slovky Zkladn rozdlen slovek slovky zkladn slovky adov

  • Slides: 18
Download presentation
Číslovky

Číslovky

Základní rozdělení číslovek • číslovky základní • číslovky řadové • číslovky podílné • číselně

Základní rozdělení číslovek • číslovky základní • číslovky řadové • číslovky podílné • číselně násobná příslovce (kolik? ) • septem vertebrae cervicales (kolikátý? ) • digitus quintus (po kolika? ) • terni pulveres per diem • bis per noctem (kolikrát? )

Základní číslovky 1 -10 1 ūnus, ūna, ūnum 6 sex 2 duo, duae, duo

Základní číslovky 1 -10 1 ūnus, ūna, ūnum 6 sex 2 duo, duae, duo 7 septem 3 trēs, tria 8 octō 4 quattuor 9 novem 5 quīnque 10 decem

Sklonné číslovky: ūnus, ūna, ūnum M F N Nom. ūnus ūna ūnum Gen. ūnīus

Sklonné číslovky: ūnus, ūna, ūnum M F N Nom. ūnus ūna ūnum Gen. ūnīus Akuz. ūnum ūnam ūnum ūnō ūnā ūnō Abl. Skloňujeme jako adjektiva I. a II. deklinace: musculus, vena, cerebrum !ALE! genitiv = ūnīus

Sklonné číslovky: duo, duae, duo M F N Nom. duo duae duo Gen. duōrum

Sklonné číslovky: duo, duae, duo M F N Nom. duo duae duo Gen. duōrum duārum duōrum Akuz. duōs duās duo duōbus duābus duōbus Abl.

Sklonné číslovky: trēs, tria M F N Nom. trēs tria Gen. trium Akuz. trēs

Sklonné číslovky: trēs, tria M F N Nom. trēs tria Gen. trium Akuz. trēs tria tribus Abl. Skloňujeme jako adjektiva III. deklinace v plurálu: Vzor aures pro M. + F. , vzor animalia pro N

Základní číslovky 11 -20 11 undecim 16 sedecim 12 duodecim 17 septendecim 13 tredecim

Základní číslovky 11 -20 11 undecim 16 sedecim 12 duodecim 17 septendecim 13 tredecim 18 duodeviginti 14 quattuordecim 19 undeviginti 15 quindecim 20 viginti

Základní číslovky 21 -30 21 viginti unus/una/unum 26 viginti sex 22 viginti duo/duae/duo 28

Základní číslovky 21 -30 21 viginti unus/una/unum 26 viginti sex 22 viginti duo/duae/duo 28 duodetriginta 23 viginti tres/tria 24 viginti quattuor 25 viginti quinque 27 viginti septem 29 undetriginta 30 triginta

Základní číslovky 10 -100 (Násobky deseti) 10 decem 60 sexaginta 20 viginti 70 septuaginta

Základní číslovky 10 -100 (Násobky deseti) 10 decem 60 sexaginta 20 viginti 70 septuaginta 30 triginta 80 octoginta 40 quadraginta 90 nonaginta 50 quinquaginta 100 centum

Dodatky k číslovkám: • • • typická přípona v názvu desítek –ginta, kromě číslovky

Dodatky k číslovkám: • • • typická přípona v názvu desítek –ginta, kromě číslovky viginti; nesklonné!!! odečítání dvou posledních číslovek od následující desítky (duo/undetriginta, duo/undequadraginta, duo/undequinquaginta, apod. ); netýká se první a poslední desítky: • 98 nonaginta octo • 99 nonaginta novem složené číslovky 21 -99 se mohou vyjadřovat dvěma způsoby: • • 1) desítka s jednotkou (častější způsob): • viginti unus (dvacet jedna) • viginti quinque (dvacet pět) 2) jednotka se předsune před desítku a spojí se spojkou et: • unus et viginti (jednadvacet) • quinque et viginti (pětadvacet)

Základní číslovky 100 -1000 100 centum 600 sescenti, ae, a 200 ducenti, ducentae, ducenta

Základní číslovky 100 -1000 100 centum 600 sescenti, ae, a 200 ducenti, ducentae, ducenta 700 septingenti, ae, a 300 trecenti, ae, a 900 nongenti, ae, a 400 quadringenti, ae, a 500 quingenti, ae, a 800 octingenti, ae, a 1000 mille

Typické rysy (násobky sta) • přípona –genti/-gentae/-genta nebo –centi/-centae/-centa; • násobky sta jsou sklonné

Typické rysy (násobky sta) • přípona –genti/-gentae/-genta nebo –centi/-centae/-centa; • násobky sta jsou sklonné číslovky a skloňují se jako adjektiva I. a II. deklinace (v množném čísle!): • ducenti • ducentae • ducenta podle musculi podle venae cerebra • číslovky centum a mille (v sg. !) jsou nesklonné; • složené číslovky s násobky sta se vyjadřují prostým připojováním jedné číslovky za druhou s mezerami: • mille quingenti septuaginta quinque

Skloňování číslovky mille 1000 mille 2000 duo milia 3000 tria milia číslovka mille v

Skloňování číslovky mille 1000 mille 2000 duo milia 3000 tria milia číslovka mille v singuláru je nesklonná; v plurálu se mille skloňuje podle vzoru animal: milia milium milia milibus

Řadové číslovky • stojí vždy za skloňovaným • skloňování dle musculus, vena, cerebrum substantivemloňují

Řadové číslovky • stojí vždy za skloňovaným • skloňování dle musculus, vena, cerebrum substantivemloňují se jako adjektiva 1. a 2. deklinace! 1. prīmus, prima, primum 10. decimus, a, um 2. secundus, a, um 11. ūndecimus, a, um 3. tertius, a, um 12. duodecimus, a, um 4. quartus, a, um 5. quintus, a, um 6. sextus, a, um 7. septimus, a, um 20. vīcēsimus 8. octāvus, a, um 100. centesimus , a, um 9. nōnus a, um 13. tertius decimus 14. quartus decimus 18. duodēvīcēsimus 19. ūndēvīcēsimus

Procenta (=lat. (pars) centesima) => číslovka řadová centēsimus: 1 % pars centesima 2 %

Procenta (=lat. (pars) centesima) => číslovka řadová centēsimus: 1 % pars centesima 2 % duae centesimae 10 % decem centesimae 53% quinquaginta tres centesimae (pars se vynechává) „x-procentní“ např. roztok číslovka vyjadřující počet procent i řadová číslovka označující procento jsou ve tvaru genitivu plurálu (= neshodný přívlastek): 2% roztok -> solutio duarum centesimarum 53% roztok -> solutio quinquaginta trium centesimarum

Číslovky podílné singuli, ae, a skloňují se jako adjei po jednom bini , ae,

Číslovky podílné singuli, ae, a skloňují se jako adjei po jednom bini , ae, a po dvou terni , ae, a po třech quaterni , ae, a po čtyřech quini , ae, a po pěti seni , ae, a po šesti septeni , ae, a po sedmi octoni , ae, a po osmi noveni , ae, a po devíti deni , ae, a po desíti

Číselně násobná příslovce semel jednou bis dvakrát ter třikrát quater čtyřikrát quinquies pětkrát sexies

Číselně násobná příslovce semel jednou bis dvakrát ter třikrát quater čtyřikrát quinquies pětkrát sexies šestkrát septies sedmkrát osmkrát devětkrát desetkrát octies novies decies

Spojení číslovek s počítaným předmětem Ø základní číslovky mají obvykle stejnou platnost jako adjektiva,

Spojení číslovek s počítaným předmětem Ø základní číslovky mají obvykle stejnou platnost jako adjektiva, jen s tím rozdílem, že stojí před počítaným předmětem: Ø sklonné číslovky mají funkci shodného přívlastku Ø nom. tres partes, gen. trium partium, atd. Ø nesklonné číslovky zůstávají ve všech pádech ve stejném tvaru Ø nom. quattuor partes, gen. quattuor partium, atd. Ø výjimku představují celé násobky tisíce, po nich je počítaný předmět VŽDY ve tvaru genitivu plurálu (=neshodný přívlastek) Ø mille grammata x duo milia grammatum, octo milia grammatum Ø ad sex milia grammatum, in tribus milibus gramatum,