Allochtonen in het hoger onderwijs Wie vindt de

  • Slides: 13
Download presentation
Allochtonen in het hoger onderwijs

Allochtonen in het hoger onderwijs

Wie vindt de weg naar het hoger onderwijs? Er wordt vastgesteld dat er een

Wie vindt de weg naar het hoger onderwijs? Er wordt vastgesteld dat er een ophoping is van problematieken bij deze doelgroep Studenten met een lage socio-economische achtergrond zijn bijzonder kwetsbaar Dit geldt voor zowel allochtone als autochtone jongeren Allochtone jongeren: personen van wie de nationaliteit, geboorteplaats en/of familienaam, verwijst naar een andere (dan een Belgische) etnische achtergrond Autochtone jongeren: jongeren waarvan de beide ouders in België zijn geboren

 De doorstroming van secundair naar verdere opleiding is nog altijd problematisch Uit studies

De doorstroming van secundair naar verdere opleiding is nog altijd problematisch Uit studies wordt vastgesteld dat autochtonen en allochtonen uit de laagste socio-economische groep minder doorstromen naar het hoger onderwijs Allochtonen kiezen beduidend meer voor universitair dan voor hogeschool onderwijs, en dit binnen elke SES-groep SES: Sociaal Economische Status Autochtonen opteren relatief meer voor hogeschoolonderwijs

 Meest populaire richtingen zijn economische richtingen, gevolgd door rechten en sociale richtingen Er

Meest populaire richtingen zijn economische richtingen, gevolgd door rechten en sociale richtingen Er is een verschil in studiekeuze tussen allochtonen en autochtonen Autochtonen kiezen minder uitgesproken voor economische opleidingen, meer voor lerarenopleiding Allochtonen kiezen meer voor opleidingen met hoge status

 Ook is er verschil tussen beide groepen in vooropleiding Binnen de groep TMA-allochtonen

Ook is er verschil tussen beide groepen in vooropleiding Binnen de groep TMA-allochtonen is de aanwezigheid van de bso-afgestudeerden een belangrijke factor, deze personen hebben dus geen optimale vooropleiding genoten TMA-allochtonen: allochtonen van vooral Turkse origine TMA-mannen van bso studeren beduidend meer verder TMA-vrouwen van een lage SES-groep studeren beduidend meer verder

Wie slaagt, wie faalt? Het slaagcijfer in het eerste jaar hoger onderwijs ligt voor

Wie slaagt, wie faalt? Het slaagcijfer in het eerste jaar hoger onderwijs ligt voor alle allochtone groepen lager, vooral bij TMA-allochtonen De oorzaken van deze lage cijfers liggen bij het aanvangsprofiel van de student: zijn/haar doelstellingen en engagementen en het proces van aanpassing aan het nieuwe milieu

Opleidingsniveau van de ouders Er komen relatief minder allochtonen voor waar de ouders een

Opleidingsniveau van de ouders Er komen relatief minder allochtonen voor waar de ouders een diploma behaalde van secundair of hoger onderwijs, de meeste van de ouders behaalden slechts een diploma van lager onderwijs Bij de autochtonen hadden alle ouders minstens een diploma van secundair of hoger onderwijs behaald

Werksituatie van de ouders Veel TMA-allochtonen zijn vaak afkomstig uit gezinnen waar de vaders

Werksituatie van de ouders Veel TMA-allochtonen zijn vaak afkomstig uit gezinnen waar de vaders niet beroepsactief zijn (werkloos, ziek, met pensioen, overleden) Hoe lager de SES, hoe hoger de beroepsinactiviteit

Objectieve etniciteit en/of SES? Etniciteit: gevoel van verbondenheid tussen leden van een etnische groep

Objectieve etniciteit en/of SES? Etniciteit: gevoel van verbondenheid tussen leden van een etnische groep op basis van ras, cultuur, taal… Als de objectieve etniciteit en SES samen worden opgenomen, dan is alleen “objectieve etnische identiteit” kenmerkend SES blijft een zwak kenmerkende rol spelen ten aanzien van het studieresultaat Objectieve etniciteit en SES spelen binnen de allochtone groepen een onderling inwisselbare rol

Vroegere schoolloopbaan Bij de start van het hoger onderwijs is er een groot verschil

Vroegere schoolloopbaan Bij de start van het hoger onderwijs is er een groot verschil tussen allochtonen en autochtone studenten in type secundair onderwijs dat ze gevolgd hebben De meerderheid volgde de richting aso, de tweede groep tso/kso en de groep waarvan de minste allochtonen doorstromen zijn afgestudeerden van het bso Het verloop van lager en secundair verliep ook niet zo vlot: velen moeten blijven zitten Hierdoor is er ook minder interesse in het hoger onderwijs

Cognitieve vaardigheden en mogelijkheden Er werd vastgesteld dat allochtonen voor alle cognitieve vaardigheden (numerieke,

Cognitieve vaardigheden en mogelijkheden Er werd vastgesteld dat allochtonen voor alle cognitieve vaardigheden (numerieke, ruimtelijke en verbale) lager scoren dan de autochtone groep Er werd ook vastgesteld dat meer allochtonen die Nederlands als moedertaal hebben slagen Bij gezinnen met een laag economisch en cultureel kapitaal, ligt het taalgebruik al op een lager niveau Hierdoor bouwen kinderen een taalgebruik uit waaruit het moeilijk wordt om de Nederlandse taal aan te leren

Leervaardigheden en attitudes In het secundair onderwijs is er geen studiemotivatie bij allochtonen en

Leervaardigheden en attitudes In het secundair onderwijs is er geen studiemotivatie bij allochtonen en autochtonen, dit zal later natuurlijk zorgen voor problemen Tijdens weekdagen investeren ze minder tijd voor hun studies en wonen de les niet meer bij Bij autochtonen is dit minder erg, zij nemen meer tijd voor hun studies en wonen de les bij

Einde!

Einde!