Kapittel 5 Kultur Hva er kultur Kultur er

  • Slides: 10
Download presentation
Kapittel 5 Kultur

Kapittel 5 Kultur

Hva er kultur? Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite

Hva er kultur? Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt i gruppa. Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær, religiøse ritualer osv. En mer presis definisjon: Kultur er kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker, ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være medlemmer av et samfunn.

Hva er kultur? Kulturen er altså de skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført

Hva er kultur? Kulturen er altså de skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra generasjon til generasjon. Kulturen er menneskeskapt og tillært.

Finnes det en norsk kultur? Eller er det slik at flere kulturerlever side om

Finnes det en norsk kultur? Eller er det slik at flere kulturerlever side om side i Norge, men at noen kulturelle trekk dominerer? Vi kan si at vi har en norsk hovedkultur og mange delkulturer. Det fins flere forskjellige etniske gruppereller minoritetskulturer i Norge. I Norge lever mange minoriteter fraandre land. Vi bruker ordet minoriteter om grupper som er i mindretall.

Finnes det en norsk kultur? Det norske samfunnet har endret seg fra å være

Finnes det en norsk kultur? Det norske samfunnet har endret seg fra å være et ganske homogent eller ensartet samfunn til å bli et heterogent eller mangfoldig samfunn med større variasjon og større ulikheter i levemåte.

Religion – en viktig del av kulturen Religion forklarer hvordan verden og menneskene ble

Religion – en viktig del av kulturen Religion forklarer hvordan verden og menneskene ble til. Religion gir et verdensbilde og forklarer menneskenes funksjon i verden. Religion gir et grunnlag for verdier og normer i samfunnet. Religion har ritualer ved viktige begivenheter i livet, som fødsel, overgang fra barn til voksen, giftermål og død.

Etnisitet Etnisiteten sier noe om hvilken gruppe av mennesker vi tilhører – en gruppe

Etnisitet Etnisiteten sier noe om hvilken gruppe av mennesker vi tilhører – en gruppe som har samme språk og kultur. Etnisiteten er også en del av identitetsbildet vårt.

Samisk kultur Den samiske folkegruppa omfatter i dag omkring 50 000 personer, bosatt i

Samisk kultur Den samiske folkegruppa omfatter i dag omkring 50 000 personer, bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samene i Norge har politisk status som urfolk og har derfor visse særrettigheter som har til formål å ta vare på samiske næringer og tradisjoner.

Samisk kultur Urfolk er folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur,

Samisk kultur Urfolk er folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur, og som levde i et bestemt landområde før storsamfunnet overtok det, eller før den staten de nå er en del av, ble etablert. Samisk kultur er i utgangspunktet grunnleggende forskjellig fra norsk kultur, med et eget språk, naturnære leveveier som reindrift og fiske og opprinnelig med et livssyn basert på en naturreligion.

Samisk kultur Fra midten av 1800 -tallet og fram 1960årene ble den samiske befolkningen

Samisk kultur Fra midten av 1800 -tallet og fram 1960årene ble den samiske befolkningen i Norge utsatt for en systematisk og kulturundertrykkende fornorskingspolitikk. Det er mange urfolk i verden i dag som ikke har de samme rettighetene som samefolket har i Norge.