Prallah rayonu 231l orta mktbn Azrbaycan dili v

  • Slides: 19
Download presentation
Pİrallahı rayonu 231№-lİ orta məktəbİn Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi ƏSƏDOVA VƏSXANIMIN ƏDƏBİYYAT FƏNNİ

Pİrallahı rayonu 231№-lİ orta məktəbİn Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi ƏSƏDOVA VƏSXANIMIN ƏDƏBİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ DƏRS İCMALI

�S. Vurğunun “Ceyran”şeirinin məzmunu, bədii təsvir və ifadə vasitələri

�S. Vurğunun “Ceyran”şeirinin məzmunu, bədii təsvir və ifadə vasitələri

STANDARTLAR � 2. 1. 1. Şagird şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. � 2. 1.

STANDARTLAR � 2. 1. 1. Şagird şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. � 2. 1. 2. Ədəbi nümunələrlə bağlı biliklərini bədii təsvir vasitələrindən (epitet, təşbeh)istifadə etməklə nümayiş etdirir. � 2. 2. 3. Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir

TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ: 1. Mətni tələffüz qaydalarına uyğun oxuyur. � 2. Lüğətdən istifadə etməklə tanış

TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ: 1. Mətni tələffüz qaydalarına uyğun oxuyur. � 2. Lüğətdən istifadə etməklə tanış olmayan sözlərin mənasını müəyyənləşdirir � 3. Mövzu ilə bağlı topladığı materialları ümumiləşdirir. � � 4. Mətnin tərkib hissələrini fərqləndirir.

İNTEQRASİYA: � Musiqi-----”Ceyran”mahnısı � Təsviri incəsənət------ şagirdlərin mövzuya aid rəsmləri � Zoologiya-------ceyran haqqında məlumatlar

İNTEQRASİYA: � Musiqi-----”Ceyran”mahnısı � Təsviri incəsənət------ şagirdlərin mövzuya aid rəsmləri � Zoologiya-------ceyran haqqında məlumatlar � Dilçiılik------şeirdə omonim, çoxmənalı � sözlər, paronimlərin, bədii təsvir və ifadə vasitələrnin tapılması � Informatika------internetdən S. Vurğuna aid məlumatlar və şəkillər əldə etmək

RESURSLA R: İŞÇİ VƏRƏQİ Kompüter, Proyektor, şəkillər, testlər, i ş-çi vərəqləri, marker, disklər

RESURSLA R: İŞÇİ VƏRƏQİ Kompüter, Proyektor, şəkillər, testlər, i ş-çi vərəqləri, marker, disklər

İş üsulları İŞ FORMASI Klaster, əqlə hücum, rollu � Qruplarla oyunlar, Venn iş, ,

İş üsulları İŞ FORMASI Klaster, əqlə hücum, rollu � Qruplarla oyunlar, Venn iş, , fərdi iş, diaqramı, prezentas � Kollektiv iş iyalar, ziqzaq, karus el, qərarlar ağacı, çarpaz sorğu

Ekranda S. Vurğunun”Ceyran”şeirinə bəstələnmiş mahnı dinlənilir və belə bir sual verilir; Dinlədiyiniz mahnının adı

Ekranda S. Vurğunun”Ceyran”şeirinə bəstələnmiş mahnı dinlənilir və belə bir sual verilir; Dinlədiyiniz mahnının adı nədir və sözləri kimə məxsusdur?

� TƏDQİQAT SUALI: 1. S. Vurğunun həyatı, yaşadığı mühit haqqında nə bilirsiniz? � 2.

� TƏDQİQAT SUALI: 1. S. Vurğunun həyatı, yaşadığı mühit haqqında nə bilirsiniz? � 2. S. Vurğunun hansı şeirlərini tanıyırsınız? � 3. S. Vurğunun hansı dram əsərləri var? �

TƏDQİQATIN APARILMASI; Müəllim S. Vurğunun “Ceyran”şeirini ifadəli şəkildə söyləyir və həmin şeirin bədii qiraət

TƏDQİQATIN APARILMASI; Müəllim S. Vurğunun “Ceyran”şeirini ifadəli şəkildə söyləyir və həmin şeirin bədii qiraət ustaları tərəfindən ifası dinlənilir. Şeir oxunarkən hər üç qrupa tapşırıqlar verilir. Məsələn: “Ceyran”qrupu -----Şeirdə bədii təsvir və ifadə vasitələrinin tapılması “İnsan “----Şeirdən omonimləri vəparonimləriseçin “Azərbaycan” ---Şeirdən çoxmənalı sözləri seçin

MƏLUMATIN MÜZAKIRƏSI VƏ TƏŞKILI � TESTLƏR “Ceyran”qrupu 1. S. Vurğunun yaşadığı illər : A)1906

MƏLUMATIN MÜZAKIRƏSI VƏ TƏŞKILI � TESTLƏR “Ceyran”qrupu 1. S. Vurğunun yaşadığı illər : A)1906 -1956 B)1900 -1956 C)1900 -1956 D)1900 -1966 2. ”Ceyran”şerinin mövzusu nədir? A)müharibə B)Ana yurdun gözəlliyi C)Ceyranın gözəlliyinin təsviri D)xeyirxahlıq “Azərbaycan”qrupu : 1. S. Vurğunun ilk şer kitabı hansıdır? A)”Fanar” B)Muğan” C)”Aygün” D)”Zəncinin arzuları” 2. Bunlardan hansı şairin poemasıdır? A)”Aygün” B)”Ceyran” C)”Fanar” D)”Azərbaycan” � � � � � “İnsan”qrupu 1. Bu əsərlərdən hansı S. Vurğunun deyil? A)”Ceyran” B)”İnsan” C)”Şəhidlər” D)”Aygün” 2. Şeri tamamlayın: ”Nə gözəl yaraşır-----ceyran A)Şirvana B)Muğana C)Arana D)İrana

KLASTER ? ? ? ? CEYRAN KLASTE R ? ?

KLASTER ? ? ? ? CEYRAN KLASTE R ? ?

? ? SƏMƏD VURĞUN ? ?

? ? SƏMƏD VURĞUN ? ?

MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ Qruplar bir-birlərinin təqdimatlarını şərh edir və qiymətləndirirlər. Sonra isə müəllim tərəfindən təqdimatlər

MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ Qruplar bir-birlərinin təqdimatlarını şərh edir və qiymətləndirirlər. Sonra isə müəllim tərəfindən təqdimatlər şərh olunur.

YARADICI TƏTBİQETMƏ Müəyyən edilmiş vaxt ərzində(6 -7 dəq. )müəllim qrupların hər birinə ayrı-ayrı tapşırıqlar

YARADICI TƏTBİQETMƏ Müəyyən edilmiş vaxt ərzində(6 -7 dəq. )müəllim qrupların hər birinə ayrı-ayrı tapşırıqlar verir 1. ”CEYRAN”qrupu-S. Vurğunun həyat və yaradıcılığından esse hazırlamaq 2. ”AZƏRBAYCAN”qrupu. S. Vurğunun şerlərindən parçalar söyləmək 3. ”İNSAN”qrupu-Şairin dram əsərlərindən birini götürüb bir parçanı səhnələşdirmək Müəyyən edilmiş vaxt bitdikdən sonra şagirdlər təqdimatlarını təqdim edirlər

 • NƏTİCƏ Şagirdlərin əldə etdikləri biliklər , dərsdə söylənilən fikirlər ümumiləşdirilərək müzakirə olunur.

• NƏTİCƏ Şagirdlərin əldə etdikləri biliklər , dərsdə söylənilən fikirlər ümumiləşdirilərək müzakirə olunur. Hər qrup ayrılıqda “Ceyran”şeirinin bir bəndinin məzmununu və təhlilini işçi vərəqlərində yazırlar və qrup liderləri tərəfindən şagidlərin yazdıqları təqdim olunur.

NƏTİCƏ BİLDİKLƏRİM B İ B O METODU İSTƏYİRƏM BİLƏM ÖYRƏNDİKLƏRİM

NƏTİCƏ BİLDİKLƏRİM B İ B O METODU İSTƏYİRƏM BİLƏM ÖYRƏNDİKLƏRİM

QİYMƏTLƏNDİRMƏ QRUPLAR “Ceyran” M E Y A R L A R 1. Sözü düzgün

QİYMƏTLƏNDİRMƏ QRUPLAR “Ceyran” M E Y A R L A R 1. Sözü düzgün tələffüz etmək bacarığı 2. Fikrini dəqiq ifadə etmə 3. Öyrəndiyi yeni “Azərbaycan” “İnsan”