Raunarski sistem Struktura raunarskog sistema Podela raunara Hardver

  • Slides: 19
Download presentation
Računarski sistem • Struktura računarskog sistema • Podela računara • Hardver • Periferijski uređaji

Računarski sistem • Struktura računarskog sistema • Podela računara • Hardver • Periferijski uređaji • Spoljašnja memorija • Ulazno izlazni uređaji • Povezivanje hardverskih uređaja

Računarski sistem radi u četiri osnovne faze: -ulaz podataka, -obrada podataka, -čuvanje podataka i

Računarski sistem radi u četiri osnovne faze: -ulaz podataka, -obrada podataka, -čuvanje podataka i - izlazne informacije. Procesor računara Ulazna jedinica Upravljačka i Aritmetičko – Logička jedinica Operativna memorija Spoljašnja memorija Računarski sistem Izlazna jedinica

Osnovne komponente računarskog sistema su: mašina – računarski hardver, i program – računarski softver.

Osnovne komponente računarskog sistema su: mašina – računarski hardver, i program – računarski softver. Ulazne Kontrolna Glavna jedinice jedinica memorija Spoljašnje memorije Izlazne Aritmet. -Log. jedinice jedinica Centralna jedinica Organizacija računarskog hardvera

Osnovne komponente središnje jedinice: - centralna procesorska jedinica (CPU), - glavna memorija, - ulazno

Osnovne komponente središnje jedinice: - centralna procesorska jedinica (CPU), - glavna memorija, - ulazno – izlazni moduli. MEMORIJA 1. instukcija CPU 2. instukcija 1. podatak 2. podatak Ulazni podaci međumemorije U/I MODUL izlaz

Osnovni delovi CPU: n n n aritmetičko logička jedinica (svoj rad zasniva na logičkim

Osnovni delovi CPU: n n n aritmetičko logička jedinica (svoj rad zasniva na logičkim sklopovima koji obavljaju jednostavne operacije Bulove algebre na binarnim brojevima. ), upravljačka jedinica (naređuje akciju drugim jedinicama, kontroliše izvršavanje programa, uzima instrukcije iz memorije. ), registri.

Podela računara 1. Sa stanovišta primene računara: -računare opšte namene, - računare specijalne namene

Podela računara 1. Sa stanovišta primene računara: -računare opšte namene, - računare specijalne namene 2. Sa stanovišta broja korisnika: - višekorisnički računari, - jednokorisnički računari 3. Sa stanovišta broja korisnika: - serijske ili SISD (Single Instruction Data) - paralelne ili SIMD (Single Instruction Multiple Data)

Hardver Glavni elementi sistemskog kućišta su: n Matična ploča n Mikroprocesor n Memorijski (Ram)

Hardver Glavni elementi sistemskog kućišta su: n Matična ploča n Mikroprocesor n Memorijski (Ram) čipovi n Diskovi i diskete n Kartice i konektori za prosirenje n Napajanje električnom energijom

Matična ploča je tanka pravougaona štampana ploča koja drži i povezuje elektronske delove ručunara.

Matična ploča je tanka pravougaona štampana ploča koja drži i povezuje elektronske delove ručunara. Procesori i mikroprocesori su “mozak” računara, takozvana centralna procesorska jedinica CPU.

Memorija računara: Ram memorija (random – acess memory) memorija se priključuje na osnovu ploča

Memorija računara: Ram memorija (random – acess memory) memorija se priključuje na osnovu ploča preko konektora. Rom memorija (Read – only memory) služi samo za čitanje, tj. u ovu memoriju se ne mogu zapisivati novi podci ili menjati postojeći Keš memorija je brza memorija. Nalazi se u procesoru, koristi se kod ulaza i izlaza podataka.

Magistrala - Sabirnica Magistrala je komunikacioni put pomoću koga se razmenjuju informacije među komponentama.

Magistrala - Sabirnica Magistrala je komunikacioni put pomoću koga se razmenjuju informacije među komponentama. Postojr tri ključne magistrale: - magistrala podataka (data bus) koja se koristi za razmenu podataka između procesora i memorijskih lokacija, - adresna magistrala (address bus) služi za komunikaciju sa specifičnim područjima unutrašnje memorije, - kontrolna magistrala služi za prenos upravljačkih i kontrolnih signala od procesora do komponenti i obratno.

Kartice Grafička kartica je uređaj koje podatke uskladištene u računaru u digitalnom obliku pretvara

Kartice Grafička kartica je uređaj koje podatke uskladištene u računaru u digitalnom obliku pretvara u odgovarajuće analogne signale koji kontrolišu prikazivanje slike na ekranu. Zvučna kartica Mrežna kartica

Periferijski uređaji Prema funkciji, periferne uređaje delimo na: - spoljne memorije (služe za čuvanje

Periferijski uređaji Prema funkciji, periferne uređaje delimo na: - spoljne memorije (služe za čuvanje velikog broja podataka i programa. Disk, disketa i magnetna traka), - ulazne uređaje (služe za unošenje podataka u računar), - izlazne uređaje (služe za izdavanje rezultata obrade u obliku pogodnom za korišćenje. Monitor i štampač).

Spoljašnje memorije Postoje dva tipa spoljašnje memorije: - s direktnim pristupom (magnetni disk koji

Spoljašnje memorije Postoje dva tipa spoljašnje memorije: - s direktnim pristupom (magnetni disk koji se realizuje u dva oblika Disketa (Floppy disk) i Tvrdi disk (hard disk), - s sekvencijalnim pristupom (Magnetna traka).

Disk – Hard disk je glavni uređaj za čuvanje podataka u računarau. Smešten je

Disk – Hard disk je glavni uređaj za čuvanje podataka u računarau. Smešten je u disketnoj jedinici. Proizvode se u dva oblika: - pojedinačni magnetni disk, - paket sa više ploča (Disk paketi).

Ulazno – izlazni uređaji Tastatura – najviše korišćen uređaj kod računara, koristi se za

Ulazno – izlazni uređaji Tastatura – najviše korišćen uređaj kod računara, koristi se za ručno unošenje podataka. Miš – svoju primenu je pronašao korišćenjem i pojavljivanjem orijentisanih programa. Postoje dve vrste miša: -optički gde se pokretanje meri modulacijom optičkog zraka i optičkim tehnikama kodiranja, -mehanički miš koji funkcioniše pomeranjem po bilo kojoj površini sto dovodi do rotiranja kuglice koja se nalazi na donjoj strani.

Monitori n Monitor je izlazni deo računara preko koga se obavlja komunikacija između korisnika

Monitori n Monitor je izlazni deo računara preko koga se obavlja komunikacija između korisnika i računara. Razlikuju se: - monohromatski gde je cela površina ekrana iste boje a slova, slike i crtež su druge boje, - monitori u boji. CRT monitor LCD monitor

Štampači Štampač je izlazna jedinica računarskog sistema koja nam omogućava da na papiru napravimo

Štampači Štampač je izlazna jedinica računarskog sistema koja nam omogućava da na papiru napravimo kopije informacija koje su sačuvane na računaru. Postoje tri osnovna tipa računara: - Laserski štampači, - Matrični štampači i - Štampači sa mlaznicom. Laserki štampač Princip rada laserskog štampača

Modemi Modem je hardverski uređaj koji omogućava razmenu informacija između dva računara putem telefonske

Modemi Modem je hardverski uređaj koji omogućava razmenu informacija između dva računara putem telefonske linije. Postoje unutrašnji i spoljašnji modem.

Skeneri su uređaji koji snimaju digitalnu sliku strane, sliku ili crteža i šalju je

Skeneri su uređaji koji snimaju digitalnu sliku strane, sliku ili crteža i šalju je PS-ju. Skeneri mogu biti ručni, stoni, i sa ručnim ulaganjem papira. Ploteri su izlazni uređaji namenjeni za visokokvalitetno crtenje crteža, grafikona i višedimenzionalnih ilustracija. Postoje vektorski i rasterski ploteri.