie uczniów najlepiej uczęszczających do szkoły i podanie tego jako warunku koniecznego do uzyskania pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów, d. przedstawienie w sposób ogólny najistotniejszych problemów wychowawczych jakie miały miejsce w pierwszym semestrze. 4. Omówienie imprez o charakterze edukacyjnym i wychowawczym w jakich uczestniczyli uczniowie i tych które przygotowała klasa. Podanie planów na drugi semestr. 5. Dyskusja na zasygnalizowane tematy dydaktyczne, pedagogiczne i inne. 6. Rozdanie kartek z ocenami uczniów. 7. Pożegnanie rodziców i podanie terminu następnej wywiadówki. 8. Skierowanie zainteresowanych rodziców do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Rozmowy indywidualne z zaproszonymi (informacja na karteczce) przez nauczyciela- wychowawcę rodzicami.

Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?

Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Scenariusz rozmowy z rodzicami ucznia sprawiającego problemy wychowawcze 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Scenariusz rozmowy z rodzicami ucznia sprawiającego problemy wychowawcze 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Powitanie (właściwa atmosfera, odpowiednie miejsce, czas). Przedstawienie celu spotkania. Określenie stopnia znajomości problemu przez rodziców. Ustalenie, czy rodzice podejmowali próbę poznania przyczyn trudności, czy szukali pomocy. Wspólne poszukiwanie rozwiązań. Propozycje konkretnych działań ze strony rodziców i deklaracja pomocy ze strony szkoły. Wybór przedsięwzięć i określenie terminu następnego spotkania. Podpisanie ustaleń dotyczących współpracy w realizacji przyjętych postanowień przez zainteresowane strony. Pożegnanie.

ROZMOWA, KTÓRA PRZYBLIŻA W rozmowie z uczniem lub rodzicem: • Bądź miły, • Używaj

ROZMOWA, KTÓRA PRZYBLIŻA W rozmowie z uczniem lub rodzicem: • Bądź miły, • Używaj w pełni zrozumiałego języka, • Zwróć uwagę na język ciała, respondenta i dostosuj do niego swoje zachowanie, • Podążaj tropem myśli respondenta i staraj się zrozumieć jego punkt widzenia, • Nie „wcinaj się” w jego wypowiedź po to, by rozpocząć własny monolog, • Nie pozuj na osobę bez wad- napomnij o własnych gafach, błędach, • Nie przerywaj, słuchaj uważnie, dawaj wypowiedzieć się do końca, • Nigdy nie staraj się być dowcipny kosztem ucznia, ani tym bardziej nie sil się na złośliwości,

ROZMOWA, KTÓRA PRZYBLIŻA • Nie domyślaj się jego motywów, • Nigdy nie poniżaj i

ROZMOWA, KTÓRA PRZYBLIŻA • Nie domyślaj się jego motywów, • Nigdy nie poniżaj i nie upokarzaj, • Nie zmuszaj do przyznania ci racji, • Nie zrzędź, nie gderaj, nie marudź, nie nudź, • Mów wprost, nie kręć, nie owijaj w bawełnę, • Mów w pierwszej osobie, • Używaj raczej opisowych niż oceniających sformułowań, • Unikaj nie doceniania, • Chwal wszystko co się da pochwalić, • Mów o konkretnych zachowaniach ucznia, które ci przeszkadzają, a nie o nim w ogóle, • Pamiętaj, że jeśli rozmowa ma odnieść pozytywny skutek, pozytywne emocje ucznia muszą przeważać nad negatywnymi, • Rozmowa powinna się zakończyć jakimś miłym akcentem.

Notatka ze spotkania z rodzicem ucznia

Notatka ze spotkania z rodzicem ucznia

PROPOZYCJE ANKIET

PROPOZYCJE ANKIET