Program rada povijest Upute uenicima 1 razred Ciljevi

  • Slides: 21
Download presentation
Program rada povijest Upute učenicima, 1. razred

Program rada povijest Upute učenicima, 1. razred

Ciljevi: • razvoj povijesnog mišljenja • samostalno analiziranje i interpretiranje povijesna zbivanja • sposobnosti

Ciljevi: • razvoj povijesnog mišljenja • samostalno analiziranje i interpretiranje povijesna zbivanja • sposobnosti kritičkog promatranja • sposobnost logičkog i kritičkog razmišljanja • bolje razumijevanje različitih društvenih strukture

Program 1. razreda Povijest svijeta od prapovijesti do početka srednjeg vijeka 1. Uvod u

Program 1. razreda Povijest svijeta od prapovijesti do početka srednjeg vijeka 1. Uvod u povijest 2. Prapovijest 3. Velike civilizacije Istoka 4. Grčka 5. Rima

Udžbenik i pribor Damir Mijatović, Povijest 1, Alfa - rad na satu - rad

Udžbenik i pribor Damir Mijatović, Povijest 1, Alfa - rad na satu - rad kod kuće – učenje, nadopuna znanja, domaće zadaće bilježnica i pribor za pisanje

Bilježnica: • prema slobodnom izboru, bolje veliki format • pisanje sheme ploče • vođenje

Bilježnica: • prema slobodnom izboru, bolje veliki format • pisanje sheme ploče • vođenje bilješki na satu ili tijekom učenja kod kuće – obavezno • radionice – vježbe • domaće zadaće • povremeno pregledavanje bilježnica

Bilježnica Bilješke • shema ploče (na slideu) • pojmovi • vježbe • definicije, •

Bilježnica Bilješke • shema ploče (na slideu) • pojmovi • vježbe • definicije, • skice • važne informacije • domaće zadaće • dopune iz udžbenika i stručne literature

Rad na satu • prezentacije • objašnjenje - izlaganje • razgovor • analize povijesnih

Rad na satu • prezentacije • objašnjenje - izlaganje • razgovor • analize povijesnih karata, slikovnih izvora, teksta. . . • vježbe – individualne, rad u paru, grupni rad

Paćenje rada - ocjenjivanje usmeno i pismeno Fond sati: 70 Usmeni odgovor na postavljena

Paćenje rada - ocjenjivanje usmeno i pismeno Fond sati: 70 Usmeni odgovor na postavljena pitanja • dvije ocjene Pismena provjera znanja: • 4 pismene provjere znanjanajavljene prema planu pisanja pismenih provjera znanja • dvije ocjene

Elementi ocjenjivanja 1. Činjenično znanje 2. Konceptualno znanje 3. Proceduralno znanje

Elementi ocjenjivanja 1. Činjenično znanje 2. Konceptualno znanje 3. Proceduralno znanje

Činjenično znanje Poznavanje: • najvažnijih povijesnih događaja • činjenica • datuma • procesa •

Činjenično znanje Poznavanje: • najvažnijih povijesnih događaja • činjenica • datuma • procesa • pojava • pojmova • osoba

Konceptualno znanje • poznavanje povijesne kronologije • uzročno-posljedičnih odnosa • povijesnoga kontinuiteta i društvenih

Konceptualno znanje • poznavanje povijesne kronologije • uzročno-posljedičnih odnosa • povijesnoga kontinuiteta i društvenih promjena • uporaba povijesnog zemljovida • poznavanje povijesnih izvora i njihovo stavljanje u povijesni kontekst

Proceduralno znanje • poznavanje uporabe i interpretacije povijesnih izvora • kreiranje povijesnih zemljovida i

Proceduralno znanje • poznavanje uporabe i interpretacije povijesnih izvora • kreiranje povijesnih zemljovida i rad na njima (rad sa „slijepom” kartom) • kreiranje i izlaganje samostalnih radnih zadataka • pisanih radova (eseja)

Usmena provjera znanja 2 ocjene Činjenično znanje • Što? Konceptualno znanje • Zašto? –

Usmena provjera znanja 2 ocjene Činjenično znanje • Što? Konceptualno znanje • Zašto? – uzročno posljedične veze • Kad? • Uočavanje promjena • Gdje? • Tko? • Uspoređivanje događaja, osoba, • Objašnjenje povijesne karte • Određivanje sličnosti i razlika

Pismena provjera znanja Činjenično znanje: a) zadaci objektivnog tipa b) lenta vremena Konceptualno znanje:

Pismena provjera znanja Činjenično znanje: a) zadaci objektivnog tipa b) lenta vremena Konceptualno znanje: a) objašnjenja pojmova, događaja b) formuliranje zaključaka c) zadaci uz povijesni tekst d) zadaci uz povijesnu kartu 2 ocjene

Kriteriji vrednovanja - pismeno ocjena prag Odličan 100 – 91 % Vrlo dobar 90

Kriteriji vrednovanja - pismeno ocjena prag Odličan 100 – 91 % Vrlo dobar 90 – 80 % Dobar 61 – 79 % Dovoljan 50 – 60 % Nedovoljan 0 – 49 %

Kriteriji vrednovanja - usmeno Odličan (5) Učenik: • vrlo dobro razumije nastavno gradivo •

Kriteriji vrednovanja - usmeno Odličan (5) Učenik: • vrlo dobro razumije nastavno gradivo • ne zbunjuju ga dodatna nastavnikova pitanja • pokazuje veliku samostalnost u izlaganju i opisivanju problema i primjera • samostalno, logično tumači i interpretira podatke i povezuje • ovladao je vještinom sinteze i vrednovanja

Kriteriji vrednovanja - usmeno Vrlo dobar (4) Učenik: • razumije nastavno gradivo • nema

Kriteriji vrednovanja - usmeno Vrlo dobar (4) Učenik: • razumije nastavno gradivo • nema nepotpunosti u znanju • zna temeljne elemente gradiva i pojedinost • gotovo ne treba učiteljevu pomoć • odgovore oblikuje vlastitim riječima, pojašnjava, uspoređuje • objašnjava logično, povezuje sličnosti i uočava razlike • ima poteškoće samo kod sinteze i vrednovanja

Kriteriji vrednovanja - usmeno Dobar (3) Učenik: • pokazuje dobro znanje • odgovara točno

Kriteriji vrednovanja - usmeno Dobar (3) Učenik: • pokazuje dobro znanje • odgovara točno • razumije nastavno gradivo, ali bez pojedinosti • primjetne su nepotpunosti u znanju • nastavno gradivo izlaže prema bilješkama ili prema udžbeniku • treba učiteljevu pomoć i dobro se njome koristi

Kriteriji vrednovanja - usmeno Dovoljan (2) Učenik: • pokazuje prilično nepotpuno znanje • slabo

Kriteriji vrednovanja - usmeno Dovoljan (2) Učenik: • pokazuje prilično nepotpuno znanje • slabo razumije • usvojio je osnovne elemente nastavnog gradiva • treba mnogo nastavnikove pomoći

Kriteriji vrednovanja - usmeno Nedovoljan (1) Učenik: • ne zna ili zna vrlo malo

Kriteriji vrednovanja - usmeno Nedovoljan (1) Učenik: • ne zna ili zna vrlo malo nastavnog gradiva • brka pojmove • ponavlja nastavno gradivo bez povezivanja i ne razumije smisao pojedinih pojmova • pogrešno objašnjava • ne zna činjenice , imena, događaje

Preporuke: • budite redovito prisutni na satu • aktivno sudjelujte u razgovoru, diskusiji, radionici,

Preporuke: • budite redovito prisutni na satu • aktivno sudjelujte u razgovoru, diskusiji, radionici, grupnom radu • postavljajte pitanja, iznosite vlastite stavove i mišljenja • pripremajte se redovito za nastavu – propušteno gradivo naučite iz udžbenika • ne prepisujte domaće zadaće – izradom domaće zadaće učite • pokažite želju za stjecanjem novih znanja