Latinsk slovky LEKCE 8 Zkladn rozdlen slovek slovky

  • Slides: 27
Download presentation
Latinské číslovky LEKCE 8

Latinské číslovky LEKCE 8

Základní rozdělení číslovek • číslovky základní (kolik? ) • septem vertebrae cervicales • číslovky

Základní rozdělení číslovek • číslovky základní (kolik? ) • septem vertebrae cervicales • číslovky řadové (kolikátý? ) • digitus quintus • číslovky podílné (po kolika? ) • terni pulveres per diem • číselně násobná příslovce (kolikrát? ) • bis per noctem

Základní číslovky 1 -10 1 ūnus, ūna, ūnum 2 duo, duae, duo 3 trēs,

Základní číslovky 1 -10 1 ūnus, ūna, ūnum 2 duo, duae, duo 3 trēs, tria 4 quattuor 5 quīnque 6 sex 7 septem 8 octō 9 novem 10 decem

Sklonné číslovky: ūnus, ūna, ūnum M F N Nom. ūnus ūna ūnum Gen. ūnīus

Sklonné číslovky: ūnus, ūna, ūnum M F N Nom. ūnus ūna ūnum Gen. ūnīus Akuz. ūnum ūnam ūnum ūnō ūnā ūnō Abl. Skloňujeme jako adjektiva I. a II. deklinace: musculus, vena, cerebrum !ALE! genitiv = ūnīus

Sklonné číslovky: duo, duae, duo M F N Nom. duo duae duo Gen. duōrum

Sklonné číslovky: duo, duae, duo M F N Nom. duo duae duo Gen. duōrum duārum duōrum Akuz. duōs duās duo duōbus duābus duōbus Abl.

Sklonné číslovky: trēs, tria M F N Nom. trēs tria Gen. trium Akuz. trēs

Sklonné číslovky: trēs, tria M F N Nom. trēs tria Gen. trium Akuz. trēs tria tribus Abl. Skloňujeme jako adjektiva III. deklinace v plurálu: Vzor aures pro M. + F. , vzor animalia pro N

Základní číslovky 11 -20 11 undecim 12 duodecim 13 tredecim 14 quattuordecim 15 quindecim

Základní číslovky 11 -20 11 undecim 12 duodecim 13 tredecim 14 quattuordecim 15 quindecim 16 sedecim 17 septendecim 18 duodeviginti 19 undeviginti 20 viginti

Typické rysy (tvary číslovek 11 -20) • -decim (z původního decem: quattuor-decim) • dvě

Typické rysy (tvary číslovek 11 -20) • -decim (z původního decem: quattuor-decim) • dvě poslední číslovky (18, 19) ve 2. desítce se vyjadřují odečítáním dvou a jedné od následující desítky: • • duo-de- (dvě-do-…: duo-de-viginti) un-de- (jeden-do-…: un-de-viginti) • stejný princip se uplatňuje i v následujících desítkách, tj. 28 -29, 38 -39, 48 -49, až po 88 -89; !-> netýká se čísel 98 a 99!

Cvičení Seřaďte �septendecim �quinque �octo �duodecim �sedecim �undeviginti �septem �unus �quindecim �quattuor �tres �tredecim

Cvičení Seřaďte �septendecim �quinque �octo �duodecim �sedecim �undeviginti �septem �unus �quindecim �quattuor �tres �tredecim �novem �decem �quattuordecim �sex �duodeviginti �undecim

Základní číslovky 21 -30 21 viginti unus/una/unum 22 viginti duo/duae/duo 23 viginti tres/tria 24

Základní číslovky 21 -30 21 viginti unus/una/unum 22 viginti duo/duae/duo 23 viginti tres/tria 24 viginti quattuor 25 viginti quinque 26 viginti sex 27 viginti septem 28 duodetriginta 29 undetriginta 30 triginta

Základní číslovky 10 -100 (Násobky deseti) 10 decem 20 viginti 30 triginta 40 quadraginta

Základní číslovky 10 -100 (Násobky deseti) 10 decem 20 viginti 30 triginta 40 quadraginta 50 quinquaginta 60 sexaginta 70 septuaginta 80 octoginta 90 nonaginta 100 centum

Dodatky k číslovkám 21 -99 • typická přípona v názvu desítek –ginta, kromě číslovky

Dodatky k číslovkám 21 -99 • typická přípona v názvu desítek –ginta, kromě číslovky viginti • odečítání dvou posledních číslovek od následující desítky (duo/undetriginta, duo/undequadraginta, duo/undequinquaginta, apod. ); netýká se první a poslední desítky: 98 nonaginta octo • 99 nonaginta novem • • složené číslovky 21 -99 se mohou vyjadřovat dvěma způsoby: • • 1) desítka s jednotkou (častější způsob): • viginti unus (dvacet jedna) • viginti quinque (dvacet pět) 2) jednotka se předsune před desítku a spojí se spojkou et: • unus et viginti (jednadvacet) • quinque et viginti (pětadvacet)

Základní číslovky 100 -1000 100 centum 200 ducenti, ducentae, ducenta 300 trecenti, ae, a

Základní číslovky 100 -1000 100 centum 200 ducenti, ducentae, ducenta 300 trecenti, ae, a 400 quadringenti, ae, a 500 quingenti, ae, a 600 sescenti, ae, a 700 septingenti, ae, a 800 octingenti, ae, a 900 nongenti, ae, a 1000 mille

Typické rysy (násobky sta) • přípona –genti/-gentae/-genta nebo –centi/-centae/- centa; • násobky sta jsou

Typické rysy (násobky sta) • přípona –genti/-gentae/-genta nebo –centi/-centae/- centa; • násobky sta jsou sklonné číslovky a skloňují se jako adjektiva I. a II. deklinace (v množném čísle!): • • • ducenti podle musculi ducentae podle venae ducenta podle cerebra • číslovky centum a mille (v sg. !) jsou nesklonné; • složené číslovky s násobky sta se vyjadřují prostým připojováním jedné číslovky za druhou s mezerami: • mille quingenti septuaginta quinque

Základní číslovky: násobky tisíce 1000 mille 2000 duo milia 3000 tria milia 4000 quattuor

Základní číslovky: násobky tisíce 1000 mille 2000 duo milia 3000 tria milia 4000 quattuor milia 5000 quinque milia 6000 sex milia 7000 septem milia 8000 octo milia 9000 novem milia 10 000 decem milia

Skloňování číslovky mille �číslovka mille v singuláru je nesklonná; �v plurálu se mille skloňuje

Skloňování číslovky mille �číslovka mille v singuláru je nesklonná; �v plurálu se mille skloňuje podle vzoru animal: milia milium milia milibus

Spojení číslovek s počítaným předmětem Ø základní číslovky mají obvykle stejnou platnost jako adjektiva,

Spojení číslovek s počítaným předmětem Ø základní číslovky mají obvykle stejnou platnost jako adjektiva, jen s tím rozdílem, že stojí před počítaným předmětem: Ø sklonné číslovky mají funkci shodného přívlastku Ønom. tres partes, gen. trium partium, atd. Ø nesklonné číslovky zůstávají ve všech pádech ve stejném tvaru Ønom. quattuor partes, gen. quattuor partium, atd. Ø výjimku představují celé násobky tisíce, po nich je počítaný předmět VŽDY ve tvaru genitivu plurálu (=neshodný přívlastek) Ø Ø mille grammata x duo milia grammatum, octo milia grammatum ad sex milia grammatum, in tribus milibus gramatum,

Řadové číslovky -stojí vždy za skloňovaným substantivem -skloňují se jako adjektiva 1. a 2.

Řadové číslovky -stojí vždy za skloňovaným substantivem -skloňují se jako adjektiva 1. a 2. deklinace! 1. prīmus, prima, primum 2. secundus, a, um 3. tertius, a, um 4. quartus, a, um 5. quintus, a, um 6. sextus, a, um 7. septimus, a, um 8. octāvus, a, um 9. nōnus a, um 10. decimus, a, um 11. ūndecimus, a, um 12. duodecimus, a, um 13. tertius decimus 14. quartus decimus 18. duodēvīcēsimus 19. ūndēvīcēsimus 20. vīcēsimus 100. centesimus , a, um

Procenta (=lat. (pars) centesima) �=> číslovka řadová centēsimus: 1 % pars centesima 2 %

Procenta (=lat. (pars) centesima) �=> číslovka řadová centēsimus: 1 % pars centesima 2 % duae centesimae (pars se vynechává) 10 % decem centesimae 53% quinquaginta tres centesimae �„x-procentní“ např. roztok číslovka vyjadřující počet procent i řadová číslovka označující procento jsou ve tvaru genitivu plurálu (= neshodný přívlastek): 2% roztok -> solutio duarum centesimarum 53% roztok -> solutio quinquaginta trium centesimarum

Číslovky podílné skloňují se jako adjektiva I. a II. deklinace v plurálu singuli, ae,

Číslovky podílné skloňují se jako adjektiva I. a II. deklinace v plurálu singuli, ae, a bini , ae, a terni , ae, a quaterni , ae, a quini , ae, a septeni , ae, a octoni , ae, a noveni , ae, a deni , ae, a �po jednom �po dvou �po třech �po čtyřech �po pěti �po šesti �po sedmi �po osmi �po devíti �po desíti

Číselně násobná příslovce semel bis ter quater quinquies sexies septies octies novies decies �jednou

Číselně násobná příslovce semel bis ter quater quinquies sexies septies octies novies decies �jednou �dvakrát �třikrát �čtyřikrát �pětkrát �šestkrát �sedmkrát �osmkrát �devětkrát �desetkrát

Cvičení Zapište číslem � duo � quinque � deni � sedecim � duodeviginti �

Cvičení Zapište číslem � duo � quinque � deni � sedecim � duodeviginti � quadraginta unus � sex et quinquaginta � centesimus � mille nongenti octoginta quattuor Zapište latinsky � 3 x � 7. � 14 � 20. � 23 � 39 � 70 � 98 � 100 � 234 � 2015

Doplňte správnou číslovku (slovy): �________ extremitates �________ dentes lactei �________ dentes permanentes �________ dentes

Doplňte správnou číslovku (slovy): �________ extremitates �________ dentes lactei �________ dentes permanentes �________ dentes praemolares �________ vertebrae thoracicae �________ capita musculi tricipitis brachii �________ digiti ____ manus �________ digiti ____ manuum �________ digiti manuum et pedum �________ capillorum �________ capilli

Spojujte číslovky s počítaným předmětem (upravte koncovky, kde je třeba): �duo milia (gramma) �tres

Spojujte číslovky s počítaným předmětem (upravte koncovky, kde je třeba): �duo milia (gramma) �tres (ulcus) �tria milia (leucocytus) �quadringenti (dosis) �viginti (dens) �decem (causa) �duodeviginti (trauma) �mille (gutta)

K číslovce základní uveďte řadovou: vzor: tres dentes „tři zuby“ > dens tertius „třetí

K číslovce základní uveďte řadovou: vzor: tres dentes „tři zuby“ > dens tertius „třetí zub“ �quindecim guttae �viginti partes �novem cochlearia �centum doses �quattuor ventriculi �quattuordecim dies �duodeviginti tabulettae �duodecim vertebrae thoracicae

Spojte: �operatio ante (tres; annus) �post (unus; operatio) �morbus (unus; oculus) �post (duo; partus)

Spojte: �operatio ante (tres; annus) �post (unus; operatio) �morbus (unus; oculus) �post (duo; partus) �fractura (tres; os) �cum (tres; infans) �cum (duo; gutta) �post (quinque; infarctus)

Doplňte koncovky: � du___ manus � extractio dentis praemolaris secund____ inferioris dextri � ad

Doplňte koncovky: � du___ manus � extractio dentis praemolaris secund____ inferioris dextri � ad cent___ grammata aquae � spiritus quadragint___ centesim____ � ad trecent___ grammata aquae � die quint___ � extractio tr___ dentium � solutio pro mill___ dosibus � extractio dentis tert___ � laesio quattu___ vertebrarum lumbalium � in un___ dosi � ad cent__ octogint___ tr___ grammata � du__ oculi � solutio pro ducent___ iniectionibus