GV TRNG TH TRANG TRNG TiU HC TRNG

  • Slides: 27
Download presentation
GV: TRƯƠNG THỊ TRANG TRƯỜNG TiỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG

GV: TRƯƠNG THỊ TRANG TRƯỜNG TiỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG

Sóng thần

Sóng thần

bão

bão

Những em bé bị nhiễm chất độc da cam

Những em bé bị nhiễm chất độc da cam

-Hằng năm, một số tỉnh nước ta thường bị thiên tai, lũ lụt gây

-Hằng năm, một số tỉnh nước ta thường bị thiên tai, lũ lụt gây nên nhiều thiệt hại: hàng trăm người bị chết, mất tích, hàng nghìn người bị mất nhà cửa, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, . . -Thảm họa động đất, sống thần xảy ra tại châu Á ngày 26/12/2004 đã làm hàng trăm nghìn người của nhiều quốc gia bị chết và mất tích, rất nhiều nhà cửa và công trình khác bị phá hủy, … -Trong cuộc chiến tranh đế quốc Mĩ gây ra ở Việt Nam, chất độc màu da cam đã làm hàng trăm nghìn người bị tật nguyền.

THẢO LUẬN NHÓM 4 1. Em suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt

THẢO LUẬN NHÓM 4 1. Em suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân phải hướng chịu do thiên tai, chiến tranh gây ra? 2. Em có thể làm gì để giúp đỡ họ?

1. Em suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các 2.

1. Em suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các 2. nạn nhân phải hứng chịu do thiên tai, chiến tranh gây ra? Những khó khăn và thiệt hại do thiên tai gây ra: - Không có lương thực để ăn. - Mất hết tài sản. - Nhiều ngôi trường, nhà cửa bị hư hỏng. Những thiệt hại do chiến tranh gây ra: - Nhiều người bị chết và mất tích. - Hàng trăm người bị tật nguyền.

Bài tập 1: THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Trong những việc làm dưới đây, việc

Bài tập 1: THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao? a) Sơn đã không mua truyện, để giành tiền giúp đỡ các bạn học sinh ở các tỉnh đang bị thiên tai. b) Trong buổi quyên góp giúp các bạn nhỏ miền Trung bị bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường cho một số sách vở để lấy thành tích. c) Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó.

Bµy tá ý kiÕn T¸n thµnh Kh «ng t¸n thµnh L ìnglù a) Tham

Bµy tá ý kiÕn T¸n thµnh Kh «ng t¸n thµnh L ìnglù a) Tham gia các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả b) Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức c) Điều quan trọng nhất khi tham gia các hoạt động là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ. d) Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người địa phương khác, nước khác.

Những biểu hiện của hoạt động nhân đạo là gì? Tích cực tham gia

Những biểu hiện của hoạt động nhân đạo là gì? Tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động vì người có hoàn cảnh khó khăn. San sẻ một phần vật chất giúp đỡ các bạn bị thiên tai, lũ lụt. Dành tiền, sách vở, …để giúp các bạn học sinh nghèo.

Ghi nhớ: Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm

Ghi nhớ: Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện. - Thương người như thể thương thân. - Lá lành đùm lá rách. Tục ngữ

Ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Các em học sinh thăm hỏi người tàn tật.

Các em học sinh thăm hỏi người tàn tật.

§iÒn ®óng, ®iÒn nhanh Em h·y chän mét trong c¸c tõ ng÷ sau: dÞu

§iÒn ®óng, ®iÒn nhanh Em h·y chän mét trong c¸c tõ ng÷ sau: dÞu bít, kh¶ n¨ng, yªu th ¬ng, hç trî ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm trong c¸c c©u sau cho phï hîp. a. Tham gia c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o lµ thÓ hiÖn yªu lßngth ¬ng …………… con ng êi b. Tham gia quü hç trî n¹n nh©n nhiÔm chÊt ®éc da cam lµ gãp phÇn lµm………… nçi ®au mµ hä ph¶i g¸nh chÞu. dÞu bít c. Gióp ®ì trÎ em nghÌo, trÎ em khuyÕt tËt chÝnh lµ thùc hiÖn quyÒn hç ® îc………… khi cã kh¨n cña trÎ em. trî d. Mäi ng êicÇn tham gia ho¹t ®éng nh©n ®¹o tïy theo………… cña m×nh. kh¶ n¨ng