REKLAMCILIK Hafta 2 REKLAM AMALARI I Reklam esas

  • Slides: 21
Download presentation
REKLAMCILIK Hafta 2

REKLAMCILIK Hafta 2

REKLAM AMAÇLARI I � Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir

REKLAM AMAÇLARI I � Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşır. � Böylece, işletme malların tüketici nezdinde fayda-maliyet dengesini reklam yoluyla işletme açısından daha karlı olacak biçime dönüştürmüş olur.

REKLAM AMAÇLARI II � Reklamın iletişim amacı tarafsız bir iletişim değil, tam tersine üretici

REKLAM AMAÇLARI II � Reklamın iletişim amacı tarafsız bir iletişim değil, tam tersine üretici tarafından bilinçli olarak yönlendirilmiş, biçimlendirilmiş bir iletişimdir. � Reklam, kısa vadede tüketicileri motive ederek küçük bir zaman dilimi içerisinde o mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. � Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal ya da hizmeti tanıtarak, tüketiciye getireceği avantajlar ile yararları göstererek o mal ya da ürüne karşı talep yaratmayı amaçlar.

REKLAM AMAÇLARI III � Reklamın genel amaçları şöyle özetlenebilir: › Tüketici ya da aracıya

REKLAM AMAÇLARI III � Reklamın genel amaçları şöyle özetlenebilir: › Tüketici ya da aracıya bilgi vermek › Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde arttırmak › Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak › Mal ya da hizmete karşı talep yaratmak › Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek

REKLAM AMAÇLARI IV � Reklamın özel amaçları ise şöyledir: › › › İşletmenin saygınlığını

REKLAM AMAÇLARI IV � Reklamın özel amaçları ise şöyledir: › › › İşletmenin saygınlığını sağlamak Kişisel satış programını desteklemek Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek O sektörde genel talebi arttırmak Malı denemeye ikna etmek Malın kullanımını yoğunlaştırmak Malın tercihini devam ettirmek İmajı doğrulamak ya da değiştirmek Alışkanlıkları değiştirmek İyi hizmeti vurgulamak Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek İşletmenin prestijini arttırmak

REKLAMCILIĞIN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ Reklamcılık yapısı gereği pek çok alan ve bilim dalı

REKLAMCILIĞIN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ Reklamcılık yapısı gereği pek çok alan ve bilim dalı ile ilişkisi olan bir alandır. � Reklamcılık, � › Sosyoloji › Psikoloji › Sosyal psikoloji › Pazarlama › İstatistik › Ekonomi › İşletme › Hukuk › Resim › Sinema › Fotoğraf Gibi alanlarla iç içedir.

REKLAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ETKİLERİ � Reklam talep yaratarak ve var olan talebi arttırarak

REKLAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ETKİLERİ � Reklam talep yaratarak ve var olan talebi arttırarak üretim ve tüketim artışına neden olur. � Üretim ve tüketim artışı istihdam ve refah artışını sağlar. � Rekabeti canlı tutar. � Yeniliklerin çoğalmasına, ürün türlerinin artmasını sağlar.

REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI Reklamı yapana göre Amaçlara göre Hedef pazara göre Reklamın taşıdığı mesaja göre

REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI Reklamı yapana göre Amaçlara göre Hedef pazara göre Reklamın taşıdığı mesaja göre Zaman kriterine göre Coğrafi kritere göre Üretici reklamı Birincil talep yaratma Tüketicilere yönelik Mal reklamı Hemen satın aldırmaya yönelik Bölgesel reklam Aracı reklamı İkincil talep yaratma Dağıtım kanallarına yönelik Kurumsal reklam Uzun vadede satın aldırmaya yönelik Ulusal reklam Hizmet işletmesi reklamı Uluslar arası reklam Global reklam

Reklamı yapana göre sınıflandırma Üretici Reklamı: Bu tür reklamlara genel reklamlar da denilebilir. Üretici

Reklamı yapana göre sınıflandırma Üretici Reklamı: Bu tür reklamlara genel reklamlar da denilebilir. Üretici firma kendi ürettiği malın reklamını bütün ülke çapında ve kitle iletişim araçlarını kullanarak yapar. Örneğin Arçelik, Beko, Vestel vb. � Aracı Reklamı: Aynı malın yalnızca belirli bir coğrafi bölgedeki tüketicilere seslenen ancak kendisi bizzat üretici olmayan firmaların tüketicilere yönelik verdiklere reklamlara aracı reklamı ya da lokal reklam denir. Örneğin Sevil parfümerinin verdiği reklamlar, carrefour vb. Aracı reklamı malın satıldığı yeri tanıtma amacındadır. � Hizmet İşletmesi reklamı: Hizmet işletmesi reklamları sigorta şirketleri, bankalar gibi ürettikleri hizmetleri hedef tüketicilere tanıtmak için reklam yapan işletmelerdir. �

Reklamın Amaç Açısından Sınıflandırılması Birincil talep yaratmayı hedefleyen reklamlar: Burada amaç, herhangi bir mala

Reklamın Amaç Açısından Sınıflandırılması Birincil talep yaratmayı hedefleyen reklamlar: Burada amaç, herhangi bir mala karşı talep yaratmak ya da var olan talebi arttırmaktır. Üretici firmalar bu tip reklamlarda marka imajından çok ürünün nitelikleri ve tüketiciye getireceği yararlar üzerinde durmaktadır. Bu tür reklamlar genelde pazara yeni sunulan ürünler için yapılır. Örneğin, deterjan pazarına yeni giren Tekmatik deterjan için yapılan reklam. � Seçici talep yaratmayı hedefleyen reklamlar: Bu tip reklamlarda tüketicinin dikkati genelde ürün kategorisine değil, o kategori içerisinde yer alan belirli bir markaya çekilmeye çalışılır. Çünkü pazarda bu ürün kategorisine karşı bir talep vardır, var olan bu talebi belli bir markaya çekmek için o markanın diğer markalar ile arasındaki fark ve üstünlükler ortaya konur. Örneğin, tekmatik deterjan için ilk yapılan reklamlar birincil talep yaratmak için, yumuşatıcılı ultra tekmatik reklamı ise seçici talep için yapılan reklamlardır. �

Reklamın hedef pazara göre sınıflandırılması � Tüketicilere yönelik reklam: Bütün reklamlar belirli bir pazarı

Reklamın hedef pazara göre sınıflandırılması � Tüketicilere yönelik reklam: Bütün reklamlar belirli bir pazarı hedef almaktadır. Bu Pazar son tüketici olan hane halkı ise bu tip reklama tüketici reklamı denir. � Dağıtım kanallarına yönelik reklam: Eğer hedef alınan Pazar aracılar ise, bu tür reklama da aracı reklamı denir. Buradaki hedef kitle dağıtımcılar ve toptancılardır.

Reklamın taşıdığı mesaja göre sınıflandırılması � Mal Reklamı: Mal reklamı denilen reklamlarda belirli bir

Reklamın taşıdığı mesaja göre sınıflandırılması � Mal Reklamı: Mal reklamı denilen reklamlarda belirli bir marka ürünün satın alınmasına yönelik mesajlar verilmektedir. Bu tür reklamlarda o marka ürünün pazarda yer alan benzer ürünlere kıyasla kalite, fiyat, kullanım kolaylığı gibi üstünlükleri vurgulanır. � Kurumsal Reklam: Kurumsal reklamda ise, üretici firma mesaj içeriğini pazarda daha fazla prestij sağlamak ve bu yolla Pazar birimlerinin firmaya karşı olan bağlıklarını sağlamak doğrultusunda geliştirir. Bu tür reklamlarda aynı zamanda tüketici gözünde o firmanın saygınlığını arttırmaya yönelik mesajlar işlenir.

Reklamın zaman kriterine göre sınıflandırılması � Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar: Eğer bir reklam

Reklamın zaman kriterine göre sınıflandırılması � Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar: Eğer bir reklam tüketiciyi hemen harekete geçirmeye ya da o malı/hizmeti hemen tüketmeye sevk ediyorsa bu gruba girer. Bu tür reklamlarda, reklam tüm satış mesajını kendi içinde taşır ve malın kısa sürede satın alınması için teşviklerde bulunur. � Uzun vadede satın aldırmaya yönelik reklamlar: Yukarıdaki durumun tersine, bazen de malın satışı belirli bir ikna süreci sonunda gerçekleşir. Bu tür reklamlarda ise belirli bir marka ürüne karşı olumlu davranış geliştirilmesi ve o malın hedef Pazar tarafından benimsenmesi yoluna gidilir.

Reklamın coğrafi kritere göre sınıflandırılması Bölgesel reklam: Belirli bir bölgede yapılan reklamdır ve o

Reklamın coğrafi kritere göre sınıflandırılması Bölgesel reklam: Belirli bir bölgede yapılan reklamdır ve o bölgenin ticari alanını hedefler. Daha çok sadece belirli bir coğrafi bölgede üretim yapan ve bu üretimin o coğrafi alan içerisinde tüketilmesini arzu eden üretici firmaların kullandıkları bir reklam türüdür. � Ulusal Reklam: Ulusal reklam, ulusal sınırlar içinde ilgili pazarların tümünü hedef alır. � Uluslar arası Reklam: Çok uluslu şirketlerin değişik ülkelerdeki pazarlara girmesiyle oluşan reklamlardır. � Global Reklam: Global reklamın uluslar arası reklamdan farkı, global reklamda tüm dünyanın tek bir Pazar olarak ele alınması ve hazırlanan reklam kampanyasının aynı tarihlerde ve aynı biçimde uygulanmasıdır. �

REKLAM ORTAMLARI I � Bir ürün ya da hizmet sunumu için planlanan bir reklam

REKLAM ORTAMLARI I � Bir ürün ya da hizmet sunumu için planlanan bir reklam ya da reklam kampanyasının en önemli aşamalarından biri reklam ortamının seçimidir. Çünkü reklam ortamları mesaj ile hedef kitlenin buluştuğu yerdir. Bu noktada yapılacak bir yanlış seçim, mesajın hedef kitleye yeterince ulaşamamasına neden olur. � Reklam ortamı seçiminde hedef kitlenin ve reklam araçlarının özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

REKLAM ORTAMLARI II Yayın Yapan Reklam Ortamları Basılı Reklam Ortamları Diğer Yayın Ortamları Reklam

REKLAM ORTAMLARI II Yayın Yapan Reklam Ortamları Basılı Reklam Ortamları Diğer Yayın Ortamları Reklam ortamları

Basılı Reklam Ortamları I Gazeteler Dergiler Broşürler Basılı Reklam Ortamları Kataloglar El İlanları

Basılı Reklam Ortamları I Gazeteler Dergiler Broşürler Basılı Reklam Ortamları Kataloglar El İlanları

Basılı Reklam Ortamlarının Genel Özellikleri � Basılı reklam ortamları ile yapılan reklamlar, yayın yapan

Basılı Reklam Ortamlarının Genel Özellikleri � Basılı reklam ortamları ile yapılan reklamlar, yayın yapan reklam ortamlarına göre daha kalıcıdır. Belirlenen hedef kitleye kolayca ulaşılabilir. � Yayın yapan reklam ortamlarına göre maliyeti daha azdır. � Ayrıca, reklamın son teslim tarihinin kısa olması dolayısıyla güncel olaylarla ilgili reklam verme imkanı daha fazladır. � Basılı reklamlar istenildiği takdirde kesilip saklanabilirler.

Yayın Yapan Reklam Ortamları Radyo Televizyon Yayın Yapan Reklam Ortamları

Yayın Yapan Reklam Ortamları Radyo Televizyon Yayın Yapan Reklam Ortamları

Yayın Yapan Reklam Ortamlarının Genel Özellikleri � Basılı reklam ortamlarında basılı olarak tüketiciye ulaşan

Yayın Yapan Reklam Ortamlarının Genel Özellikleri � Basılı reklam ortamlarında basılı olarak tüketiciye ulaşan reklam mesajı, yayın yapan reklam ortamlarında ses, söz, efekt ve görüntü olarak hedef kitleye ulaşır. � Yayın yapan reklam ortamlarında yer alan reklamlar tüketici üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir.

Diğer Reklam Ortamları Fuarlar Açıkhava Reklam Araçları Doğrudan Postalama Diğer Reklam Ortamları CD-ROM Sinema

Diğer Reklam Ortamları Fuarlar Açıkhava Reklam Araçları Doğrudan Postalama Diğer Reklam Ortamları CD-ROM Sinema Multimedya İnternet P. O. P • Yol Panoları • Duvar-çatı reklamları • Transit reklam ortamları • Afiş-panolar • Billboardlar