Bi 17 V trang tr Trang tr hnh

  • Slides: 11
Download presentation
Bµi 17: VÏ trang trÝ Trang trÝ h×nh vu «ng 1. Quan s¸t nhËn

Bµi 17: VÏ trang trÝ Trang trÝ h×nh vu «ng 1. Quan s¸t nhËn xÐt

Bµi 17: VÏ trang trÝ Trang trÝ h×nh vu «ng 1. Quan s¸t nhËn

Bµi 17: VÏ trang trÝ Trang trÝ h×nh vu «ng 1. Quan s¸t nhËn xÐt C¸c ho¹ tiÕt th êng ® îc s¾p xÕp ®èi xøng (b» ng nhau, gièng nhau) qua c¸c ® êng trôc ngang, däc vµ ® êng chÐo. C¸c ho¹ tiÕt gièng nhau ® îc vÏ cïng mµu, cïng ®Ëm nh¹t.

2. C¸ch trang trÝ h×nh vu «ng: (H×nh 1) 1 2 KÎ trôc chia

2. C¸ch trang trÝ h×nh vu «ng: (H×nh 1) 1 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau.

H×nh 1 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng

H×nh 1 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi.

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b»

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. (H×nh 1) VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi. (H×nh 2) (H×nh 3) 3 Chän ho¹ tiÕt råi vÏ vµo c¸c h×nh m¶ng. VÏ mµu cña ho¹ tiÕt vµ nÒn. (H×nh 4) 4

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b»

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. (H×nh 1) VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi. (H×nh 2) H×nh 3 Chän ho¹ tiÕt råi vÏ vµo c¸c h×nh m¶ng. (H×nh 3) VÏ mµu cña ho¹ tiÕt vµ nÒn. H×nh 4

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b»

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. (H×nh 1) VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi. (H×nh 2) H×nh 3 Chän ho¹ tiÕt råi vÏ vµo c¸c h×nh m¶ng. (H×nh 3) VÏ mµu cña ho¹ tiÕt vµ nÒn. H×nh 4

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b»

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. (H×nh 1) VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi. (H×nh 2) H×nh 3 Chän ho¹ tiÕt råi vÏ vµo c¸c h×nh m¶ng. (H×nh 3) VÏ mµu cña ho¹ tiÕt vµ nÒn. H×nh 4

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b»

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. (H×nh 1) VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi. (H×nh 2) H×nh 3 Chän ho¹ tiÕt råi vÏ vµo c¸c h×nh m¶ng. (H×nh 3) VÏ mµu cña ho¹ tiÕt vµ nÒn. H×nh 4

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b»

H×nh 1 H×nh 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. (H×nh 1) VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi. (H×nh 2) H×nh 3 Chän ho¹ tiÕt råi vÏ vµo c¸c h×nh m¶ng. (H×nh 3) VÏ mµu cña ho¹ tiÕt vµ nÒn. H×nh 4

H×nh 1 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng

H×nh 1 2 KÎ trôc chia h×nh vu «ng thµnh c¸c phÇn b» ng nhau. VÏ c¸c m¶ng chÝnh cho râ träng t©m vµ c¸c m¶ng phô cho c©n ®èi.