Metody kvalitativnho vzkumu 8 Triangulace 1 Triangulace jako

  • Slides: 16
Download presentation
Metody kvalitativního výzkumu 8. Triangulace 1. Triangulace jako alternativa validity / měřítko kvality ?

Metody kvalitativního výzkumu 8. Triangulace 1. Triangulace jako alternativa validity / měřítko kvality ? 2. Výklad pojmu triangulace 3. Pět postupů triangulace 4. Kombinace kvalitativních a kvantitativních metod

Triangulace Validita a reliabilita Validita: „Zkoumám to, co myslím, že zkoumám“ Reliabilita: dvě nezávislá

Triangulace Validita a reliabilita Validita: „Zkoumám to, co myslím, že zkoumám“ Reliabilita: dvě nezávislá užití téže metody dva nezávislí výzkumníci stejné výsledky (měření)

KVALITATIVNÍ VÝZKUM metafora „komunikativního výzkumu“ CÍL: zajistit „otevřenost“, symetrii, reflexivitu, „zpětnou vazbu“ NÁSTROJ: metodickým

KVALITATIVNÍ VÝZKUM metafora „komunikativního výzkumu“ CÍL: zajistit „otevřenost“, symetrii, reflexivitu, „zpětnou vazbu“ NÁSTROJ: metodickým nástrojem je triangulace TRIANGULACE - zeměměřičství Svoji pozici v terénu zjistím, mám-li k dispozici ještě aspoň dva pevné body a tato relace (triangl, trojúhelník) mi jak body, tak mé stanoviště pomůže zaměřit, určit přesněji. Pozice v časoprostoru je prostě relační

Triangulace je „prodlouženou“ výzkumnou interakcí, dialogem 1. 2. 3. 4. 5. se zkoumanými s

Triangulace je „prodlouženou“ výzkumnou interakcí, dialogem 1. 2. 3. 4. 5. se zkoumanými s kolegy s jinými daty (dokumenty) z výzkumu i mimo něj s veřejností S jinými výzkumy (i kvantitativními)

Triangulace s „členy“ - zkoumanými aktéry (member checks) Šmídová, O. (2005) Kdo je pánem

Triangulace s „členy“ - zkoumanými aktéry (member checks) Šmídová, O. (2005) Kdo je pánem situace: O vztahu zkoumané instituce a přizvaných výzkumníků. Biograf 36 Psala jsem zprávu o evaluaci kursu romských asistentů vedena pedagogickou snahou (a v situaci hosta) pochválit hostitelské instituci vše, co je možné, kritizovat jen nezbytně nutné a to, co je možné napravit či zlepšit. Zpráva, sepsaná zdarma výhradně pro vedení kurzu, však vzbudila velkou nevoli a snad i obavy. Doktor Valach mi stále chtěl něco vysvětlovat a velmi důrazně se ohradil hlavně proti tomu, že asistenti nemají zajištěno umístění. Divila jsem se, že to je pro ně hlavním, ne-li jediným kriteriem (vždyť oni je mají školit, učit a ne jim hledat místa, to je když tak starost úřadu práce, který na akci participoval Proč tedy evaluaci ode mne chtěli? (Field notes Olina 2000)

Triangulace s kolegy (peer audit) „I když aby nic nebylo tak jednoduchý, tato dáma

Triangulace s kolegy (peer audit) „I když aby nic nebylo tak jednoduchý, tato dáma byrokracie v našich očích trochu ztrácí, když si druhý den vyzvedneme jí tolik vychvalovanou zprávu, kterou sepsala Drahuška. Podle ní si překvapivě dobře vedla v rozhovoru s nějakým neřešitelným případem, pomateným, nesvéprávným Romem, ze kterého potřebovali dostat nějaké smysluplné informace. Prokázala empatii, imaginaci a navíc sepsala bezvadnou a bezchybnou zprávu, ve které navrhla další řešení. Zpráva jsou asi tři věty, ve kterých není zdaleka všechno, co nám líčila Drahuška i vedoucí, že vydedukovala. Zřejmě část sdělení šla jen ústně a vedoucí si ho vprojektovala do zprávy. Jako další postup navrhuje konzultace s psychiatrem. Nevím jaké zprávy píšou ostatní úřednice, že vedoucí nasadila na Drahušku tak nízkou laťku. “ (Field notes Marie Šedová 1999)

Triangulace s kolegy (peer audit) Až tehdy jsem si to teprv naplno uvědomila: I

Triangulace s kolegy (peer audit) Až tehdy jsem si to teprv naplno uvědomila: I moje počáteční polní poznámky byly jaksi také více než shovívavé k výkonům Romůasistentů a vše, co bylo jen trochu únosné, jsem sama pro sebe přehnaně chválila a to, co bylo nedostatečné až neúnosné, jsem prakticky přehlížela. Mé nároky na ně v mých očekáváních byly jaksi „automaticky“ sníženy „odmocněny indexem romství“. Od svého syna v sedmičce bych čekala nesrovnatelně větší výkon. Přesně to, co já zpočátku, dělali snad všichni vyučující, ba i budoucí nadřízení Romů - automaticky od nich čekali méně než by čekali. Automaticky jim nevědomky nasadili jinou, "romskou" laťku, a to i tam, kde to bylo naprosto nerelevantní situaci. (Field notes - Memos Olgy Šmídové 1999

Triangulace mezi různými typy dat „Nó vidíte je, cigány, jen dělaj bordel, jen si

Triangulace mezi různými typy dat „Nó vidíte je, cigány, jen dělaj bordel, jen si to natočte“, říká ostentativně jeden z nich, když vidí podivnou skupinku bělochů vystupovat z auta v ghettu. (Field notes Olgy Š. 1998) Já jsem v recepci při odjezdu z konference „Hnutí R“ odevzdat ovladače od televize nemusela, ty dvě mladé Romky ano (Field notes Olgy Š. 1999).

Triangulace mezi různými typy dat Vojtěch Láska zkoumal squaterskou komunitu Ladronka. Ideologii skupiny popsal

Triangulace mezi různými typy dat Vojtěch Láska zkoumal squaterskou komunitu Ladronka. Ideologii skupiny popsal jako alternativní a radikálně antiautoritářskou. Pátral po tom, zda ve skupině funguje aktivní neformální jádro, které by jí udávalo směr. Existence vůdčího jádra, soustřeďující členy s autoritou by odporovala ideologii celé skupiny. Pro tuto úlohu se ukázalo jako nutné skloubit metody pozorování s rozhovory. Ukázalo se však, že jen lidé nepatřící do aktivního jádra existenci jádra a autorit popírají. Mají za to, že všichni dělají stejně, každý má jen jinou úlohu. „Právěže tady v tom baráku je každej strašně silná osobnost . . . nikdo tady nevelí“. (Tereza)“ (Láska, V. : Ladronka. In Sociologie z masa a krve II. )

Triangulace s dokumenty (daty) vzniklými mimo výzkum Šmídová, O. : Restituce: Znovuzrození podnikatele? Případová

Triangulace s dokumenty (daty) vzniklými mimo výzkum Šmídová, O. : Restituce: Znovuzrození podnikatele? Případová studie. Praha 1997 (2 díly, 3 videokazety) V kronice Chmelů u genealogramu stálo „umřel na nervovou chorobu“, jeden z potomků mi však v rodové historii otevřeně řekl, že byl morfinista a předávkoval se. (Field notes Olga Šmídová 1996)

Triangulace s jinými výzkumy Elizabet Kubler-Rossová zkoumala terminálně nemocné a popsala stadia, kterými procházejí:

Triangulace s jinými výzkumy Elizabet Kubler-Rossová zkoumala terminálně nemocné a popsala stadia, kterými procházejí: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Stadium zavírání očí „mně se to přece nemůže stát“ Stadium zloby „proč zrovna já“ Vyjednávání s osudem Naděje Deprese, pocit velké ztráty Smíření s chorobou, akceptace smrti

Triangulace s jinými výzkumy Chytil, D. : Válečné ztráty a nálezy. In: Sociologie z

Triangulace s jinými výzkumy Chytil, D. : Válečné ztráty a nálezy. In: Sociologie z masa a krve V. FSV UK a Biograf: Praha 2003 „Ve stádiích zvládání ztráty podle Kübler – Rossové hlavní a bytostná ztráta v podobě smrti na jedince teprve čeká a on se vyrovnává s jejím blížícím se příchodem. Naproti tomu autoři esejů již nějakou ztrátu zažili a napáchané škody se snaží odstranit nebo alespoň zmírnit a něčím je nahradit. Schéma Kübler – Rossové je však v esejích aplikovatelné na prvotní zvládání ztráty, než postižený udělá aktivní krok v obraně proti válce, tedy na jakousi pasivní defenzívu. Do ní zařazuji obranné strategie, jejichž cílem je co nejvíce zmírnit dopady ztráty. Patří sem např. popírání reality, únikové strategie, snaha zapomenout. Většinou se jedná o obranu dočasnou, jež má kamuflážní a pouze dočasně očistný charakter nebo naopak dlouhodobý život s neustálým odmítáním každodenní válečné reality nebo reality války v rodné zemi

Triangulace s jinými výzkumy s kvantitativními Podle bází: model "Popelka" (kvalitativní předvýzkum) participační "Mixed

Triangulace s jinými výzkumy s kvantitativními Podle bází: model "Popelka" (kvalitativní předvýzkum) participační "Mixed výzkumy" kvalakvant - v jednom výzkumném projektu ex post následuje za kvantitativním (Žmolíková) paralelně.

"Mix" kvalitativní a kvantitativní metody vyúsťuje v čtyři typy konfigurace nálezů 1. 2. 3.

"Mix" kvalitativní a kvantitativní metody vyúsťuje v čtyři typy konfigurace nálezů 1. 2. 3. 4. Komplementarita - oba pohledy se doplní, "sestaví" relativně koherentní obraz fenoménu (například subjektivní a objektivní stránky prestiže povolání lékařkylékaře) Konvergence - nálezy "směřují k sobě Kontradikce - nálezy si odporují Indiference - nálezy "vegetují vedle sebe"

Triangulace s jinými výzkumy: Účinnost reklamní kampaně (kuponová privatizace) AISA: Omnibusový dotazník - kredibilita

Triangulace s jinými výzkumy: Účinnost reklamní kampaně (kuponová privatizace) AISA: Omnibusový dotazník - kredibilita reklamní kampaně SOFO: FG: pretest-posttest Šmídová, O. Šmíd: „Pábení diků“ AISA: „Každý třetí dotázaný, který sledoval reklamní kampaň, hodnotil reklamy PPF jako důvěryhodné a seriózní“ SOFO: „Opět velmi specifický způsob vyvolání důvěry ve fond. Symboly, apely, slogany nenavozují a snad ani nemají navodit image důvěryhodnosti. Důvěra a důvěryhodnost je pro strategii PPF irelevantní. Nejde primárně o důvěru, ale o společnou hru, výhru. Apelem je risk, hra, zbohatnutí, symbolem peníze. Trochu důvěry může vzbudit jen Pepa Dvořák se svým familiérním přístupem. “

Triangulace dat-metod Typ dat n n - Typ interkace (a metody) 1. co a

Triangulace dat-metod Typ dat n n - Typ interkace (a metody) 1. co a jak lidé dělají („síť akcí“) observace mikrointerakcí 2. jak mluví o tom co dělají („dělání reprezentací“) rozhovory s informátory