PREZENTCIA NA VYUOVACIU HODINU KOLA Spojen kola Slnen

  • Slides: 13
Download presentation
PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A

PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A – PŠ Predmet: VKM - Výchova k mravnosti a občianstvu

Téma: Sociálne dávky

Téma: Sociálne dávky

Štátne sociálne dávky • sú dávky pre rodiny s deťmi, penzie, nemocenské, ale aj

Štátne sociálne dávky • sú dávky pre rodiny s deťmi, penzie, nemocenské, ale aj úrazové dávky • dostať ich môže každý, kto splní podmienky • niektoré vypláca Sociálna poisťovňa a nárok na ne má človek, ktorý platí či v minulosti platil odvody, iné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a zo svojho rozpočtu ich vypláca štát • • Štátne sociálne dávky: Príspevok pri narodení dieťaťa Príspevok na viac súčasne narodených detí Príspevok na pohreb Rodičovský príspevok Prídavok na dieťa Príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Príspevok na starostlivosť o dieťa

Dávka v hmotnej núdzi • dávka v hmotnej núdzi patrí k základnej dávke štátnej

Dávka v hmotnej núdzi • dávka v hmotnej núdzi patrí k základnej dávke štátnej sociálnej pomoci • základnou podmienkou na nárokovanie si tejto dávky je stav hmotnej núdze žiadateľa • tá nastáva, ak príjem žiadateľa nedosahuje ani úroveň životného minima • štát ju poskytuje ľuďom, ktorých príjem nedosahuje životné minimum, a nie sú schopní si ho zabezpečiť vlastným pričinením (práca, predajom majetku)

 • dávka sa vypočítava na domácnosť spoločne s ďalšími spoločne posudzovanými osobami •

• dávka sa vypočítava na domácnosť spoločne s ďalšími spoločne posudzovanými osobami • fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, sú: o manžel a manželka, o rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti, o rodičia a ich deti do rokov veku, ktoré nemajú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti

Dávka v hmotnej núdzi • Výška dávky v hmotnej núdzi je : • 66,

Dávka v hmotnej núdzi • Výška dávky v hmotnej núdzi je : • 66, 30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca, • 126, 20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, • 115, 30 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí, • 172, 60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, • 184, 30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi, • 232, 60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi

Prídavok na dieťa • prídavok sa vypláca mesačne • výška prídavku na dieťa je

Prídavok na dieťa • prídavok sa vypláca mesačne • výška prídavku na dieťa je 24, 90 € • vypláca sa najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti • ide o sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb

Rodičovský príspevok • rodičovský príspevok sa poskytuje do troch rokov života dieťaťa • v

Rodičovský príspevok • rodičovský príspevok sa poskytuje do troch rokov života dieťaťa • v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa až do šiesteho roku života • výška rodičovského príspevku je 370 eur za predpokladu splnenia podmienok • rodičovský príspevok sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac

Príspevok pri narodení dieťaťa • dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so

Príspevok pri narodení dieťaťa • dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so • • • zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa výška príspevku pri narodení dieťaťa je 829, 86€ poskytuje sa jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky príspevok patrí na každé narodené dieťaťa, ktoré sa dožilo 28 dní ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu je výška príspevku 151, 37€

Invalidný dôchodok • účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti

Invalidný dôchodok • účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca • dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok o invalidný dôchodok do 70% 216, 37€ o Invalidný dôchodok nad 70% 392, 01€ o Invalidný (vrátane čiastočných invalidných) 283, 63€

Žiadosti • nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti •

Žiadosti • nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti • žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana • tlačiva žiadosti sú k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ich môžete vyhľadať aj na internete • www. upsvar. sk/vzoryžiadostí. • www. slovensko. sk, • Infolinka

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť