BADANIE PRACY Badanie pracy Badanie metod pracy 2182021

  • Slides: 17
Download presentation
BADANIE PRACY Badanie pracy Badanie metod pracy 2/18/2021 Pomiar pracy 1. Wybierz zadanie do

BADANIE PRACY Badanie pracy Badanie metod pracy 2/18/2021 Pomiar pracy 1. Wybierz zadanie do zbadania 2. Zarejestruj fakty 3. Zbadaj fakty 3. Zanalizuj fakty 4. Opracuj i zdefiniuj nową metodę 4. Zmierz zadanie 5. Wprowadź nową metodę do praktyki 5. Określ normę czasu 6. Utrzymaj ją 6. Zdefiniuj metodę i odnośny czas zarządzanie produkcją 1

BADANIE PRACY Badanie metod pracy WYBIERZ Wskazówki wyboru zadania do zbadania: Zbyt niska wydajność

BADANIE PRACY Badanie metod pracy WYBIERZ Wskazówki wyboru zadania do zbadania: Zbyt niska wydajność Konieczność poprawy bezpieczeństwa Powstawanie zatorów Niedostateczne wykorzystanie ludzi lub sprzętu Niewłaściwe zarobki Niska lub niewłaściwe jakość Trzeba unikać za wszelka ceną tajemnicy, czy wrażenia tajemnicy 2/18/2021 zarządzanie produkcją 2

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Karty procesów – sekwencja wydarzeń jest przedstawiona graficznie

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Karty procesów – sekwencja wydarzeń jest przedstawiona graficznie za pomocą symboli; celem jest zapewnienie jednoznacznego, zapisu procesu tak aby mógł on być badany, analizowany oraz udoskonalany - operacja - transport - kontrola 2/18/2021 - składowanie stałe - czasowe składowanie, opóźnienie zarządzanie produkcją 3

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ operacja podstawowe – te podczas których praca wykonywana

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ operacja podstawowe – te podczas których praca wykonywana jest rzeczywiście na materiale lub sprzęcie czego wynikiem jest powiększenie wartości dodanej operacja pomocnicze – te, w których materiał lub jest przygotowywany, oczyszczany lub usuwany 2/18/2021 zarządzanie produkcją 4

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Dwa typy kart procesu: Karta procesu – ogólny

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Dwa typy kart procesu: Karta procesu – ogólny obraz sekwencji wydarzeń oraz wprowadzenia materiałów do procesu obrazowany jest jedynie przez zarejestrowanie operacji oraz kontroli przy użyciu jedynie dwóch dostępnych symboli (kółka i kwadratu) Karty i wykresu przebiegu – więcej szczegółów niż karta procesu, w użyciu jest pięć symboli 2/18/2021 zarządzanie produkcją 5

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Wykresy ze skalowaną osią czasu Karta czynności wielopodmiotowych

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Wykresy ze skalowaną osią czasu Karta czynności wielopodmiotowych Simogram – zapisywane są ruchy dwóch lub więcej części ciała pracownika Karty przemieszczeń Tablica krzyżowa przemieszczeń Wykres przebiegu Wykres sznurkowy 2/18/2021 zarządzanie produkcją 6

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 1. CEL: Co się robi? Dlaczego się to robi? Co jeszcze może być zrobione? Co powinno być zrobione? 2. MIEJSCE: Gdzie to się robi? Dlaczego tutaj? Gdzie jeszcze może być to zrobione? Gdzie to powinno być zrobione? 2/18/2021 zarządzanie produkcją 7

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 3. SEKWENCJA: Kiedy to się robi? Dlaczego wtedy? Kiedy jeszcze mogłoby to być zrobione? Kiedy to powinno być zrobione? 4. OSOBA: Kto to robi? Dlaczego ta osoba? Kto jeszcze może to zrobić? Kto powinien to zrobić? 2/18/2021 zarządzanie produkcją 8

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru

BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 5. ŚRODKI: Jak to się robi? Dlaczego w ten sposób? Jak jeszcze może to być zrobione? Jak to powinno być zrobione? 2/18/2021 zarządzanie produkcją 9

BADANIE PRACY Badanie metod pracy WPROWADŹ DO PRAKTYKI Opracowaną na podstawie badań nowa metodę

BADANIE PRACY Badanie metod pracy WPROWADŹ DO PRAKTYKI Opracowaną na podstawie badań nowa metodę pracy Przekonać pracowników bezpośredniego nadzoru, kierownictwo oraz pozostałych zainteresowanych pracowników – bez dobrej woli nowa metoda może zawieść UTRZYMAJ Należy utrzymać wdrożone metody lub procedury w innym przypadku szybko powrócą nawyki z poprzedniego systemu pracy, wymagać to może ustawicznych wizyt „autora” nowej metody. 2/18/2021 zarządzanie produkcją 10

BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład 2/18/2021 zarządzanie produkcją 11

BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład 2/18/2021 zarządzanie produkcją 11

BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład 2/18/2021 zarządzanie produkcją 12

BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład 2/18/2021 zarządzanie produkcją 12

BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład 2/18/2021 zarządzanie produkcją 13

BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład 2/18/2021 zarządzanie produkcją 13

BADANIE PRACY Pomiar pracy Chronometraż Czas obserwowany Czas podstawowy Czas wykonania Norma czasu Czas

BADANIE PRACY Pomiar pracy Chronometraż Czas obserwowany Czas podstawowy Czas wykonania Norma czasu Czas asygnowany 2/18/2021 Czas obserwowany Dodatek na wypoczynek Poprawka tempa pracy Rezerwa na pracę dodatkową zarządzanie produkcją Przestoje, czas nie zajęty, czas nakładania się Dodatek wynikający z polityki wynagrodzeń 14

BADANIE PRACY Pomiar pracy Chronometraż Kroki chronometrażu: Rozbić zadanie na elementy Zmierzyć oraz ocenić

BADANIE PRACY Pomiar pracy Chronometraż Kroki chronometrażu: Rozbić zadanie na elementy Zmierzyć oraz ocenić tempo wykonania elementów w ciągu 20 – 50 cykli zadania Skalkulować czas podstawowy dla każdego elementu w każdym cyklu Skalkulować przeciętny czas podstawowy dla każdego elementu w każdym cyklu oraz poprzez zsumowanie – czas podstawowy dla zadania Dodać rezerwy i dodatki do czasu podstawowego, by otrzymać normę czasu wykonania Uwzględnić dalsze rezerwy i dodatki, aby otrzymać normę czasu oraz, jeżeli jest taka potrzeba, czas asygnowany 2/18/2021 zarządzanie produkcją 15

BADANIE PRACY Pomiar pracy Badanie pracy metodą prób losowych technika polegająca na wykonaniu w

BADANIE PRACY Pomiar pracy Badanie pracy metodą prób losowych technika polegająca na wykonaniu w ciągu pewnego okresu określonej liczby obserwacji maszyn, procesów lub robotników. Podczas każdej obserwacji rejestruje się zdarzenia występujące w badanym obiekcie. Procent obserwacji zapisanych dla poszczególnych działań lub okresów bezczynności jest miarą procentu czasu, w ciągu którego owa czynność czy też bezczynność zachodzi. Studium wstępne – 100 do 200 prób Badanie pełne Liczba obserwacji 2/18/2021 zarządzanie produkcją 16

BADANIE PRACY Pomiar pracy Badanie pracy metodą prób losowych Etapy badania pracy metodą prób

BADANIE PRACY Pomiar pracy Badanie pracy metodą prób losowych Etapy badania pracy metodą prób i błędów: 1. Badanie procesu: a) konsultacja z robotnikami b) identyfikacja czynności 2. Studium wstępne a) b) c) d) losowe obserwacje (100 – 200 prób), projekt formularza do zbierania danych, Potwierdzenie występowania czynności, Ustalenie liczby obserwacji w całym badaniu. 3. Badanie procesu: a) losowe obserwacje przez reprezentatywny okres b) kalkulacja udziałów procentowych czynności c) Kalkulacja dokładności oszacowania udziałów procentowych 2/18/2021 zarządzanie produkcją 17