Informatika Prprava na vyuovaciu hodinu Nzov tematickho celku

  • Slides: 18
Download presentation
Informatika

Informatika

Príprava na vyučovaciu hodinu Názov tematického celku: Počítačové systémy Vyučujúci: Predmet: Ing. Peter Prihoda

Príprava na vyučovaciu hodinu Názov tematického celku: Počítačové systémy Vyučujúci: Predmet: Ing. Peter Prihoda Informatika STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Volgogradská 1 080 01 Prešov Slovensko

Názov témy: Počítačová architektúra. 3

Názov témy: Počítačová architektúra. 3

Počítačová architektúra – popisuje spôsob, akým treba jednotlivé súčiastky a komponenty prepojiť, aby celý

Počítačová architektúra – popisuje spôsob, akým treba jednotlivé súčiastky a komponenty prepojiť, aby celý počítač spoľahlivo a rýchlo pracoval.

V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s počítačmi, ktoré majú von Neumannovu architektúru. Charakterizujú ju:

V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s počítačmi, ktoré majú von Neumannovu architektúru. Charakterizujú ju: • počítač sa skladá z procesora, pamäte a vstupno-výstupných zariadení, • program je uložení v pamäti počítača, • procesor vykonáva inštrukcie programu postupne, • údaje sa spracovávajú v dvojkovej sústave.

Matičná doska (z anglického motherboard) - obsahuje najdôležitejšie elektronické súčiastky počítača a to: •

Matičná doska (z anglického motherboard) - obsahuje najdôležitejšie elektronické súčiastky počítača a to: • procesor, • pamäť RAM, • sieťová karta, • TV karta, • grafická karta, • zvuková karta, • CD, DVD mechanika, • pevný disk atď. .

Matičná doska

Matičná doska

Procesor (CPU - Central Processing Unit) - je “mozog” počítača. • riadi činnosť ostatných

Procesor (CPU - Central Processing Unit) - je “mozog” počítača. • riadi činnosť ostatných častí počítača, • spracováva jednotlivé inštrukcie, prevádza výpočty a riadi tok dát celým systémom, • vykoná desiatky miliónov operácií za sekundu; • rýchlosť procesora je jedným z najdôležitejších faktorov určujúcich rýchlosť počítača (čím rýchlejší je procesor, tým rýchlejší je celý PC); • rýchlosť procesora sa udáva v GHz, (v starších PC v MHz); • najčastejšie sa používajú procesory firmy Intel, AMD a VIA.

Typy procesorov: • Intel Pentium • Intel Celerom • AMD Athlon • AMD Duron

Typy procesorov: • Intel Pentium • Intel Celerom • AMD Athlon • AMD Duron • VIA Cyrix.

Pamäť počítača – je miesto, kde sa ukladajú rozličné druhy údajov, napr. programy, obrázky,

Pamäť počítača – je miesto, kde sa ukladajú rozličné druhy údajov, napr. programy, obrázky, texty, tabuľky atď. Údaje môžeme do pamäte zapisovať a môžeme ich z pamäte čítať.

Pamäť PC - podľa spôsobu používania delíme na: a) Vnútornú - slúži na uchovanie

Pamäť PC - podľa spôsobu používania delíme na: a) Vnútornú - slúži na uchovanie údajov, uloženie a vykonávanie inštrukcií programov, b) vonkajšiu- sem radíme najmä diskové jednotky; sú to rôzne druhy pamätí, ktoré sa väčšinou nachádzajú mimo počítača.

ROM (ang. Read Only Memory = pamäť iba na čítanie) je trvalá pamäť a

ROM (ang. Read Only Memory = pamäť iba na čítanie) je trvalá pamäť a jej obsah ostáva uložený aj po vypnutí počítača. V počítačoch sa využívajú pamäte ROM napríklad na to, aby sa po zapnutí počítača spustil program, ktorý sa postará o spustenie operačného systému z iného pamäťového média - najčastejšie z pevného disku. RAM (ang. Random Access Memory = pamäť s priamym prístupom) slúži k dočasnému uloženiu dát v počítači. Umožňuje vykonávať operácie čítania a zápisu. Po vypnutí počítača sa z nej dáta stratia. Jej kapacita značne ovplyvňuje rýchlosť počítača a nazýva sa aj operačná pamäť. Počítač si do nej neustále ukladá nové inštrukcie alebo dáta, ktoré nahrádzajú staré už nepotrebné. Veľkosť akejkoľvek pamäte sa udáva v MB (megabajt).

Operačná pamäť

Operačná pamäť

Pevný disk - (z angl. hard disk, HD alebo harddisk drive, HDD) - je

Pevný disk - (z angl. hard disk, HD alebo harddisk drive, HDD) - je zariadenie, ktoré sa používa na uchovávanie dát v počítačoch. Dáta sa na pevný disk zapisujú pomocou magnetického záznamu, čo má veľkú výhodu najmä v tom, že sú uložené natrvalo, teda až pokiaľ nie sú zmazané používateľom alebo prístrojom. Vďaka tejto vlastnosti býva pevný disk často označovaný aj ako energeticky nezávislé pamäťové médium. Uložené údaje totiž uchováva aj po ukončení dodávky elektrickej energie.

Pevný disk

Pevný disk

Zbernica - je sústava vodičov, ktoré prepájajú viaceré elektrické či elektronické zariadenia a slúžia

Zbernica - je sústava vodičov, ktoré prepájajú viaceré elektrické či elektronické zariadenia a slúžia na vzájomný prenos energie, alebo údajov vo forme elektrických impulzov, medzi nimi.

Fixačná časť Metóda otázok a odpovedí • • Čo je počítačová architektúra? Čo je

Fixačná časť Metóda otázok a odpovedí • • Čo je počítačová architektúra? Čo je matičná doska? Načo slúži procesor? Charakterizuj pevný disk.

Ďakujem za pozornosť.

Ďakujem za pozornosť.