Stupnjevanje komparacija pridjeva Napii pridjev za predmete na

  • Slides: 17
Download presentation
Stupnjevanje (komparacija) pridjeva

Stupnjevanje (komparacija) pridjeva

Napiši pridjev za predmete na slici te ih usporedi.

Napiši pridjev za predmete na slici te ih usporedi.

Pronađi pridjeve u sljedećim reklamama i zapiši ih.

Pronađi pridjeve u sljedećim reklamama i zapiši ih.

Usporedi pridjeve • Poznat – poznatiji – najpoznatiji • Stara – starija – najstarija

Usporedi pridjeve • Poznat – poznatiji – najpoznatiji • Stara – starija – najstarija • Zdravo – zdravije – najzdravije • Promjena pridjeva koja nastaje uspoređivanjem osobina koje izriču naziva se stupnjevanje ili komparacija.

Tri stupnja pridjeva: • • 1. stupanj ili pozitiv 2. stupanj ili komparativ 3.

Tri stupnja pridjeva: • • 1. stupanj ili pozitiv 2. stupanj ili komparativ 3. stupanj ili superlativ Pozitiv je početni stupanj; komparativ se tvori tako da se na pozitiv dodaje nastavak –iji. • Napravi komparative sljedećih pridjeva: • proziran; popustljiv; ogromno; drvena;

 • Superlativ se tvori tako da se na komparativ doda predmetak naj-. •

• Superlativ se tvori tako da se na komparativ doda predmetak naj-. • Prethodnim pridjevima napravi superlative. • Komparativi nekih pridjeva tvore se nastavcima -ši, -ji, -i. • Lak – lakši; mek – mekši; lijep – ljepši; • Tvrd – tvrđi; dubok – dublji; živ – življi; • Riđ – riđi; vruć – vrući;

Iznimke: • Četiri pridjeva se stupnjuju posebno. • Dobar – bolji – najbolji; •

Iznimke: • Četiri pridjeva se stupnjuju posebno. • Dobar – bolji – najbolji; • Zao – gori – najgori; • Malen – manji – najmanji; • Velik – veći – najveći.

 • Ako pridjev počinje slovom j, u superlativu se pišu dva slova j.

• Ako pridjev počinje slovom j, u superlativu se pišu dva slova j. • Jak –jači – najjači; jasan – jasniji – najjasniji; južni – južniji – najjužniji;

Glasovne promjene u komparaciji • 1. Ako pridjev u pozitivu ima skup -ije-, on

Glasovne promjene u komparaciji • 1. Ako pridjev u pozitivu ima skup -ije-, on se u komparativu (i superlativu) krati u -je-. • Lijep – ljepši – najljepši; • Sijed – sjediji – najsjediji; • Bijel – bjeliji – najbjeliji; • 2. Nepostojani a: • Bistar – bistriji; pametan – pametniji;

 • • 3. jotacija: t+j=ć ljut – *ljutji – ljući d+j=đ mlad –

• • 3. jotacija: t+j=ć ljut – *ljutji – ljući d+j=đ mlad – *mladji – mlađi z+j=ž brz – *brzji – brži k+j=č jak – *jakji – jači g+j=ž blag – *blagji – blaži n+j=nj crn - crnji

Napravi komparaciju zadanih pridjeva. • Lagan, gust, plastična, gladan, drveno, jednostavno, svijetlo, nježan, grub,

Napravi komparaciju zadanih pridjeva. • Lagan, gust, plastična, gladan, drveno, jednostavno, svijetlo, nježan, grub, tup.

Domaći rad – radna bilježnica 45. stranica.

Domaći rad – radna bilježnica 45. stranica.