1 Eventuell privat pension Tjnstepension Allmn pension Inkomstpension

  • Slides: 37
Download presentation
1

1

Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension Inkomstpension Premiepension 2

Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension Inkomstpension Premiepension 2

Den allmänna pensionen Födda 1937 Födda 1938 -1953 • Tilläggspension • Inkomstpension • Premiepension

Den allmänna pensionen Födda 1937 Födda 1938 -1953 • Tilläggspension • Inkomstpension • Premiepension Födda 1954: • Inkomstpension • Premiepension Garantipension 3

Beloppsgränser för garantipensionen 4

Beloppsgränser för garantipensionen 4

Andra ersättningar • Bostadstillägg till pensionärer • Äldreförsörjningsstöd – Inkomst- och förmögenhetsprövat – Hushållsbaserad

Andra ersättningar • Bostadstillägg till pensionärer • Äldreförsörjningsstöd – Inkomst- och förmögenhetsprövat – Hushållsbaserad – Från 65 år 5

Grundskyddet och relativ fattigdom bland pensionärer - Hur stor blir pensionen i olika situationer

Grundskyddet och relativ fattigdom bland pensionärer - Hur stor blir pensionen i olika situationer och varför? Love Hansson, avdelningen för Pensionsutveckling 6

Bakgrund: Pensionärernas inkomster • Vi har undersökt hur den allmänna pensionens utbetalningar bidrar till

Bakgrund: Pensionärernas inkomster • Vi har undersökt hur den allmänna pensionens utbetalningar bidrar till pensionärernas inkomster • Under hösten genomför Pensionsmyndigheten en bred utredning om pensionärernas ekonomiska situation • Detta seminarium är det första i en serie rapporter och evenemang där vi berättar om våra resultat 7

Bakgrund: Vem är ”pensionären”? • • Född 1938 eller senare Minst 66 år gammal

Bakgrund: Vem är ”pensionären”? • • Född 1938 eller senare Minst 66 år gammal 100%-igt uttag av allmän pension Bott minst 30 år som vuxen i Sverige • 800 000 personer 8

Hur är den relativa fattigdomen bland svenska pensionärer? 9

Hur är den relativa fattigdomen bland svenska pensionärer? 9

Hur mäts fattigdom? • Undersökningen rör relativ fattigdom • Ett flertal mått och definitioner

Hur mäts fattigdom? • Undersökningen rör relativ fattigdom • Ett flertal mått och definitioner finns att tillgå • Vi har valt att fokusera på inkomststandard • Vi mäter enbart de allmänna ersättningarnas bidrag till inkomststandarden 10

Inkomststandard • Mäter disponibel inkomst, det vill säga inkomst efter skatt och transfereringar •

Inkomststandard • Mäter disponibel inkomst, det vill säga inkomst efter skatt och transfereringar • Inkomst per konsumtionsenhet Tar hänsyn till hushållets storlek • Svarar på frågan ”hur mycket pengar har jag att röra mig med varje månad? ” 11

Inkomststandard mäts per konsumtionsenhet • Inkomststandard innebär att gifta och samboende i allmänhet beräknas

Inkomststandard mäts per konsumtionsenhet • Inkomststandard innebär att gifta och samboende i allmänhet beräknas ha en högre levnadsstandard än om man enbart hade tittat på summan av deras individuella inkomster • För ensamstående är inkomststandard = nettoinkomst 12

Varifrån får pensionärerna sina pengar? 1. Allmän pension – Inkomst och tilläggspension – Premiepension

Varifrån får pensionärerna sina pengar? 1. Allmän pension – Inkomst och tilläggspension – Premiepension – Garantipension – Efterlevandepension 2. Andra allmänna ersättningar – Bostadstillägg – Särskilt bostadstillägg – Äldreförsörjningsstöd Används för att beräkna den allmänna pensionens bidrag till pensionärernas nettoinkomst 3. Andra inkomstkällor – Tjänstepension och privat pension – Kapitalinkomster – Arbetsinkomst – Övriga inkomster 13

Varifrån får pensionärerna sina pengar? • 1 + 2 Nettoinkomst • 4. Inkomst (1+2)

Varifrån får pensionärerna sina pengar? • 1 + 2 Nettoinkomst • 4. Inkomst (1+2) från make/maka/sambo Används för att beräkna den allmänna pensionens bidrag till pensionärernas inkomststandard 14

Vem är fattig? • SCB/Eurostat: Den som har en inkomststandard under 60 procent av

Vem är fattig? • SCB/Eurostat: Den som har en inkomststandard under 60 procent av median-inkomststandarden för befolkningen i sin helhet är fattig • Medianen för inkomststandard i befolkningen i Sverige är cirka 18 000 kronor i månaden • 60 procent av detta är 10 800 kronor i månaden • För att samlevande ska nå upp i en inkomststandard på 10 800 kronor per månad krävs att hushållets samlade nettoinkomst är 16 308 kronor i månaden 15

Inkomststandard i den vuxna befolkningen De vertikala referenslinjerna är median-inkomststandarden och 60 procent av

Inkomststandard i den vuxna befolkningen De vertikala referenslinjerna är median-inkomststandarden och 60 procent av denna: 18 000 kronor per månad respektive 10 800 kronor per månad 16

Pensionärernas inkomststandard från de allmänna ersättningarna Den vertikala referenslinjen betecknar 10 800 kronor per

Pensionärernas inkomststandard från de allmänna ersättningarna Den vertikala referenslinjen betecknar 10 800 kronor per månad 17

Inkomststandard och nettoinkomst Inkomststandard Nettoinkomst 18

Inkomststandard och nettoinkomst Inkomststandard Nettoinkomst 18

Pensionärernas inkomststandard ur de allmänna ersättningarna • För cirka 35 procent av pensionärerna ger

Pensionärernas inkomststandard ur de allmänna ersättningarna • För cirka 35 procent av pensionärerna ger de allmänna ersättningarna en inkomststandard under 10 800 kronor per månad. • 45 procent av kvinnorna, 25 procent av männen • 60 procent av de ogifta pensionärerna, 20 procent av de gifta • 35 procent av de svenskfödda, 45 procent av de utlandsfödda 19

Vad gör grundskyddet för att motverka fattigdom? 20

Vad gör grundskyddet för att motverka fattigdom? 20

Hur fungerar grundskyddet? • Grundprinciper för den allmänna pensionen: – Ersättning kopplad till din

Hur fungerar grundskyddet? • Grundprinciper för den allmänna pensionen: – Ersättning kopplad till din livsinkomst – Men ett grundskydd, garantipension, som garanterar en lägsta skälig levnadsnivå • Grundprinciper för de allmänna förmånerna – Behovsprövade förmåner som täcker upp när den allmänna pensionen inte räcker till för att betala boendekostnad (bostadstillägg) eller allmänna levnadsomkostnader (äldreförsörjningsstöd) 21

Garantipensionen – en principskiss Antal personer 81 000 224 000 44 000 Totalt antal

Garantipensionen – en principskiss Antal personer 81 000 224 000 44 000 Totalt antal garantipensionärer cirka 350 000 22

Garantipensionärernas inkomststandard från de allmänna ersättningarna 23

Garantipensionärernas inkomststandard från de allmänna ersättningarna 23

Effekter av grundskyddet • Bostadstillägget en viktig komponent för att höja många med ur

Effekter av grundskyddet • Bostadstillägget en viktig komponent för att höja många med ur fattigdom • Äldreförsörjningsstödet är en mycket viktig förmån för de individer som har få boendeår i Sverige, men berör få personer • Särskilt bostadstillägg är en mycket liten förmån som håller på att fasas ut 24

Effekten av bostadstillägg 25

Effekten av bostadstillägg 25

Vem är fattig? • Fyra riskgrupper: – Gifta kvinnor om man enbart ser till

Vem är fattig? • Fyra riskgrupper: – Gifta kvinnor om man enbart ser till deras personliga inkomst – Ogifta pensionärer – både män och kvinnor – om man ser till inkomststandard – De som saknar tjänstepension och andra inkomster i pensionen – Sent inflyttade 26

Skillnad i inkomststandard 27

Skillnad i inkomststandard 27

Skillnad i nettoinkomst 28

Skillnad i nettoinkomst 28

Vad kan jag göra för att förhindra att jag blir fattig som pensionär? 29

Vad kan jag göra för att förhindra att jag blir fattig som pensionär? 29

Riskgrupper: kvinnor med låga inkomster, få år i Sverige och egenföretagare - Jobba vitt

Riskgrupper: kvinnor med låga inkomster, få år i Sverige och egenföretagare - Jobba vitt - Förhandla om tjänstepension vid anställning. Ställ frågan, finns det tjänstepension, kollektivavtal? - Jobba heltid - Dela på föräldraledigheten och vård av sjukt barn, barnens fyra första år kompenseras i allmän pension, tjänstepension mellan 3 -12 månader. Om någon väljer deltid under en längre period för att ta hand om barn, se till att kompensera här och nu (tänk på vad som kan hända vid skilsmässa). - För över premiepension till den make/maka med lägre inkomst - Välj bort försäkringsskydd du inte behöver - Jobba länge 30

Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension? Årskull Alternativ Tid som pensionär pensionsålder

Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension? Årskull Alternativ Tid som pensionär pensionsålder 1930 65 år 17 år 5 mån 1945 65 år 6 mån 19 år 4 mån 1960 67 år 5 mån 1975 68 år 4 mån 20 år 1990 69 år 2 mån 20 år 5 mån 31

Vad kan jag göra som pensionär? 32

Vad kan jag göra som pensionär? 32

 • Det går att fortsätta jobba för att höja sin allmänna pension, gäller

• Det går att fortsätta jobba för att höja sin allmänna pension, gäller dock inte alla garantipensionärer • Kolla om du har rätt till bostadstillägg för pensionärer – enkel räknesnurra finns på www. pensionsmyndigheten. se • Garantipension/bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd tidigast från 65 år 33

Beloppsgränser för garantipensionen 34

Beloppsgränser för garantipensionen 34

2021 -05 -20 35

2021 -05 -20 35

Vad gör Pensionsmyndigheten? • Riktad information till riskgrupper – Kvinnor med låg inkomst –

Vad gör Pensionsmyndigheten? • Riktad information till riskgrupper – Kvinnor med låg inkomst – Egenföretagare – Andra språkgrupper • Riktad information om bostadstillägg 36

37

37