Hai bi trang tr sau y c trang

  • Slides: 34
Download presentation

Hai bài trang trí sau đây được trang trí bởi hình gì ?

Hai bài trang trí sau đây được trang trí bởi hình gì ?

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : -Họa tiết thường

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : -Họa tiết thường là những hình hoa, lá, chim, thú, mây, nước …. . -Các họa tiết trang trí thường được vẽ đơn giản, cách điệu nhưng vẫn giữ được đặc điểm riêng của mẫu.

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : -Họa tiết thường

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : -Họa tiết thường là những hình hoa, lá, chim, thú, mây, nước …. . -Các họa tiết trang trí thường được vẽ đơn giản, cách điệu nhưng vẫn giữ được đặc điểm riêng của mẫu. - Họa tiết được tạo ra phải phù hợp với vị trí đặt họa tiết. Các họa tiết trang trí thường được ứng dụng vào đâu ?

Häa tiÕt trang trÝ d©n téc thêi k× cæ ®¹i. Trèng ®ång § «ng

Häa tiÕt trang trÝ d©n téc thêi k× cæ ®¹i. Trèng ®ång § «ng S¬n:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Trong kiÕn tróc:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Trong kiÕn tróc:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Trong thêi trang:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Trong thêi trang:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Gèm, sø:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Gèm, sø:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Trang phôc cña ng ườid©n

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Trang phôc cña ng ườid©n téc:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Đồ dùng học tập:

Häa tiÕt trang trÝ trong ®êi sèng hµng ngµy Đồ dùng học tập:

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào những bài trang trí cơ bản

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào trang trí ứng dụng

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào trang trí ứng dụng

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét : ứng dụng vào trang trí ứng dụng

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét II. Cách tạo họa

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét II. Cách tạo họa tiết trang trí : -Lựa chọn nội dung họa tiết

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét II. Cách tạo họa

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. Quan sát, nhận xét II. Cách tạo họa tiết trang trí : -Lựa chọn nội dung họa tiết

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ II. Cách tạo họa tiết trang trí : -

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ II. Cách tạo họa tiết trang trí : - Lựa chọn nội dung họa tiết - Quan sát mẫu thật.

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ II. Cách tạo họa tiết trang trí : -

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ II. Cách tạo họa tiết trang trí : - Lựa chọn nội dung họa tiết. - Quan sát mẫu thật. - Tạo họa tiết trang trí.

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ Một số mẫu họa tiết được cách điệu :

Bài vẽ của học sinh

Bài vẽ của học sinh

Bài vẽ của học sinh

Bài vẽ của học sinh

Bài vẽ của học sinh

Bài vẽ của học sinh

Bài vẽ của học sinh

Bài vẽ của học sinh

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT : II. CÁCH TẠO

TIẾT 1 VẼ TRANG TRÍ I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT : II. CÁCH TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ : III. THỰC HÀNH -Thực hành theo nhóm * Chép mẫu hoa lá sau đó vẽ đơn giản và cách điệu thành họa tiết trang trí.

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Đối với bài học ở tiết học này : -

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Đối với bài học ở tiết học này : - Hoàn thành bài vẽ (nếu chưa xong ) -Đơn giản cách điệu thêm một số họa tiết khác. -Xem lại nội dung bài học. Đối với bài học ở tiết học tiếp theo : -Xem trước nội dung bài : Tạo dáng và trang trí lọ hoa -Chuẩn bị dụng cụ học tập : giấy A 4, bút chì, gôm, ….