Uvod u raunarske mree Raa ta su raunarske

  • Slides: 40
Download presentation
Uvod u računarske mreže Raša

Uvod u računarske mreže Raša

Šta su računarske mreže? • Računarska mreža je sistem koji se sastoji od skupa

Šta su računarske mreže? • Računarska mreža je sistem koji se sastoji od skupa hardverskih uređaja međusobno povezanih komunikacionom opremom, snabdevenih odgovarajućim komunikacionim softverom, kojim se ostvaruje kontrola sistema tako da je omogućen prenos podataka između povezanih uređaja.

Čemu služi mreža? • • Komunikacija Deljenje podataka i informacija Deljenje softvera Deljenje hardvera

Čemu služi mreža? • • Komunikacija Deljenje podataka i informacija Deljenje softvera Deljenje hardvera

Prednost umrežavaja • • • Komunikacija Lako deljenje resursa Brzina obrade informacija Pouzdanost Ušteda

Prednost umrežavaja • • • Komunikacija Lako deljenje resursa Brzina obrade informacija Pouzdanost Ušteda

Uloga računara u mreži • P 2 P ( peer-to-peer ) – mreža ravnopravnih

Uloga računara u mreži • P 2 P ( peer-to-peer ) – mreža ravnopravnih računara • Klijent – Server – sistem koji pruža svoje resurse – Klijent – sistem koji inicira kontakt sa serverom

Podela računarsih mreža

Podela računarsih mreža

Podela prema površini koju pokriva mreža

Podela prema površini koju pokriva mreža

Podela prema površini koju pokriva mreža • • • PAN LAN CAN MAN WAN

Podela prema površini koju pokriva mreža • • • PAN LAN CAN MAN WAN

Podela prema površini koju pokriva mreža • PAN – Lične mreže – raspona svega

Podela prema površini koju pokriva mreža • PAN – Lične mreže – raspona svega nekoliko metara ( Bluetooth, bežićni miš, štampač. . . ) • LAN – Lokalne mreže – mala udaljenost • CAN – Mreže raspona kampusa – ograničen geografski prostor • MAN - mreže raspola metropole – veći geografski prostor • WAN – Mreže širokog raspona – ogromni geografski prostor

Povezivanje računara • Dva računara u mreži se povezuju komunikacionim kanalom • Tologija mreže

Povezivanje računara • Dva računara u mreži se povezuju komunikacionim kanalom • Tologija mreže – način na koji su povezani i način kako razmenjuju podatke ( fizička i logička topologija ) • Deljenje komunikaconog kanala - broadcast

Podela po topologiji mreže

Podela po topologiji mreže

Zvezdasta topologija • U topologiji zvezde postoji centralni cvor na koji su povezani svi

Zvezdasta topologija • U topologiji zvezde postoji centralni cvor na koji su povezani svi drugi cvorovi. • Prednost je sto je lako dodati nove cvorove u mrezu, kao i to sto iskljucivanje iz mreze nekog cvora zbog kvara ne utice na rad ostalih cvorova. • Nedostatak je sto u slucaju kvara na centralnom cvoru citava mreza ne funkcionise. A B E D C

Prstenasta topologija • U topologiji prstena svaki cvor je povezan sa dva susedna cvora

Prstenasta topologija • U topologiji prstena svaki cvor je povezan sa dva susedna cvora tako da veze cine kruznu konfiguraciju. • Prednost je sto su putevi poruka odredjeni konfiguracijom mreze. • Nedostaci su tesko dodavanje novih cvorova, kvar na nekom cvoru, aktivnoj komponenti ili bilo koji drugi prekid konfiguracije prstena uvek V dovodi do prekida rada cele mreze. A D S

Topologija magistrale • Kod topologije magistrale svi cvorovi su vezani pojedinacno na magistralu preko

Topologija magistrale • Kod topologije magistrale svi cvorovi su vezani pojedinacno na magistralu preko koje se uspostavlja komunikacija medju njima i mreza prestaje sa radom jedino u slucaju da dodje do prekida na magistrali ili aktivnim komponentama magistrale. • Prednost je sto je lako dodavati ili uklanjati cvorove iz nje, kao i to sto ako bilo koji cvor na mrezi prestane sa radom to nema uticaja na ostale cvorove. A V D S E

Hibridna topologija • Hibridna topologija je nespecificna i njen oblik moze da varira od

Hibridna topologija • Hibridna topologija je nespecificna i njen oblik moze da varira od jedne konfiguracije do druge. Kod ove topologije postoje dodatne veze medju nekim cvorovima koje su obicno determinisane ekonomskim razlozima.

Podela po topologiji mreže

Podela po topologiji mreže

Podela po logičkoj organizaciji • Token ring • Ethernet

Podela po logičkoj organizaciji • Token ring • Ethernet

Token ring • Računari su povezani u Prsten po principu svaki računar ima prethodnog

Token ring • Računari su povezani u Prsten po principu svaki računar ima prethodnog i sledećeg. Podaci se šalju prvom do sebe ali samo u jednom smeru. Podatke će prihvatiti računar ćija je adresa navedena uz podatke. • Neodstaci TOKEN RING organizacije su: – Prekidom Prstena /TOKEN RING/ onemogućen je rad TOKEN RING-a. – Teško je dodavanje novog računara u TOKEN RING .

Ethernet • Termin gde jedan uređaj šalje paket mrežnom segmentu, prisiljavajući sve ostale uređaje

Ethernet • Termin gde jedan uređaj šalje paket mrežnom segmentu, prisiljavajući sve ostale uređaje u tom segmentu da obrate pažnju na paket. Istovremeno, drugi uređaj pokušava izvršiti prenos što dovodi do kolizije, nakon čega oba uređaja moraju da izvrše ponovni prenos, jedan po jedan. Nije preterano efikasan.

Prema odnosu čvorova • Klijent-server mreže • Ravnopravne mreže

Prema odnosu čvorova • Klijent-server mreže • Ravnopravne mreže

Mrežni slojevi i protokoli • Računarske mreže koriste slojevitost i jasno definisane protokole komunikacije.

Mrežni slojevi i protokoli • Računarske mreže koriste slojevitost i jasno definisane protokole komunikacije.

Protokol • Protokol definiše format i redosled poruka koje se razmenjuju između dva ili

Protokol • Protokol definiše format i redosled poruka koje se razmenjuju između dva ili više komunicirajućih entiteta, kao i akcije koje se preduzimaju nakon slanja ili prijema poruke ili nekog drugog događaja.

Slojevi mreže • OSI referentni model ili referentni model za otvoreno povezivanje sistema (Open

Slojevi mreže • OSI referentni model ili referentni model za otvoreno povezivanje sistema (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) je najkorišćeniji apstraktni opis arhitekture mreže. Opisuje interakciju uređaja (hardvera), programa, servisa (softvera) i protokola pri mrežnim komunikacijama.

Mrežni slojevi i protokoli

Mrežni slojevi i protokoli

Šta čini računarsku mrežu? računari komunikacioni softver komunikacioni medijum komunikacioni hardver

Šta čini računarsku mrežu? računari komunikacioni softver komunikacioni medijum komunikacioni hardver

Mrežni hardver • • Mrežni adapteri Hab Mostovi Svičevi Ruteri „Gateway“ Modemi Komunikacioni medijum

Mrežni hardver • • Mrežni adapteri Hab Mostovi Svičevi Ruteri „Gateway“ Modemi Komunikacioni medijum

Mrežni hardver • Mrežni adapteri ili mrežne kartice su ugrađeni u računare. • Modem

Mrežni hardver • Mrežni adapteri ili mrežne kartice su ugrađeni u računare. • Modem je uređaj koji konvertuje digitalni signal iz računara u analogni i obratno ( ADSL i kablovski modemi ). • Hab se koristi u lokalnim mrežama i poruke koje dobije hab bez analize i obrade prolsedjuje svim prikljucenim uredjajima.

Mrežni hardver • Mostovi su slični habovima, ali se koriste za povezivanje dva ili

Mrežni hardver • Mostovi su slični habovima, ali se koriste za povezivanje dva ili više nezavisna uređaja ili mreže. Most šalje poruke samo uređajima u mreži u kojoj se nalazi primalac. • Svičevi su slični habovima ali mogu da povežu dve ili više nezavisne mreže i poruke prosledjuju samo primaocu ili mreži gde se nalazi primalac.

Mrežni hardver • Ruteri su namenjeni za povezivanje raznorodnih mreža i povezivanju mreža sa

Mrežni hardver • Ruteri su namenjeni za povezivanje raznorodnih mreža i povezivanju mreža sa internetom. Funkcionišu na mrežnom sloju. • Uređaj kojima se mreža povezuje sa drugom različitom mrežom naziva se „gejtvej“.

Komunikacioni medijum • služi za fizičko povezivanje računara • karakteristike: brzina prenosa podataka (bps

Komunikacioni medijum • služi za fizičko povezivanje računara • karakteristike: brzina prenosa podataka (bps – bit po sekundi) i daljina prenosa podataka • Mogu se klasifikovati kao kablovski (bounded) ili bežični (unbounded)

Komunikacioni medijum • Kablovski medijumi: – telefonska linija – koaksijalni (antenski) kabal – UTP

Komunikacioni medijum • Kablovski medijumi: – telefonska linija – koaksijalni (antenski) kabal – UTP (mrežni) kabal – optički kabal

Komunikacioni medijum • Bežični medijumi: – satelitske veze – bežične veze (IR-infra red, Bluetooth,

Komunikacioni medijum • Bežični medijumi: – satelitske veze – bežične veze (IR-infra red, Bluetooth, Wi. Fi , WLAN, Wi. MAX ( gradske mreže ), satelitske mreže, mobilne mreže itd… )

Bežične mreže • Bluetooth je bežična tehnologija koja se koristi za komunikaciju na malim

Bežične mreže • Bluetooth je bežična tehnologija koja se koristi za komunikaciju na malim razdaljinama. Brzina do 3 Mbps. • Bežične lokalne mreže ( WLAN, Wi. Fi ) koriste radio-talase za komunikaciju. Pristup mreži se vrši preko pristupnih tačaka ( access point ) a oblast prostora gde je mreža dostipa je „vruća tačka“ ( hot spot ). Velike brzine, danas do 600 Mbps.

Komunikacioni softver • Programi koji omogućuju upotrebu komunikacionih uredjaja i upravljanje njima. * Postoje

Komunikacioni softver • Programi koji omogućuju upotrebu komunikacionih uredjaja i upravljanje njima. * Postoje dve vrste komunikacionih softvera : - Sistemski - bez koga komunikacioni uredjaji ne mogu da rade ; - Aplikativni - omogućuju razne aspekte upotrebe računarske mreže.

Komunikacioni softver • Vrste: – Pretraživači – E-mail klijenti – Programi za komunikaciju –

Komunikacioni softver • Vrste: – Pretraživači – E-mail klijenti – Programi za komunikaciju – Programi za razmenu dokumenata – Sigurnosni programi. . .

IP adresiranje • • Svaki računar na mreži mora da ima: IP adresa Mrezna

IP adresiranje • • Svaki računar na mreži mora da ima: IP adresa Mrezna maska Podrazumevajuci izlaz i lokalne mreže

IP Datagrami • Paketi za prenos podataka na internetu su IP DATAGRAMI. Datagram je

IP Datagrami • Paketi za prenos podataka na internetu su IP DATAGRAMI. Datagram je paket promenljive dužine (do 65535 bajta). Sastoji se iz dva dela: zaglavlja i podataka. • Zaglavlje je podeljeno na polja koja sadrže informacije bitne za rutiranje i isporuku datagrama

DNS serveri • Adrese iz simboličkog oblika u brojčani pretvaraju DNS serveri (engl. domain

DNS serveri • Adrese iz simboličkog oblika u brojčani pretvaraju DNS serveri (engl. domain nameserver).

ADSL

ADSL

Zaštita mreže • • Trojanci Napad do uskraćivanja usluga DNS prevara Brisanje web stranice

Zaštita mreže • • Trojanci Napad do uskraćivanja usluga DNS prevara Brisanje web stranice Tehnika krađe ličnih informacija Virusi, crvi Spam Phishing. . .