5 Kultur Hva er kultur Kultur er det

  • Slides: 17
Download presentation
5 Kultur

5 Kultur

Hva er kultur? Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite

Hva er kultur? Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt i gruppa. Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær, religiøse ritualer osv.

Hva er kultur? En mer presis definisjon: Kultur er kunnskap, tro, kunst, lover, moral,

Hva er kultur? En mer presis definisjon: Kultur er kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker, ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være medlemmer av et samfunn.

Hva er kultur? Kulturen er skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra generasjon

Hva er kultur? Kulturen er skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra generasjon til generasjon. Kulturen er menneskeskapt og tillært.

Finnes det en norsk kultur?

Finnes det en norsk kultur?

Finnes det en norsk kultur? Eller lever flere kulturer lever side om side, mens

Finnes det en norsk kultur? Eller lever flere kulturer lever side om side, mens noen kulturelle trekk dominerer? Vi kan si at vi har en norsk hovedkultur og mange delkulturer.

Finnes det en norsk kultur? Det fins flere forskjellige etniske grupper eller minoritetskulturer i

Finnes det en norsk kultur? Det fins flere forskjellige etniske grupper eller minoritetskulturer i Norge. I Norge lever mange minoriteter fra andre land. Vi bruker ordet minoriteter om grupper som er i mindretall.

Finnes det en norsk kultur? Det norske samfunnet har endret seg fra å være

Finnes det en norsk kultur? Det norske samfunnet har endret seg fra å være et ganske homogent eller ensartet samfunn til å bli et heterogent eller mangfoldig samfunn med større variasjon og større ulikheter i levemåte.

Religion – en viktig del av kulturen Religion forklarer hvordan verden og menneskene ble

Religion – en viktig del av kulturen Religion forklarer hvordan verden og menneskene ble til. Religion gir et verdensbilde og forklarer menneskenes funksjon i verden.

Religion – en viktig del av kulturen Religion gir et grunnlag for verdier og

Religion – en viktig del av kulturen Religion gir et grunnlag for verdier og normer i samfunnet. Religion har ritualer ved viktige begivenheter i livet, som fødsel, overgang fra barn til voksen, giftermål og død.

Etnisitet Etnisiteten sier noe om hvilken gruppe av mennesker vi tilhører – en gruppe

Etnisitet Etnisiteten sier noe om hvilken gruppe av mennesker vi tilhører – en gruppe som har samme språk og kultur. Etnisiteten er også en del av identitetsbildet vårt.

Samisk kultur

Samisk kultur

Samisk kultur Den samiske folkegruppa omfatter i dag omkring 50 000 personer, bosatt i

Samisk kultur Den samiske folkegruppa omfatter i dag omkring 50 000 personer, bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Samisk kultur Samene i Norge har politisk status som urfolk og har derfor visse

Samisk kultur Samene i Norge har politisk status som urfolk og har derfor visse særrettigheter som har til formål å ta vare på samiske næringer og tradisjoner.

Samisk kultur Urfolk er folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur,

Samisk kultur Urfolk er folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur, og som levde i et bestemt landområde før storsamfunnet overtok det, eller før den staten de nå er en del av, ble etablert.

Samisk kultur: Grunnleggende forskjellig fra norsk kultur. Eget språk. Naturnære leveveier som reindrift og

Samisk kultur: Grunnleggende forskjellig fra norsk kultur. Eget språk. Naturnære leveveier som reindrift og fiske. Opprinnelig et livssyn basert på en naturreligion.

Samisk kultur Fra midten av 1800 -tallet og fram 1960årene ble den samiske befolkningen

Samisk kultur Fra midten av 1800 -tallet og fram 1960årene ble den samiske befolkningen i Norge utsatt for en systematisk og kulturundertrykkende fornorskingspolitikk. Det er mange urfolk i verden i dag som ikke har de samme rettighetene som samefolket har i Norge.