PREZENTCIA NA VYUOVACIU HODINU KOLA Spojen kola Slnen

  • Slides: 11
Download presentation
PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A

PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A – PŠ Predmet: RDV – Rodinná výchova

Téma: Manželstvo a rodičovstvo

Téma: Manželstvo a rodičovstvo

Manželstvo • výsledok silného a vytrvalého vzťahu medzi mužom a ženou • predpokladom dobrého

Manželstvo • výsledok silného a vytrvalého vzťahu medzi mužom a ženou • predpokladom dobrého manželského vzťahu je: • aby sa mladí ľudia vzájomne poznali • aby poznali svoje kladné a záporné vlastnosti • aby sa mali radi úprimnou a hlbokou láskou

 • • • aby boli rozumovo dostatočne zreli aby sa vzájomne ctili aby

• • • aby boli rozumovo dostatočne zreli aby sa vzájomne ctili aby navzájom poznali zdravotný stav aby si uvedomovali zodpovednosť za vzťah aby boli schopní finančne zabezpečiť budúcu rodinu, spoločne sa starať o domácnosť, deti, navzájom si pomáhať

Uzavretie manželstva • zákonom stanovený vek je 18 rokov • uzatvára sa súhlasným vyhlásením

Uzavretie manželstva • zákonom stanovený vek je 18 rokov • uzatvára sa súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom štátu alebo cirkevným orgánom • v našom štáte je povolený len monogamný typ • poslaním manželstva je založiť si rodinu • ak sa manželstvo rozpadá, nastáva rozvod

Rodičovstvo • ak sa manželom narodí dieťa, vzniká rodina • rodina je najmenšia bunka

Rodičovstvo • ak sa manželom narodí dieťa, vzniká rodina • rodina je najmenšia bunka v spoločnosti • dieťa sa narodí bezbranné, neschopné chôdze, neschopné samé sa opatriť a preto potrebuje opateru dospelých • rodina dáva dieťaťu životný cieľ a spoločenské postavenie • byť dieťaťom rodiny je lepšie, ako vyrastať v domove, kde niet otecka a mamičky

Vzťahy v rodine • členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen

Vzťahy v rodine • členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní svoju úlohu • v rodine vládne láska, navzájom si pomáhajú, učia sa jeden od druhého, delia sa o radosť a smútok • každý rodič by sa mal snažiť, aby spoločne všetci tvorili šťastnú rodinu

Pomoc štátu rodinám • mamičky počas materskej dovolenky dostávajú materský príspevok • rodičia dostávajú

Pomoc štátu rodinám • mamičky počas materskej dovolenky dostávajú materský príspevok • rodičia dostávajú pre deti príspevok na výživu • deti majú možnosť navštevovať MŠ, žiaci ŠKD • starostlivosť venujú budúcim mamičkám, deťom lekári a pracovníci rôznych poradni

Funkcie rodiny • reprodukčná (rozmnožovacia) - zachovanie rodu • ekonomická - materiálne zabezpečenie byt,

Funkcie rodiny • reprodukčná (rozmnožovacia) - zachovanie rodu • ekonomická - materiálne zabezpečenie byt, strava, oblečenie, učenie, zábava i oddych

 • výchovná - zabezpečuje základnú starostlivosť o deti a ich výchovu - zodpovednosť

• výchovná - zabezpečuje základnú starostlivosť o deti a ich výchovu - zodpovednosť predpisuje Zákon o rodine • emocionálna (citová) a ochranná vzájomné porozumenie, láska, ochrana a opora

Ďakujem za pozornosť!

Ďakujem za pozornosť!