Indywidualny Program EdukacyjnoTerapeutyczny Tworzenie IPET krok po kroku

  • Slides: 22
Download presentation
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny Tworzenie IPET krok po kroku Autor prezentacji: mgr Beata Kręciewska Przedszkole

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny Tworzenie IPET krok po kroku Autor prezentacji: mgr Beata Kręciewska Przedszkole Nr 30 w Gdyni

IPET – co to i dla kogo … IPET to indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny, który

IPET – co to i dla kogo … IPET to indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny, który przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program powinien powstać do 30 września danego roku szkolnego lub w terminie 30 dni od przekazania przez rodziców orzeczenia.

Podstawa prawna 1. 2. 3. Podstawa prawna: par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Podstawa prawna 1. 2. 3. Podstawa prawna: par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 392), par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1489), par. 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532)

Warto wiedzieć… Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne. ü Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na

Warto wiedzieć… Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne. ü Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych. ü Można zatem nie zgodzić się zarówno na diagnozowanie dziecka przez przedszkole, jak i na jego udział w zajęciach. ü Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana nie tylko dzieciom, ale też rodzicom i nauczycielom. Jako że korzystanie z niej jest dobrowolne, rodzice mogą odmówić korzystania z porad przedszkola. ü

Spis treści IPET Moja propozycja IPET -u zawiera: CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne 1. Informacja

Spis treści IPET Moja propozycja IPET -u zawiera: CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne 1. Informacja o dziecku: -imię i nazwisko -data i miejsce urodzenia -numer i data wydania orzeczenia -termin przedłożenia orzeczenia w przedszkolu -termin realizacji IPET -rozpoznanie wynikające z orzeczenia 2. Zalecenia zawarte w orzeczeniu 3. Wnioski z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka CZĘŚĆ 2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych 1. Cel ogólny i szczegółowy programu 2. Metody i formy pracy z dzieckiem 3. Sposoby monitorowania osiągnięć dziecka 4. Dokumentacja rozwoju dziecka- Indywidualna teczka dziecka 5. Proces tworzenia i realizacji IPET CZĘŚĆ 3. Udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1. Formy pomocy/ wymiar godzin CZĘŚĆ 4. Plan pracy rewalidacyjno-wychowawczej CZĘŚĆ 5. Plan terapii dodatkowych np. logopedycznej CZĘŚĆ 6. Plan działań edukacyjnych nauczyciela wychowawcy CZĘŚĆ 7. Współpraca z poradnią i instytucjami CZĘŚĆ 8. Współpraca z rodzicami CZĘŚĆ 9. Informacje końcowe – zatwierdzenie programu

Część 1. Informacja ogólne Przykład: Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce Jan Kowalski 22.

Część 1. Informacja ogólne Przykład: Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce Jan Kowalski 22. 03. 2009 rok Szczecin Numer i data wydania orzeczenia Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 111/PP/11/11 z dnia 11. 2011 r. wydany przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie Termin złożenia orzeczenia w przedszkolu 15 marzec 2014 r. Termin realizacji IPET wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia Niepełnosprawność ruchowa

2. Zalecenia do pracy z dzieckiem Zalecenia zawarte w orzeczeniu są istotne dla terapii,

2. Zalecenia do pracy z dzieckiem Zalecenia zawarte w orzeczeniu są istotne dla terapii, dlatego warto zapoznać się z ich treścią, uwzględnić w przygotowaniach do tworzenia IPET oraz w codziennej pracy. Ich treść można bezpośrednio przepisać do IPET- u z orzeczenia.

3. Wnioski z diagnozy Wnioski z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka dokonywana podczas pierwszego

3. Wnioski z diagnozy Wnioski z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka dokonywana podczas pierwszego miesiąca pracy z dzieckiem Mocne strony dziecka Trudności dziecka -… -… - - - Zawsze staram się, aby ta tabela była odpowiednio rozbudowana o treści z lewej strony- Mocne strony dziecka, ze względu na to, że jest to baza terapeuty do poszerzania wiedzy dziecka.

Część 2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych Przykład: Cel ogólny -optymalna psychostymulacja dziecka z deficytem

Część 2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych Przykład: Cel ogólny -optymalna psychostymulacja dziecka z deficytem w rozwoju i przygotowanie go do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie i w warunkach domowych oraz przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej w szkole podstawowej Cele szczegółowe -wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; -stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie itd…

 Metody i formy pracy Metody pracy np. czynnego podpowiadania ruchów, naśladowcza, pokazowa itd.

Metody i formy pracy Metody pracy np. czynnego podpowiadania ruchów, naśladowcza, pokazowa itd. Dodatkowo często stosuję w pracy z dzieckiem: -techniki relaksacyjne- Wintreberta -elementy kinezjologii edukacyjnej Gimnastykę mózgu P. Denisona -Programy Aktywności - Programy Świadomości Ciała, Kontaktu i Komunikacji - opracowane przez M. i Ch. Knillów -Program stymulacji polisensorycznej z cyklu „Poranny krąg” itp… Formy pracy- indywidualna (w diadzie), w grupie lub w zespole

Sposób monitorowania osiągnięć dziecka Postępy dziecka ocenia się na podstawie zebranego przez nauczycieli i

Sposób monitorowania osiągnięć dziecka Postępy dziecka ocenia się na podstawie zebranego przez nauczycieli i specjalistów materiału w czasie pracy z dzieckiem przez cały rok szkolny są to m. in. : -wytwory własne -indywidualne karty pracy -scenariusze zajęć obserwowanych / dodatkowych -arkusze obserwacji -kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka (wybór należy do specjalisty czy stworzy go sam, czy dobierze sobie z dostępnych narzędzi) -zdjęcia z pracy z dzieckiem…

Dokumentacja rozwoju dziecka- Indywidualna Teczka Dziecka Przykład: Dokumenty skonstruowane i przysposobione na potrzeby pracy

Dokumentacja rozwoju dziecka- Indywidualna Teczka Dziecka Przykład: Dokumenty skonstruowane i przysposobione na potrzeby pracy z dzieckiem pozwalające na stałą kontrolę zmian zachodzących w poszczególnych sferach rozwoju dziecka, a także normujące pracę z nim to m. in. : -Diagnoza funkcjonalna wstępna umiejętności dziecka- IX -Ankiety informacyjne od rodziców- IX -Kontrakt- IX -Karty pracy/ książki pomocnicze- IX-VII -Arkusze obserwacji rozwoju dziecka- IX, I, IV -Karty informacyjne dokonywane podczas konsultacji- IX-VI -Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole- IV -Dokumentacja medyczna, orzeczenia, opinie dostarczone przezrodzica -Inne dokumenty tj. Inwentarz Gunzburga, skale obserwacji zachowań dzieci i rodziców w zajęciach Ruchu Rozwijającego W. Sherborne itp.

Proces tworzenia i realizacji IPET opracowanie programu przez zespół - IX zapoznanie rodziców z

Proces tworzenia i realizacji IPET opracowanie programu przez zespół - IX zapoznanie rodziców z programem - IX wspieranie rodziców w pracy z dzieckiem – X. 2013 – V. 2014 ewaluacja programu, ocena poziomu funkcjonowania dziecka – I, IV sformułowanie wniosków do dalszej pracy, ewentualna modyfikacja programu – I, IV opracowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – IV

CZĘŚĆ 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Forma pomocy Wymiar godzin Zajęcia rewalidacyjne x godz. /

CZĘŚĆ 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Forma pomocy Wymiar godzin Zajęcia rewalidacyjne x godz. / tydz. /mc Zajęcia logopedyczne x razy w tyg. / mc po x min Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, m. innymi w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zalecanych ćwiczeń z rewalidacji ogólnorozwojowej zabawy edukacyjne, ćwiczenia gimnastyczne z asystą, zabawy dydaktyczne, zabawy grupowe, w parach, zespołach, indywidualnie. Należy ustalić na jakim etapie rozwoju dziecko funkcjonuje. Ja najczęściej stosuje następującą kategoryzację: -poziomie abstrakcyjno-symbolicznym -poziomie poznawczym -poziomie odkrywczo-badawczym -poziomie zmysłowym* *A. Franczyk, K. Krajewska, Skarbiec nauczyciela-terapeuty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

CZĘŚĆ 4. Plan pracy rewalidacyjno – wychowawczej Dowolność jest ogromna w tworzeniu tego punktu

CZĘŚĆ 4. Plan pracy rewalidacyjno – wychowawczej Dowolność jest ogromna w tworzeniu tego punktu IPET, moja wersja jest bogato rozbudowana, ale nie jest wersją ostateczna, dlatego że każde dziecko wymaga innego wsparcia w zakresie treningu, kształtowania bądź doskonalenia umiejętności.

Plan pracy można zorganizować w następujący sposób: Obszary Rozwijanie/ kształtowanie/ ćwiczenie/ doskonalenie … sprawności/

Plan pracy można zorganizować w następujący sposób: Obszary Rozwijanie/ kształtowanie/ ćwiczenie/ doskonalenie … sprawności/ koordynacji/ precyzji/ percepcji/ rozwoju np. poznawczego/ mowy i aparatu artykulacyjnego/ czynności np. samoobsługowych/ nawyków np. higienicznych/ obszaru emocjonalnego … Przykład: Rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej i percepcji wzrokowej … Działania 1. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych: -rozpoznawanie treści obrazków (dod. tworzenie opisu do nich); -różnicowanie kolorów; -różnicowanie prostych figur geometrycznych; -dobieranie jednakowych obrazków; -spostrzeganie różnic; -wyszukiwanie braków na obrazku; -układanie obrazków wg wzoru… … Uwagi Od września do lutego: większe formaty kart pracy (od A 4 do A 3) oraz elementów do pracy plastycznotechnicznej …

Dodatkowo CZĘŚĆ 5. Plan terapii dodatkowych np. : logopedycznej, rehabilitacyjnej itd. CZĘŚĆ 6. Plan

Dodatkowo CZĘŚĆ 5. Plan terapii dodatkowych np. : logopedycznej, rehabilitacyjnej itd. CZĘŚĆ 6. Plan działań edukacyjnych nauczyciel wychowawcy uwzględniony m. in. w miesięcznym planie pracy grupy

CZĘŚĆ 7. Współpraca z poradnią i innymi instytucjami Przykład: Rodzaj instytucji Poradnia Psychologiczno. Pedagogiczna

CZĘŚĆ 7. Współpraca z poradnią i innymi instytucjami Przykład: Rodzaj instytucji Poradnia Psychologiczno. Pedagogiczna nr X w Gdańsku Fundacje, stowarzyszenia i in. … … Rodzaj i zakres współpracy

CZĘŚĆ 8. Współpraca z rodzicami Przykład: Zakres współpracy z rodzicami: rozmowa wspierająca, konsultacje, instruktaże

CZĘŚĆ 8. Współpraca z rodzicami Przykład: Zakres współpracy z rodzicami: rozmowa wspierająca, konsultacje, instruktaże do pracy w domu zwłaszcza w czasie choroby, po zabiegu dziecka itp. stały kontakt mailowy, przekazywanie materiałów do pracy w domu, pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami, stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka. wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej: zajęcia pokazowe, instruktaż, dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej- m. małej, czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych, dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki malej/ dużej (ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)

CZĘŚĆ 9. Informacje końcowe- zatwierdzenie programu Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracował zespół w składzie: 1.

CZĘŚĆ 9. Informacje końcowe- zatwierdzenie programu Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracował zespół w składzie: 1. . ……………… 2. ……………… 3. ………………. Data opracowania programu ……………. Program zatwierdzony do realizacji przez dyrektora: ……………………. Program przyjęty do realizacji przez rodzica: ………………………. .

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę

UWAGA Dane osobowe podane w prezentacji są nieprawdziwe wszelka zbieżność jest przypadkowa. Wszelkie prawa

UWAGA Dane osobowe podane w prezentacji są nieprawdziwe wszelka zbieżność jest przypadkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zabronione. Prezentacja została stworzona w celu samodoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.