Zesp opiniodawczodoradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Czas

  • Slides: 16
Download presentation
Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Czas pracy nauczycieli Warszawa, 4 października 2010

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Czas pracy nauczycieli Warszawa, 4 października 2010 r. 1

Czas pracy nauczycieli Regulacje prawne w zakresie czasu pracy i odpoczynku nauczycieli I. Pragmatyka

Czas pracy nauczycieli Regulacje prawne w zakresie czasu pracy i odpoczynku nauczycieli I. Pragmatyka zawodowa: • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) – dalej KN II. Przepisy ogólne: • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), • ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm. ) III. Organizacja pracy szkoły, np. : • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ) – w zakresie np. dziennego czasu pracy przedszkola, zadań nauczycieli, godziny lekcyjnej IV. Przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, np. : • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, 2572 z późn. zm. ) – pojęcie roku szkolnego • inne akty prawne 2

Czas pracy nauczycieli Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać

Czas pracy nauczycieli Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. (art. 42 ust. 1 KN) 3

Czas pracy nauczycieli Tydzień pracy Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień

Czas pracy nauczycieli Tydzień pracy Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. wyjątki: 1) Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. 2) W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego. (art. 42 c ust. 1 -2 KN) 4

Czas pracy nauczycieli Praca w święta Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami

Czas pracy nauczycieli Praca w święta Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, ze 100 % dodatkiem. (art. 42 c ust. 4 KN) 5

Czas pracy nauczycieli Praca nocna Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

Czas pracy nauczycieli Praca nocna Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże niższej niż ustalona na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy. (art. 42 b ust. 1 -2 KN) 6

7

7

Czas pracy nauczycieli Pensum a pozostałe godziny czasu pracy nauczyciela 8

Czas pracy nauczycieli Pensum a pozostałe godziny czasu pracy nauczyciela 8

Czas pracy nauczycieli • nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych

Czas pracy nauczycieli • nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 35 ust. 1 -2 KN) • godziny doraźnego zastępstwa - w zastępstwie nieobecnego nauczyciela (art. 35 ust. 2 a KN) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. (art. 35 ust. 3 KN) 9

Czas pracy nauczycieli W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, nauczyciel jest

Czas pracy nauczycieli W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (art. 42 ust. 2 b pkt 1 KN) 10

Czas pracy nauczycieli W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły

Czas pracy nauczycieli W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel zobowiązany jest do realizacji: • w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych - zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, • w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych - zajęć, w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły, w wymiarze 1 godziny w tygodniu (art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN) Ponadto nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu: • sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, • egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej. (art. 42 ust. 2 b pkt 2 KN) 11

Czas pracy nauczycieli Ewidencja czasu pracy nauczycieli • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

Czas pracy nauczycieli Ewidencja czasu pracy nauczycieli • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, czyli pensum są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć, • zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 w pkt 2 odpowiednio w lit. a i b, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, • w ramach stosunku pracy dokonuje się ewidencji na podstawie dokumentacji zgodnie z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (urlopy, nieobecności spowodowane niezdolnością do pracy itp. ). (art. 42 ust. 7 a pkt 1 -2 KN) 12

Czas pracy nauczycieli 13

Czas pracy nauczycieli 13

Czas pracy nauczycieli Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie

Czas pracy nauczycieli Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności: 1) przeprowadzania egzaminów; 2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego; 3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Powyższe czynności, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. (art. 64 ust. 2 KN) 14

Czas pracy nauczycieli 1. Czy powinny się zmienić ramy czasu pracy nauczycieli? 2. Czy

Czas pracy nauczycieli 1. Czy powinny się zmienić ramy czasu pracy nauczycieli? 2. Czy powinien być uściślony czas pracy nauczyciela w szkole? 3. W jaki sposób ewidencjonować rzeczywisty czas pracy nauczyciela? 15

Czas pracy nauczycieli Dziękuję za uwagę 16

Czas pracy nauczycieli Dziękuję za uwagę 16