GIO N IN T Gio vin Kim Oanh

  • Slides: 20
Download presentation
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Giáo viên: Đỗ Kim Oanh Trường THCS Trần Đăng Ninh

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Giáo viên: Đỗ Kim Oanh Trường THCS Trần Đăng Ninh Tiết 26. Hệ số góc của đường thẳng

VÏ trªn cïng mét mÆt ph¼ng to¹ ®é, ®å thÞ hai hµm sè y

VÏ trªn cïng mét mÆt ph¼ng to¹ ®é, ®å thÞ hai hµm sè y = 0, 5 x + 2 vµ y = 0, 5 x 1 Nªu nhËn§¸p xÐt¸n: vÒ hai ® êng th¼ng nµy. NhËn xÐt : hai ® êng th¼ng trªn song víi nhau v× cã a = a (0, 5 = 0, 5) vµ b b (2 1)

a>0 a<0 y b + x y T a = y T α α

a>0 a<0 y b + x y T a = y T α α A O x O A y= x ax +b a) Gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = ax + b víi trôc Ox Gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = ax + b vµ trôc Ox lµ gãc t¹o bëi tia. Ax vµ tia AT, trong đó: • A lµ giao ®iÓm cña ® êng th¼ng y = ax + b víi trôc Ox • T là mét ®iÓm thuéc ® êng th¼ng y = ax+b vµcó tung độ dương

Củng cố: Chọn đáp án đúng Trong 4 hình 1, 2, 3, 4 dưới

Củng cố: Chọn đáp án đúng Trong 4 hình 1, 2, 3, 4 dưới đây, góc giữa đường thẳng y = ax + b và trục Ox trên mỗi hình theo thứ tự là: y y y = ax M A + b Hình 2 +b x’ OA x x’ O A ax = y y’ +b Hình 1 x ax y’ B y’ y’ Hình 3 Hình 4 y= + x’ O ax O x . E y= x’ b . . A C B D x

b) HÖ sè gãc Bµi 1: H·y x¸c ®Þnh gãc t¹o bëi c¸c ®

b) HÖ sè gãc Bµi 1: H·y x¸c ®Þnh gãc t¹o bëi c¸c ® êng th¼ng víi trôc Ox * Các đường thẳng có cïng hÖ số a (a lµ hÖ sè cña x) thì tạo với trục ox các góc bằng nhau y 2 = 2 x 3 y y = E + 1 -x. -1 1 A α 3 B O α 4 D C¸c ® êng th¼ng song sÏ t¹o víi trôc Ox c¸c gãc B nh thÕ nµo? 2 A. E α 1 x D O 1 C 1 x+ 3 x =2 y 3 = 2 4 y 1 y C 3 α 2 x

Cho đồ thị các hàm số y = 0, 5 x+ 2 (1); y

Cho đồ thị các hàm số y = 0, 5 x+ 2 (1); y = x +2 (2) ; y = 2 x +2 (3) như hình vẽ: ? a * Hãy xác định các hệ số a của các hàm số. * Hãy so sánh các góc 2 0 1 2 3 +2 2 x y= = x + 2 O y * So sánh mối quan hệ giữa các hệ số a với các góc y= + , 5 x a>0

? 1. H×nh vÏ biÓu diÔn ®å thÞ cña c¸c hµm sè (víi hÖ

? 1. H×nh vÏ biÓu diÔn ®å thÞ cña c¸c hµm sè (víi hÖ sè a > 0): (1) y = 0, 5 x + 2 ; (2) y = x + 2 ; (3) y = 2 x + 2 y ( , 5 2 1 2 (d 2 ): y= x + 2 4 2 + x 3 1 O x (d ) 3 : y =2 x+ 2 : y ) d 1 =0 2 *Khi hÖ sè a d ¬ng (a > 0)th× gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y=ax+b vµ trôc Ox lµ gãc nhän. HÖ sè a cµng lín th× gãc cµng lín nh ng vÉnnhá h¬n 900

Cho đồ thị các hàm số y = - 2 x+ 2 (1); y

Cho đồ thị các hàm số y = - 2 x+ 2 (1); y = - x +2 (2) ; y = - 0, 5 x +2 (3) như hình vẽ: ? b * Hãy xác định các hệ số a của các hàm số. 2 1 O 5 x +2 3 y 2 x = x +2 +2 * So sánh mối quan hệ giữa các hệ số a với các góc 0, y= * Hãy so sánh các góc y= a< 0

? 1 y 2 1 O 1 2 2 3 4 x (d =

? 1 y 2 1 O 1 2 2 3 4 x (d = : y = ): y (d 2 (d 1) 3 ): y = 0, 5 x+ 2 2 x+ 2 x +2 *Khi hÖ sè a ©m (a < 0) th× gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y=ax+b vµ trôc Ox lµ gãc tï. HÖ sè a cµng lín th× gãc cµng lín nh ng vÉnnhá h¬n 1800

y = 2 x 1 O = 1 x O 1 0, 5 x+

y = 2 x 1 O = 1 x O 1 0, 5 x+ 2 2 3 2 x 4 = : y = ): y (d 2 + 2 2 3 3 ): y (d 1) y= (d 2 4 2 ): 2 + x 0, 5 (d 1 1 2 x+ 2 x (d 2 (d ) 3 : y =2 x+ 2 ): y y +2 *Khi hÖ sè a d ¬ng (a > 0) th× gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y=ax+b vµ trôc Ox lµ gãc nhän. HÖ sè a cµng lín th× gãc cµng lín nh ng vÉnnhá h¬n 900 *Khi hÖ sè a ©m (a < 0) th× gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y=ax+b vµ trôc Ox lµ gãc tï. HÖ sè a cµng lín th× gãc cµng lín nh ng vÉnnhá h¬n 1800

y = 2 3 O = 1 x O 1 0, 5 x+ 2

y = 2 3 O = 1 x O 1 0, 5 x+ 2 2 3 2 x 4 ): y (d 2 : y = x + 2 1 3 ): y (d 1) y= (d 2 2 4 = 2 +2 x+ 2 x 2 ): 2 + x 0, 5 (d 1 1 (d 2 (d ) 3 : y =2 x+ 2 ): y y *HÖ sè a vµ gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = ax +b cã mèi liªn hÖ víi nhau nªn a lµ hÖ sè gãc cña ® êng th¼ng y= ax+b *Chó ý: a lµ hÖ sè gãc cña ® êng th¼ng y = ax

Víi ® êng th¼ngy = ax + b , a vµ b cßn cã

Víi ® êng th¼ngy = ax + b , a vµ b cßn cã tªn gäi riªng y = ax + b Hệ số góc (a 0) Tung độ gốc

Bµi 2: X¸c ®Þnh hÖ sè gãc a cña c¸c ® êng th¼ng sau:

Bµi 2: X¸c ®Þnh hÖ sè gãc a cña c¸c ® êng th¼ng sau: 1) 2) 3) 4) 5) y = 2 x +6 y = 5 – 9 x y = 3 x y + 2 x 2 = 0 y = 5(x – 1) 2 x a=2 a = 9 a = 3 a = 2 a=3

Bµi 3: Cho 2 ® êng th¼ng (d 1): y = 2 x– 3

Bµi 3: Cho 2 ® êng th¼ng (d 1): y = 2 x– 3 tạo với trục Ox góc (d 2): y = 6 x + 1 tạo với trục Ox góc So sánh nào sau đây là đúng? A. 1= 2 B. 1> 2 1< 2 D. 1≥ 2 C.

Bµi 4 : Cho 2 đường thẳng (d 1): y =-2 x– 3 tạo

Bµi 4 : Cho 2 đường thẳng (d 1): y =-2 x– 3 tạo với trục Ox góc (d 2): y = -5 x + 1 tạo với trục Ox góc So sánh nào sau đây là đúng? A. 1= 2 > 1 2 B. < 1 2 C. D. 1≥ 2

Bµi 5: C©u nµo ®óng, c©u nµo sai trong c¸c c©u sau ? A.

Bµi 5: C©u nµo ®óng, c©u nµo sai trong c¸c c©u sau ? A. a lµ hÖ sè gãc cña ® êngth¼ng y = ax + b ( víi a ≠ 0 ). §óng B. Khi a > 0 gãc t¹o bëi ® êngth¼ng y = ax + b vµ trôc Ox lín h¬n 900. Sai C. Khi a < 0 gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = ax + b vµ trôc Ox lín h¬n 900 vµ nhá h¬n 1800. §óng D. Gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = 2 x + 5 vµ trôc Ox lµ 1100. Sai

VÝ dô 1: Cho hµm sè : y = 3 x + 2 a.

VÝ dô 1: Cho hµm sè : y = 3 x + 2 a. VÏ ®å thÞ cña hµm sè b. TÝnh gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = 3 x + 2 vµ trôc Ox (lµm trßn ®Õn phót).

Bµi 7: a) Gãc nµo trong c¸c gãc sau lµ gãc t¹o bëi ®

Bµi 7: a) Gãc nµo trong c¸c gãc sau lµ gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = 2 x 3 vµ trôc Ox (Lµm trßn ®Õn ®é) A. 300 C. 720 B. 630 D. 1150 b) Gãc nµo trong c¸c gãc sau lµ gãc t¹o bëi gi÷a ® êng th¼ng y = x + 5 vµ trôc Ox (Làm tròn đến độ) A. 1300 C. B. 450 1600 D. 850 B.

C¸ch x¸c ®Þnh gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = ax +b vµ

C¸ch x¸c ®Þnh gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = ax +b vµ trôc Ox a lµ hÖ sè gãc cña ® êng th¼ng y = ax +b HÖ sè gãc cña ® êng th¼ng y= ax + b C¸ch tÝnh gãc t¹o bëi ® êng th¼ng y = ax +b vµ trôc Ox khi a>0 a > 0 th× lµ gãc nhän a < 0 th× lµ gãc tï a cµng lín th× cµng lín

BÀI TẬP VỀ NHÀ Lµm bµi tËp 27, 28(a), 29 (SGK trang 58 59),

BÀI TẬP VỀ NHÀ Lµm bµi tËp 27, 28(a), 29 (SGK trang 58 59), 25, 26(SBT trang 60, 61) TiÕt sau luyÖn tËp mang th íc kÎ, compa, m¸y tÝnh cầm tay.