ETMDE PROGRAM GELTRME DERSN KODU SMB 006 DERSN

  • Slides: 16
Download presentation
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME DERSİN KODU: SMB 006 DERSİN KREDİSİ: 2 SAAT: 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME DERSİN KODU: SMB 006 DERSİN KREDİSİ: 2 SAAT: 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Doç. Dr. Fatma Mızıkacı 2019‐ 2020

8. HAFTA

8. HAFTA

PROGRAM TASARIMI Programın ögeleri

PROGRAM TASARIMI Programın ögeleri

PROGRAM-ÖĞRETİM İLİŞKİSİ Program Öğretim ‐Ne? ‐Plan, konu, yaşantı (öğrenme deneyimi) ‐Programlamaya yönelik ‐Plan üretme

PROGRAM-ÖĞRETİM İLİŞKİSİ Program Öğretim ‐Ne? ‐Plan, konu, yaşantı (öğrenme deneyimi) ‐Programlamaya yönelik ‐Plan üretme ‐Nasıl? ‐Yöntem, öğretme, uygulama, aktarma ‐Yönteme yönelik ‐Planı uygulama Her ikisi de eğitim ve okulun alt elemanlarıdır; birbiri ile ilişki içindedirler

 PROGRAM TASARIMI: PROGRAMIN ÖGELERİ • Programın ögeleri program geliştirmede sistematik düşünmeyi getirir: –

PROGRAM TASARIMI: PROGRAMIN ÖGELERİ • Programın ögeleri program geliştirmede sistematik düşünmeyi getirir: – HEDEFLER – İÇERİK – ÖĞRENME ‐ ÖĞRETME DURUMLARI – DEĞERLENDİRME

HEDEFLER

HEDEFLER

PROGRAMIN ÖGELERİ: 1. HEDEF VE İLGİLİ KAVRAMLAR Hedef (objective): Bireyde bulunması istenilen, eğitim yoluyla

PROGRAMIN ÖGELERİ: 1. HEDEF VE İLGİLİ KAVRAMLAR Hedef (objective): Bireyde bulunması istenilen, eğitim yoluyla kazandırılabilir özellikler. Bir disiplin ya da çalışma alanında öğrenciye kazandırılması uygun bulunan bilgi, beceri, yetenek, ilgi, tutum ve alışkanlıklar gibi özelliklerdir. Uzak Amaçlar (goal/aim): Politik felsefeyi, bir ülkenin, toplumun ulaşmak istediği durumu belirtir. Genel Amaçlar (goal/aim): Eğitimin ve okulun genel hedefleri: uzak hedeflerin yorumu, ayrıntılı ifadesidir. Okulun genel hedefleri okulda yetişecek insan gücünün nitelikleri esas alınarak oluşturulur. Türkiye’de 1739 sayılı MEK ile belirlenmiştir. ‐ Eğitimin genel hedefleri eğitim felsefesini, okulun genel hedefleri de okulun işgörüsünü yansıtır.

EĞİTİMDE AMAÇLAR ‐ Küresel amaçlar ‐ Genel amaçlar ‐ Okulun amaçları • Uluslararası •

EĞİTİMDE AMAÇLAR ‐ Küresel amaçlar ‐ Genel amaçlar ‐ Okulun amaçları • Uluslararası • Evrensel değerler • 1739 sayılı METK ile belirlenmiş ‐ Ders amaçları ‐ Ünite amaçları ‐ Konu amaçları (öğretmen) hedef davranışlar/kazanım olarak • PG komisyonu, TTKB onayı • Bilişsel alan • duyuşsal alan • devinişsel alan

HEDEFLER TAKSONOMİSİ (Bloom) A L A N D Ü Z E Y BİLİŞSEL ALAN

HEDEFLER TAKSONOMİSİ (Bloom) A L A N D Ü Z E Y BİLİŞSEL ALAN DUYUŞSAL ALAN BİLGİ KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİ RME ALMA TEPKİDE BULUNMA DEĞER VERME ÖRGÜTLEME KİŞİLİK HALİNE GETİRME DEVİNİŞSEL ALAN ALGILAMA KILAVUZLA YAPMA BECERİ HALİNE GETİRME UYUM YARATMA Not: Aşamalı hedef yazma yaklaşımıdır. Modüler hedef yazımı ve ölçüte dayalı hedef yazımı için kaynakları okuyunuz.

Bloom’un hedefler taksonomisinin yeniden düzenlenmesi (Krathwolh ve arkadaşları) • • • Bloom Değerlendirme Sentez

Bloom’un hedefler taksonomisinin yeniden düzenlenmesi (Krathwolh ve arkadaşları) • • • Bloom Değerlendirme Sentez Analiz Uygulama Kavrama bilgi • • • Krathwolh Yaratma Değerlendirme Analiz Uygulama Anlama Hatırlama

Krathwolh’un düzenlemesi • • Bilgi boyutunun alt türleri Olgusal bilgi: terimler, özel ayrıntı ve

Krathwolh’un düzenlemesi • • Bilgi boyutunun alt türleri Olgusal bilgi: terimler, özel ayrıntı ve ögeler bilgisi Kavramsal bilgi: sınıflama ve kategoriler, ilke ve genellemeler, kuram, model ve yapılar bilgisi İşlemsel bilgi: konuya özel beceri ve algoritmalar, teknik ve yöntemler, ölçütler bilgisi Üstbilişsel bilgi: stratejik bilgi, uygun bağlam ve koşulları içeren bilişsel görevler, özbilgi, öğrenme ilgili zayıf ve güçlü yönleri bilme Kaynak: Anderson ve diğ. 2001

HEDEFLER Hedeflerin özellikleri DAVRANIŞLARIN özellikleri • Öğrenciyi hedefe almalı, açık ve anlaşılır • iş

HEDEFLER Hedeflerin özellikleri DAVRANIŞLARIN özellikleri • Öğrenciyi hedefe almalı, açık ve anlaşılır • iş ve hareket bildirir biçimde ifade edilmeli, bir içerikle • hedefin bütününü kapsar bağlantılı olmalıdır. Genelleme • hedefi belirten tüm davranışlara yer yapılabilecek kadar kapsamlı, özel bir verir duruma uygulanacak ölçüde sınırlı • binişik değil bitişiktir: bir hedefin olmalıdır. kapsamının bittiği yerde bir diğeri Hedeflerin davranışa çevrilmesi başlamalıdır. Hangi alana ait olduğu • Hedefin iş ve hareket gösterir biçimde belli olmalıdır. ifade edilmesidir. Hedefler ile sınıf içi • kritik davranışların (hedefe ait faaliyetlerin bağı kurulur. davranışların içinde hedefe ulaşıldığının en güçlü kanıtı olan dav. ) öğrenciden Not: Davranışçı Yaklaşıma göre verilmiştir. öğrenciye değiştiği dikkate alır Ürüne dönük hedef özellikleridir. • ölçülebilir ve gözlemlenebilirdir • ifadeler karışıklıktan uzak açık ve seçiktir

ÖRNEKLER • Konu: sağlık ve beslenme • Hedef (KAZANIM) – sağlık ve beslenme arasındaki

ÖRNEKLER • Konu: sağlık ve beslenme • Hedef (KAZANIM) – sağlık ve beslenme arasındaki ilişki bilgisi (bilişsel alan) • Hedef davranışlar: – Sağlık ve beslenme arasındaki ilişkileri sırasıyla söyleyebilme (kavrama düzeyi) – Sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiyi açıklayan 500 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazma (sentez düzeyi)

HEDEF DAVRANIŞ • Bir öğrenme sürecinin (ders) sonunda öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi

HEDEF DAVRANIŞ • Bir öğrenme sürecinin (ders) sonunda öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi beceri, tutum, değer ve davranışların gözlenebilir, ölçülebilir tanımıdır. • Hedefler süreç ile; HEDEF DAVRANIŞLAR sonuç ile ilgilidir. Birbiri ile bütünlük içerir; hedef olmadan DAVRANIŞ olmaz.

Alıştırmalar • • • Örn: Edebiyat türleri (yanlış) konu başlıkları hedef olmaz Edebiyat türleri

Alıştırmalar • • • Örn: Edebiyat türleri (yanlış) konu başlıkları hedef olmaz Edebiyat türleri bilgisi (doğru) Kurtuluş Savaşının nedenlerinin öğrenilmesi (yanlış)………neden? Yeryüzü şekilleri hakkında bilgi verilmesi (yanlış)……. neden? Öğrencilere matematiksel düşünme öğrenmeleri konusunda yardımcı olma (yanlış)……neden? Şiir türleri ile ilgili bir metin okuma (yanlış) …. neden? Edebiyat türlerini bilme (yanlış)…. . neden? Yaratıcı düşünme (yanlış)…. neden? Öğrenciler bu dersin sonunda trafik kurallarını öğrenecek (yanlış)……neden? Çevre bilincinin kavratılması (yanlış)…. ? Hücre yapısının anlatılması/gösterilmesi (yanlış)……. ?

Kullanılan kaynaklar • • • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme (10. baskı). Ankara:

Kullanılan kaynaklar • • • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme (10. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Demirel, Ö. (1992). Türkiye'de program geliştirme uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7). Hunkins, F. P. , & Hammill, P. A. (1994). Beyond Tyler and Taba: Reconceptualizing the curriculum process. Peabody Journal of Education, 69(3), 4‐ 18. Läänemets, U. , & Kalamees‐Ruubel, K. (2013). The taba‐tyler rationales. Journal of the American Association for the Advancement of Curriculum Studies (JAAACS), 9(2). Tanner, D. , & Tanner, L. N. (1980). Curriculum development: Theory into practice (p. 30). New York: Macmillan. Oliver, R. , Kersten, H. , Vinkka‐Puhakka, H. , Alpasan, G. , Bearn, D. , Cema, I. , . . . & Jeniati, E. (2008). Curriculum structure: principles and strategy. European Journal of Dental Education, 12, 74‐ 84. Caswell, H. L. , & Campbell, D. S. (1935). Curriculum development. American Book Company. Pinar, W. F. (2013). International handbook of curriculum research. Routledge. Gözütok, F. D. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1‐ 386.