VY32INOVACE01 03 Fransk e a Karel Velik Vvoj

  • Slides: 20
Download presentation
VY_32_INOVACE_01 -03 Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská

VY_32_INOVACE_01 -03 Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská renesance

Franská říše – Chlodvík I. § Na počátku stál Chlodvík I. , král germánských

Franská říše – Chlodvík I. § Na počátku stál Chlodvík I. , král germánských Franků z rodu Merovejců. § Chlodvík I. během své vlády (481 -511) ovládl ostatní franské kmeny a rozšířil svou říši i o severní Galii. Přenesl sídlo do Paříže. § Přijetí křesťanství bylo pro Chlodvíka I. roku 486 politickým tahem (pouze 10 let po rozpadu západořímské říše). § Proces christianizace velmi dlouhý.

Chlodvíkův křest roku 486, vyobrazení ze 14. století Autor: Neznámý, Název: Bapteme de clovis.

Chlodvíkův křest roku 486, vyobrazení ze 14. století Autor: Neznámý, Název: Bapteme de clovis. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bapteme_de_clovis. jpg

Majordomát (687 -751) § Majordomus = správce dvora, stále se zvětšující vliv na krále

Majordomát (687 -751) § Majordomus = správce dvora, stále se zvětšující vliv na krále (králové z rodu Merovejců slabí panovníci). § Na konci 7. století nejsilnějším majordomem Pipin II. Sice Merovejcům královský titul ponechal, faktickou mocí však disponoval on a jeho následníci. § Syn Karel Martel (Kladivo) zastavil muslimy v bitvě u Poitiers roku 732 při tažení z Hispánie na sever.

Království (751 – 800) § Sbližování s římskou kurií za Martelova syna Pipina III.

Království (751 – 800) § Sbližování s římskou kurií za Martelova syna Pipina III. Krátkého, ten nakonec papežem roku 751 korunován franským králem. § Graf - zvyšující se pozice moci Karlovců.

Papež korunuje Pipina III. Krátkého franským králem Autor: Jean Fouquet (1420– 1480) Název: Pepin

Papež korunuje Pipina III. Krátkého franským králem Autor: Jean Fouquet (1420– 1480) Název: Pepin le Bref. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pepin_le_Bref. jpg

Císařství (800 – 814) § Největšího rozmachu dosáhla Franská říše za Pipinova syna Karla

Císařství (800 – 814) § Největšího rozmachu dosáhla Franská říše za Pipinova syna Karla Velikého (vládl 768 -814), podle něhož se celý rod nazývá Karlovci. § Franská říše Karlovců se postupně stala rozhodující mocností v západní Evropě a protiváhou Byzantské říše na východě. § Roku 800 korunoval papež Lev III. během vánočních bohoslužeb v Římě Karla Velikého císařem. § Na západě tak obnovena římská říše. Středověký římský císař se měl stát vládcem a ochráncem všech západních křesťanů.

Mramorový trůn Karla Velikého Aachen ( Cáchy) Autor: Holger Weinandt, Název: Königsthron Aachener Dom.

Mramorový trůn Karla Velikého Aachen ( Cáchy) Autor: Holger Weinandt, Název: Königsthron Aachener Dom. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Königsthron_Aachener_Dom. jpg

Císař Karel Veliký § Porazil Sasy i Avary a donutil je přijmout křesťanství. §

Císař Karel Veliký § Porazil Sasy i Avary a donutil je přijmout křesťanství. § Podporoval římskou církev a rozšiřoval ve své říši její vliv. § Říše neměla stálé hlavní město (nedostatek potravin pro celý dvůr). § Nejraději však pobýval v Aachenu, zde vystavěl císařský palác, kde také pohřben.

Katedrála v Aachenu, zde ve zlaté schráně roku 814 pohřben Karel Veliký Autor: x(Aleph),

Katedrála v Aachenu, zde ve zlaté schráně roku 814 pohřben Karel Veliký Autor: x(Aleph), Název: Aachen Cathedral North View at Evening. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Aachen_Cathedral_North_View_at_Evening. jpg

Karolinská renesance § Dvůr Karla Velikého se stal významným střediskem kultury, negramotnost zbytku Evropy

Karolinská renesance § Dvůr Karla Velikého se stal významným střediskem kultury, negramotnost zbytku Evropy (kromě Byzance). § Vydával nové zákony, nechal vybudovat školy, katedrály a kláštery. § Na svůj dvůr zval učence, architekty, filozofy… § Aachen se tak stal hlavním centrem vzdělanosti západní části křesťanského světa. § Pro potřeby mnichů byl vytvořen nový typ písma, tzv. karolinská minuskula.

Karolinská minuskula (karolina) § Karolinská minuskula je knižní i listinné písmo užívané téměř v

Karolinská minuskula (karolina) § Karolinská minuskula je knižní i listinné písmo užívané téměř v celé Evropě od 8. do 12. století (malá písmena). § Velká písmena (majuskula) později – původně z latinských textů. § Asi od 12. století nahrazeno gotickým písmem.

Ukázka písma karolinská minuskula (karolina) Autor: moine inconnu , Název: Caroline 2. jpg Zdroj:

Ukázka písma karolinská minuskula (karolina) Autor: moine inconnu , Název: Caroline 2. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Caroline_2. jpg

Ukázka gotického písma, které od 12. stol. nahradilo písmo karolinu Autor: Arpingstone , Název:

Ukázka gotického písma, které od 12. stol. nahradilo písmo karolinu Autor: Arpingstone , Název: Calligraphy. malmesbury. bible. arp. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Calligraphy. malmesbury. bible. arp. jpg

Karel Veliký a psaní § Sám císař Karel Veliký se prý nikdy psát nenaučil.

Karel Veliký a psaní § Sám císař Karel Veliký se prý nikdy psát nenaučil. § Je však znám jeho podpis.

Monogram Karla Velikého Autor: Charlemagne, Název: Karldergrossesignatur. svg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Karldergrossesignatur.

Monogram Karla Velikého Autor: Charlemagne, Název: Karldergrossesignatur. svg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Karldergrossesignatur. svg

Karlovi následníci § Po smrti Karla Velikého roku 814 úspěšně vládl jeho syn Ludvík

Karlovi následníci § Po smrti Karla Velikého roku 814 úspěšně vládl jeho syn Ludvík Pobožný. § Po smrti Ludvíka roku 843 však dochází k rozdělení říše mezi 3 syny. § Hovoříme o tzv. Verdunské smlouvě. § Počátek vývoje samostatných států : Z – Francie V – Svatá říše římská

Rozdělení Franské říše – Verdunská smlouva Autor: Treaty_of_Verdun. svg: Christoph S. , Wolpertinger derivative

Rozdělení Franské říše – Verdunská smlouva Autor: Treaty_of_Verdun. svg: Christoph S. , Wolpertinger derivative work: Adolf. Porn (talk), Název: Treaty of Verdun cs. svg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Treaty_of_Verdun_cs. svg

Rozpad Franské říše § Po Verdunské smlouvě se Franská říše definitivně rozpadla. § Nastupují

Rozpad Franské říše § Po Verdunské smlouvě se Franská říše definitivně rozpadla. § Nastupují samostatné dějiny Francie a Svaté říše římské. § Další snahou o obnovu kultury a vzdělanosti ve Svaté říši římské až za dynastie Otonců v 10. století.

Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková

Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková