Norsk Forening for Kognitiv Terapi Ferdighetstrening Personlighetsforstyrrelser Kognitiv

  • Slides: 12
Download presentation
Norsk Forening for Kognitiv Terapi Ferdighetstrening Personlighetsforstyrrelser (Kognitiv interpersonlig modell)

Norsk Forening for Kognitiv Terapi Ferdighetstrening Personlighetsforstyrrelser (Kognitiv interpersonlig modell)

Den kognitive interpersonlige modellen* Tidligere erfaringer Grunnleggende oppfatning Hendelse Automatiske tanker Andres reaksjon Følelse

Den kognitive interpersonlige modellen* Tidligere erfaringer Grunnleggende oppfatning Hendelse Automatiske tanker Andres reaksjon Følelse Atferd

Den kognitive interpersonlige modellen*

Den kognitive interpersonlige modellen*

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Ta utgangspunkt i kasusbeskrivelser for «Espen» og «Harald»

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Ta utgangspunkt i kasusbeskrivelser for «Espen» og «Harald» , eller «Silje» og «Guttorm» • Drøft situasjoner som trigger negative følelser, uhensiktsmessige reaksjonsmåter og fellestrekk i pasientens måte å tolke og oppfatte situasjonene på 4

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – •

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – • – • • Spør om pasienten har en grunnleggende negativ oppfatning om seg selv, andre mennesker og/eller verden som preger sinnsstemningen og vekker negative følelser, og hemmer funksjon som er viktig, som man har hatt gjennom livet, som kjennes ut eller oppfattes som en sannhet og som preger en og hemmer livsutfoldelsen Gå gjennom en situasjon fra den siste tiden der pasienten merket at den grunnleggende oppfatningen dukket opp Be pasienten se for seg at han/hun er i situasjonen igjen Ha fokus på tanker og følelser i situasjonen 5

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Fyll

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Fyll informasjonen fra eksemplene inn i modellen (Boblene: Grunnleggende negativ oppfatning, aktuell hendelse, negative automatiske tanker og følelser) – Undersøk hvordan følelsene virker inn på tankene • Drøft hvordan følelser og tanker inngår i en ond selvforsterkende sirkel 6

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Undersøk

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Undersøk hva pasienten gjør når han/hun har de negative automatiske tankene • Fyll informasjonen inn i modellen (Atferd) – Utforsk hvordan handlingene virker inn på tankene • Drøft hvordan tankene og atferden til pasienten inngår i en ond selvforsterkende sirkel 7

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Kartlegg

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Kartlegg andre personers reaksjoner på pasientens atferd • Fyll inn i modellen – Utforsk hvordan pasienten tolker andres reaksjoner, med særlig vekt på tolkninger som er i overensstemmelse med pasientens negative automatiske tanker og som forsterker den negative grunnleggende oppfatningen 8

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Presentere

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Presentere kasusformuleringen til pasienten, ha fokus på en tredje ond sirkel (automatiske tanker – atferd – andres reaksjoner – automatiske tanker) og undersøk om formuleringen gir mening – Undersøk om pasienten kan se sammenhenger mellom negative grunnleggende oppfatninger og tidligere negative hendelser og opplevelser i livet. • Informer om at tankesett og reaksjonsmåter som dannes i barndommen kan leve videre og prege en i voksen alder 9

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Spør

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Spør om hvilke verdifulle mål den grunnleggende oppfatningen hindrer pasienten i å nå: Samliv, vennskap, studier eller jobb – Undersøk pasientens bestrebelser på å forandre mønsteret 10

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – •

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – • • Gi informasjon om behandlingen, at det ikke går an å tenke seg ut av mønsteret, man må også handle annerledes Kunne oppdage at man kommer inn i en tilstand preget av den grunnleggende negative oppfatningen – og sette ord på det som skjer Øve på å ta stilling til gyldigheten og nytten av de negative automatiske tankene, og om mulig å hente fram alternative tanker Trene på å handle på tvers av den vanlige måten man reagerer på Gå systematisk til verks ved å oppsøke situasjoner som vekker de negative automatiske tankene slik at man kan trene på å forholde seg annerledes 11

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Undersøk

Ferdighetstrening – kognitiv interpersonlig modell • Demonstrasjon og øvelse to og to – Undersøk om pasienten vil jobbe med problemene på denne måten for å nå viktige mål – Ta utgangspunkt i eksempelet til pasienten og undersøk hvordan pasienten kunne ha handlet annerledes • Drøft at man kan oppleve dette som uvant, kunstig, feil eller at det vil kunne gi negative følelser. Gi informasjon om at man da sannsynligvis er på rett spor og at det gjelder å handle på tvers av motstand mot å gjøre nye ting. 12