Kvinnligt och manligt Kvinnligt och manligt Reklam har

  • Slides: 17
Download presentation
Kvinnligt och manligt

Kvinnligt och manligt

Kvinnligt och manligt Reklam har sitt eget språk att tala till oss på, genom

Kvinnligt och manligt Reklam har sitt eget språk att tala till oss på, genom både ord och bild. Men hur påverkas vi egentligen av reklamens ideal, stereotyper och framhållna livsstilar? Det ska vi försöka komma närmre i och med detta projekt. Arbetets gång • Inledningsvis samtalar vi om genus: tecknet för kvinnligt och manligt samt tittar närmre på genuskod och kodbrott inom reklam. • Därefter gör vi, i grupp och helklass, genusanalyser på ett antal reklambilder. • Vi arbetar vidare genom att parvis fotografera två bilder utifrån ett givet tema. • Efterföljande analysövning där vi parvis reflekterar över en annan grupps bilder. • Vi för hela tiden antekningar. Bedömning Kommunicera; här bedöms hur väl ni har kunnat kommunicera de normbrytande samt påtvingade rollerna i era bilder samt i er reklamannons. Skapa; här bedöms hur väl era bilder är skapade utifrån bildkompositionsregler, perspektiv och bildutsnitt. Analysera och presentera; här bedöms analysen du skrivit utifrån hur män och kvinnor framställs i reklam, samt presentationen och bildtolkningen (reklamannonsen) som vi gör i skolan. Här bedöms din text utifrån hur detaljerad och noggrann din beskrivning av era bilder och din arbetsprocess är.

Genus: Tecknet för kvinnligt och manligt Det vi kallar manligt och kvinnligt styrs av

Genus: Tecknet för kvinnligt och manligt Det vi kallar manligt och kvinnligt styrs av våra föreställningar. Ett annat ord för detta är genus. Genus är det man lär sig och formas till genom uppfostran, uppväxt, och inte minst genom inverkan från medierna.

Genuskod och kodbrott I vårt samhälle finns normer och koder som reglerar hur de

Genuskod och kodbrott I vårt samhälle finns normer och koder som reglerar hur de båda könen avbildas. Fastän homosexualitet idag är en erkänd form för samlevnad i Sverige, är det fortfarande något av ett tabu att visa två likakönade som kramas eller kysser varandra. Tab u: F örb k r h i c n ud o g er l n g n å e e v R äcke got s : m Norm ningar ino llet i r sta om k t ä ä n h n slom rka förvä ller i sam r eak ä e tion ssiga grupp er. stort.

Diskutera § Finns det exempel på andra tabun eller outtalade regler som hindrar kvinnligt

Diskutera § Finns det exempel på andra tabun eller outtalade regler som hindrar kvinnligt eller manligt från att framställas på vissa sätt i reklam eller tidskrifter?

Genusanalys enligt genusforskaren Yvonne Hirdman Genusanalys - undersöka hur ett medium framställer kvinnligt och

Genusanalys enligt genusforskaren Yvonne Hirdman Genusanalys - undersöka hur ett medium framställer kvinnligt och manligt 1. Att skilja på könen Manligt Kvinnligt Förnuft Aktiv Själ Offentlig Känsloliv Passiv Kropp Privat

2. Att göra det manliga till norm Den vite, heterosexuella mannen av medelklass. Mannen

2. Att göra det manliga till norm Den vite, heterosexuella mannen av medelklass. Mannen – hela människa. Kvinnan - representerar sitt eget kön; som mor, hustru, syster eller gudinna. Rangordning av aktiviteter Vissa aktiviteter har ansetts vara viktigare, svårare eller mer värda än andra. Att kriga, engagera sig i samhället, hantera teknik, försörja familjen, ta initiativ och fatta beslut är mer värda än att uppfostra barn, laga mat eller vårda gamla och sjuka. I reklam har mannen ofta framställts som handlingskraftig och utåtriktad. Ett vanligt tilltal till män i reklamens rubriker är att de ska ”bestämma sig”, ”göra slag i saken” eller ”slå till”. Kvinnan tilltalas ofta som någon som ska ”göra om sig”, förbättra sitt utseende eller göra upp meddåliga vanor.

Arbetsmoment Gör en kartläggning med exempel på hur det kvinnliga och manliga framställs i

Arbetsmoment Gör en kartläggning med exempel på hur det kvinnliga och manliga framställs i dagens media. Studera reklamannonser ni möter i er vardag. Skicka fotografier av annonserna till: jessica. jonsson@tabyfriskola. se I skolan Jämför hur de båda könen framställs när det gäller vad män och kvinnor: Ø Ø Ø Gör Vilka platser de befinner sig på Hur de interagerar via kroppspråk och blickar Hur de är klädda Vilka tillbehör eller accessoarer de använder Vidare: Ø På vilka detaljer eller delar av kroppen lägger kameran fokus på? Ø Vilka bildvinklar är vanliga på respektive kön? Ø Speglar bilderna i reklamen verkligheten?

Bildutsnitt Översiktsbild, helbild, halvbild, närbild, extrem närbild. Bildkomposition Tredjedelsreglen, triangelkompositionen, fokusera på detalj, naturlig

Bildutsnitt Översiktsbild, helbild, halvbild, närbild, extrem närbild. Bildkomposition Tredjedelsreglen, triangelkompositionen, fokusera på detalj, naturlig inramning, ovanliga vinklar, ledande linjer, fyll ut bilden, mönster – återupprepande – avvikande.

Fotografera Två bilder (utan produkt): v Påtvingade roller Anteckna i era anteckningsböcker vad ni

Fotografera Två bilder (utan produkt): v Påtvingade roller Anteckna i era anteckningsböcker vad ni har gjort vid v Normbrytande fotograferingen, hur ni tänkt, vilka v Mail: Obs skriv i ämnesraden bildkompositionsregler gruppens medlemmar ni använt, bildutsnitt, jessica. jonsson@tabyfriskola. se perspektiv osv.

RO. Reklamombudsmannen FÄLLD D L FÄL FRIAD FR IAD

RO. Reklamombudsmannen FÄLLD D L FÄL FRIAD FR IAD

FRIAD

FRIAD

FÄLLD

FÄLLD

https: //www. youtube. com/watch? v=__1 cpvo. E Sq 8

https: //www. youtube. com/watch? v=__1 cpvo. E Sq 8